فهرس المقالات مهدی کراری


  • المقاله

    1 - مدلسازي آزمايشي سيستم‌هاي دوبعدي با ساختار ARMA
    فصلنامه مهندسی برق و مهندسی کامپيوتر ايران , العدد 17 , السنة 7 , بهار 1388
    در اين مقاله، مدل‌سازي آزمايشي سيستم‌هاي دوبعدي گسسته با ساختار ARMA مورد بررسي قرار گرفته است. در اين راستا، مسئله تعيين مرتبه مدل در سيستم‌هاي دوبعدي و تخمين پارامترهاي مدل دوبعدي مطرح مي‌شود. در اين مقاله نشان داده شده است كه اطلاعات مرتبه بخش‌هاي AR و MA در مدل ARMA أکثر
    در اين مقاله، مدل‌سازي آزمايشي سيستم‌هاي دوبعدي گسسته با ساختار ARMA مورد بررسي قرار گرفته است. در اين راستا، مسئله تعيين مرتبه مدل در سيستم‌هاي دوبعدي و تخمين پارامترهاي مدل دوبعدي مطرح مي‌شود. در اين مقاله نشان داده شده است كه اطلاعات مرتبه بخش‌هاي AR و MA در مدل ARMA دوبعدي، به‌طور ضمني در ماتريس همبستگی داده‌هاي خروجي، مخفي است. در الگوريتم تعيين مرتبه مطرح‌شده، مرتبه بخش‌هاي AR و MA در مدل ARMA دوبعدي به‌طور مستقل و قبل از تخمين پارامترهاي مدل تعيين مي‌شوند. مدل دوبعدي مورد استفاده، علّي، پايدار، تغييرناپذير با شيفت و با ناحيه پشتيباني ربع صفحه (QP) فرض مي‌شود. شبيه‌سازي‌هاي عددي، دقت بالا و عملکرد مطلوب روش مطرح‌شده را در مدل‌سازي سيستم‌هاي دوبعدي گسسته با ساختار ARMA دوبعدي نشان مي‌دهند. تفاصيل المقالة