فهرس المقالات امیر  ناظمی


  • المقاله

    1 - آینده¬نگاری علوم و فناوری¬های شناختی ایران با رویکرد سناریونگاری
    فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی , العدد 16 , السنة 8 , پاییز-زمستان 1398
    علوم شناختی می¬تواند در آینده¬اي نه چندان دور، همراه با فناوري نانو، فناوري زیستی و فناوري ارتباطات، به عنوان علوم و فناوري¬هاي نوظهور ، با ارتقاي عملکردهاي ذهنی و جسمی انسان، به عصري طلایی و نقطه عطفی در تاریخ بشر منجر شود. بر همین اساس، در این پژوهش برآنیم تا با بررسی أکثر
    علوم شناختی می¬تواند در آینده¬اي نه چندان دور، همراه با فناوري نانو، فناوري زیستی و فناوري ارتباطات، به عنوان علوم و فناوري¬هاي نوظهور ، با ارتقاي عملکردهاي ذهنی و جسمی انسان، به عصري طلایی و نقطه عطفی در تاریخ بشر منجر شود. بر همین اساس، در این پژوهش برآنیم تا با بررسی تجربیات آینده¬نگاری کشورهای مختلف و شناخت پیشران¬های تأثیرگذار برآینده علوم و فناری¬های شناختی آینده حوزه علوم و فناوری¬های شناختی را در ایران در افق 1404 را تدوین کنیم. به منظور استخراج و شناسایی پیشران¬ها، مرور ادبیات و مطالعات جهانی به همراه مصاحبه با خبرگان در نظر گرفته شده است. سپس با استفاده از پرسشنامه روش دلفی، عدم قطعیت¬های مؤثر بر آینده این حوزه استخراج گشت. بدین ترتیب با استفاده از فضای دو بعدی حاصل از همگرایی و واگرایی گروه¬ها و رویکرد مهندسی ذهن در برابر توانمندسازی ذهن، 4 سناریوی معرف آینده¬های بدیل حوزه علوم و فناوری¬های شناختی معرفی شده¬اند. تفاصيل المقالة