فهرس المقالات صبا قیصری


  • المقاله

    1 - رابطه‌ی وظیفه‌شناسی و توافق جویی با عملکرد وظیفه‌ای و رفتار شهروندی سازمانی: نقش واسطه‌ای عزت‌نفس سازمان محور
    مجله روانشناسی , العدد 4 , السنة 25 , زمستان 1400
    هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه‌ای عزت‌نفس سازمان محور در رابطه‌ی بین وظیفه‌شناسی و توافق جویی با عملکرد وظیفه‌ای و رفتار شهروندی سازمانی بود. نمونه‌ی پژوهش، 161 نفر از کارکنان شرکت ملی حفاری ایران بود که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای ب أکثر
    هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه‌ای عزت‌نفس سازمان محور در رابطه‌ی بین وظیفه‌شناسی و توافق جویی با عملکرد وظیفه‌ای و رفتار شهروندی سازمانی بود. نمونه‌ی پژوهش، 161 نفر از کارکنان شرکت ملی حفاری ایران بود که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای بررسی همبستگی از پرسشنامه‌های استانداردی هم‌چون ویژگی‌های شخصیتی (NEO)، عملکرد شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و عزت‌نفس سازمان محور و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از الگوی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که بین وظیفه‌شناسی و توافق جویی با عملکرد وظیفه‌ای، رفتار شهروندی سازمانی و عزت‌نفس سازمان محور رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج الگوی معادلات ساختاری حکایت از برازندگی الگوی مفروض پژوهش داشت. با توجه به یافته‌ها می‌توان گفت که عزت‌نفس سازمان محور نقش واسطه‌ای در رابطه‌ی بین وظیفه‌شناسی و توافق جویی با عملکرد وظیفه‌ای و رفتار شهروندی سازمانی دارد. بر این اساس با در نظر گرفتن متغیرهایی هم‌چون وظیفه‌شناسی، توافق جویی و افزایش عزت‌نفس سازمان محور می‌توان میزان عملکرد وظیفه‌ای و رفتارهای شهروندی سازمانی را ارتقاء داد. تفاصيل المقالة