• صفحه اصلی
  • نقد جامعه شناختی ادبی دو داستان کوتاه «زن شیشه ای » و «مثل همه عصرها»

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400100333144 بازدید : 715 صفحه: 23 - 35

20.1001.1.27834166.1401.5.1.1.5

نوع مقاله: پژوهشی