• صفحه اصلی
  • آنالیز رخساره‌ها و محیط رسوبی سازند جیرود در برش گرمابدر واقع در البرز مرکزی: با تاکید بر شرایط اکسیداسیون-احیای دیرینه طی نهشت شیل‌های سیاه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401083040136 بازدید : 1232 صفحه: 43 - 62

20.1001.1.17357128.1401.16.63.4.5

نوع مقاله: پژوهشی