• صفحه اصلی
  • مدلسازي آزمايشي سيستم‌هاي دوبعدي با ساختار ARMA

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1394090313530502 بازدید : 4477 صفحه: 76 - 83

20.1001.1.16823745.1388.7.17.9.4

نوع مقاله: پژوهشی