• صفحه اصلی
  • بررسی و ارزیابی قطعنامه‌های بیست و یک دوره کنگره سراسری در راستای همکاری سه‌جانبه دولت، دانشگاه و صنعت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 000000 بازدید : 7793 صفحه: 151 - 158

20.1001.1.27170446.1399.13.47.2.4

نوع مقاله: پژوهشی