• صفحه اصلی
  • توسعه مفهومی ارتباط بين صنعت و دانشگاه : از رهيافت‌های عمل‌گرا تا رهيافت‌های نهادگرا

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202005176649 بازدید : 12465 صفحه: -

نوع مقاله: ترجمه