• صفحه اصلی
  • تحلیل فقهی و اخلاقی ریسک تجاری و مقایسه آن با غرر با تاکید برقواعد عام درآمدزایی مخاطره

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970429174715143385 بازدید : 7434 صفحه: 225 - 245

نوع مقاله: پژوهشی