• صفحه اصلی
  • کارآفرينی و بنگاه‌ها‌ی صنعتی و فناوری کوچک و متوسط: محدوديت‌ها‌، ظرفيت‌ها‌ و راهکارها

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202005136602 بازدید : 12056 صفحه: -

نوع مقاله: ترجمه