• الصفحة الرئيسية
  • بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت سرمایه های فکری در سازمان (مورد مطالعه: گمرک زاهدان)

شارک

عنوان URL للمقالة


رقم المقالة : 139412282041151461 زيارة : 2370 الصفحة: 1 - 10

نوع المخطوط: المحکّمة