فهرس المقالات حسین اثباتی


  • المقاله

    1 - تعیین اولویت‌های اکتساب فناوري در یک سازمان صنعتی؛ مطالعه موردی شناورهاي کلاس متوسط
    فصلنامه رشد فناوری , العدد 2 , السنة 11 , بهار 1394
    حدود 3000 كيلومتر خطوط ساحلي، دسترسي به دريا در شمال و جنوب كشور، دسترسي به آب‏هاي آزاد (اقيانوس هند)، از جمله مزيت‌هاي مهم جغرافيايي كشور در حوزه دريايي بوده و سبب شده صنايع دريايي دارای جايگاه ويژه‌اي در اقتصاد كشور ‌باشد. صرفه اقتصادی ترانزیت دریایی و بهره‌برداری حدا أکثر
    حدود 3000 كيلومتر خطوط ساحلي، دسترسي به دريا در شمال و جنوب كشور، دسترسي به آب‏هاي آزاد (اقيانوس هند)، از جمله مزيت‌هاي مهم جغرافيايي كشور در حوزه دريايي بوده و سبب شده صنايع دريايي دارای جايگاه ويژه‌اي در اقتصاد كشور ‌باشد. صرفه اقتصادی ترانزیت دریایی و بهره‌برداری حداکثری از منابع دریا، ضرورت جايگزيني شناورهاي فرسوده چوبی با شناورهاي لندینگ‌کرافت را دو چندان نموده است. بدین منظور مهمترین اهداف این تحقیق توسعه حمل و نقل دریایی و ترانزیت کالا و دستیابی به توانمندی تولید شناورهای لندینگ کرافت می‌باشد. سرمایه‌گذاران و تأمین‌کنندگان شناور در تصمیم‌گیری نحوه تأمین، با دو سؤال روبرو هستند 1) اولویت سرمایه‌گذاری براساس کدام روش اکتساب است؟ و2) توانمندی صنعت نسبت به روش انتخاب شده در چه سطحی قرار دارد؟ اين تحقیق ابتدا با تعاريفي از فناوري و انتقال فناوري، زوایای مختلف فرایند اکتساب فناوري، از شناسایی، انتخاب، انتقال، بهره‌برداری و اشاعه را مورد بررسی قرار داده است. مدل‌های تصمیم‌گیری ارائه شده توسط آقایان لیتل و فورد شناسایی و براساس داده‌های فوق مدلی برای تحقیق ارائه شده است. در اولین گام سازماندهی و ساختار اجرایی پروژه اکتساب تعیین و تقسیم وظایف اعضا صورت گرفت. ارزیابی توانمندی صنعت و شناسایی و ارزیابی تأمین‌‌کنندگان از مهم‌ترین فعالیت‌های گام دوم بوده است. داده‌های حاصله به وسیله مدل فورد مورد بررسی قرار گرفت. این پارامترها، تصویری شفاف برای تصمیم‌گیری مناسب مدیران ارشد ایجاد نمود و اقدامات لازم برای اکتساب شناورهای لندینگ کرافت از طریق همکاری مشترک صورت پذیرفت و در انتها مزايا و معايب نحوه دستیابی، توسعه درون‌زا و انتقال، مورد بررسی قرار گرفته است. تفاصيل المقالة