• صفحه اصلی
  • A New High-Capacity Audio Watermarking Based on Wavelet Transform using the Golden Ratio and TLBO Algorithm

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2021041415957 بازدید : 961 صفحه: 151 - 160

10.52547/jist.15957.10.38.151

20.1001.1.23221437.2022.10.38.5.7

نوع مقاله: پژوهشی