فهرس المقالات رامین رفیع زاده کاسانی


 • المقالة

  1 - شناسایی و اولويت¬بندی پارامترهای تاثیرگذار بر سيستم مديريت امنيت اطلاعات (مطالعه موردی: شعب تامین¬اجتماعی استان گیلان)
  اسدالله شاه بهرامی رامین رفیع زاده کاسانی حسین پوریوسفی درگاه
  فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران , العدد 35 , السنة 10 , بهار-تابستان 1397
  اطلاعات و حفاظت از آن يكي از اركان مهم بقاي سازمان¬های امروزی است از اینرو دستاوردهای مطالعاتی¬¬¬سيستم مديريت امنيت اطلاعات ( ISMS )، حفاظت از اطلاعات را در سه مفهوم خاص محرمانه بودن اطلاعات، صحت وجامعیت اطلاعات و در دسترس بودن اطلاعات تعريف مي¬كند و بسياري از شكست¬هاي أکثر
  اطلاعات و حفاظت از آن يكي از اركان مهم بقاي سازمان¬های امروزی است از اینرو دستاوردهای مطالعاتی¬¬¬سيستم مديريت امنيت اطلاعات ( ISMS )، حفاظت از اطلاعات را در سه مفهوم خاص محرمانه بودن اطلاعات، صحت وجامعیت اطلاعات و در دسترس بودن اطلاعات تعريف مي¬كند و بسياري از شكست¬هاي پياده سازي ISMS را ريشه در مسائل سازماني و بي¬توجهي به وضعيت آمادگي سازمان قبل از پياده¬سازي آن می¬داند. لذا ارزیابی وضعيت و اولویت¬بندی مخاطرات امنيت اطلاعات و ایجاد ديد کلي و سلسله مراتبي از آن، در استقرار موفق سيستم امنيت اطلاعات حائز اهمیت است. اما به لحاظ ابعاد و آثار و علل متعدد مخاطرات امنیت و با توجه به تعدد شاخص¬ها و پارامترهای تاثیرگذار پیاده¬سازی ISMS، لزوم استفاده از مدل¬های تصمیم¬گیری چند شاخصه را در ارزیابی و رتبه¬بندی آنها مطرح می¬نماید. در اين پژوهش تلاش شده است عوامل موثر بر سيستم مديريت امنيت اطلاعات را به دو گروه عوامل نرم و سخت طبقه‌بندي نموده و به منظور رتبه¬بندی دقیق و تمرکز بيشتر علی¬الخصوص در شرایط عدم قطعیت که در ذات اخذ تصمیمات انسانی است، به روش تحليل سلسله مراتبي فازی(FAHP) اقدام گردید. بر این اساس و به کمک پرسشنامه به جهت کمی نمودن نتایج از نظرات خبرگان فن شامل خبرگان دانشگاهي، مديران و کارکنان بخش فناوري اطلاعات شعب تامين اجتماعي استان گيلان به¬عنوان مطالعه موردي اين پژوهش استفاده شده¬است. نتايج حاصل نشان مي¬دهد، عوامل نرم شامل عوامل مديريتي و فرهنگي/ اجتماعي نسبت به عوامل سخت شامل عوامل مالي و فني/ فناورانه درسيستم مديريت امنيت اطلاعات از اهميت بيشتري برخوردار بوده و عوامل مديريتي نسبت به ساير عوامل نرم و همچنین عوامل فني/ فناورانه نسبت به سایر عوامل سخت داراي بيشترين اهميت هستند. تفاصيل المقالة