• صفحه اصلی
  • کنترل ماهواره با رویکرد کنترل پیش‌بین و با استفاده از توابع لاگر

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202005061207 بازدید : 14733 صفحه: 39 - 48

نوع مقاله: پژوهشی