• صفحه اصلی
  • بررسی نقش واسطه¬ای انعطاف¬پذیری شناختی و کنترل شناختی در رابطه بین ذهن¬آگاهی و نشانه¬های وسواسی جبری در زنان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400061424288 بازدید : 2377 صفحه: 67 - 80

10.52547/row.2.3.67

20.1001.1.27831175.1399.2.3.6.2

نوع مقاله: پژوهشی