فهرس المقالات نصرالله مولائی هشجین


 • المقاله

  1 - ارزیابی مدیریت پروژه های اجرای طرحهای هادی روستایی با روش PMBOK در برنامه پنجم توسعه استان گیلان
  جغرافیا (فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين المللي انجمن جغرافيايي ايران) , العدد 57 , السنة 16 , تابستان 1397
  شناسايي و بهره برداري از ساز وكارهاي مناسب و مؤثر مديريت دانش، يكي از دغدغه هاي جدي سازمانهاي عصر حاضر می باشد و در اين ميان، سازمانهاي پروژه محور مانند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به دليل موقتي بودن پروژه هاي خود و چالش مستمر زمان و منابع محدود، بيش از ساير سازمان ها به م أکثر
  شناسايي و بهره برداري از ساز وكارهاي مناسب و مؤثر مديريت دانش، يكي از دغدغه هاي جدي سازمانهاي عصر حاضر می باشد و در اين ميان، سازمانهاي پروژه محور مانند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به دليل موقتي بودن پروژه هاي خود و چالش مستمر زمان و منابع محدود، بيش از ساير سازمان ها به مديريت نظام مند دانش نياز دارند. تحقیق حاضر به دنبال ارزیابی کیفی پروژه های اجرای طرح های هادی استان گیلان در برنامه پنجم توسعه به وسیله استانداردهای مدیریت پروژه است تا دانشی برای تصمیم گیری های بهتر در آینده فراهم آید. در این استاندارد حوزه های دانش مدیریت پروژه در ۹ حوزه و 42 مولفه طبقه بندی شده است که شامل مدیریت یکپارچگی پروژه، مدیریت محدوده، مدیریت زمان، مدیریت هزینه، مدیریت کیفیت، مدیریت منابع انسانی، مدیریت ارتباطات، مدیریت ریسک و مدیریت تدارکات می باشد. نتایج تحقیق نشان میدهد مدیریت یکپارچگی پروژه با بالاترین میانگین با اهمیت ترین و مدیریت ریسک پروژه با کمترین میانگین از کم اهمیت ترین حوزه ها بوده، مدیریت هزینه با کمترین انحراف نسبی در بهترین وضعیت و مدیریت ریسک با بیشترین انحراف نسبی در بدترین وضعیت خود قرار داشته و در اولویت اول برای تغییر می باشد در پایان میزان همبستگی حوزه های مختلف سنجیده شده تا بتوان پیامدهای مثبت یا منفی بهتر یا بدتر شدن هر حوزه را پیش بینی نمود . تفاصيل المقالة

 • المقاله

  2 - عملكرد تعاوني‌های توسعۀ كشاورزي در اشتغال زنان و توليد محصولات كشاورزي روستاهاي شهرستان ساوجبلاغ (استان البرز)
  جغرافیا (فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين المللي انجمن جغرافيايي ايران) , العدد 54 , السنة 15 , پاییز 1396
  تعاوني‌های توليد کشاورزي، رهيافتي مناسب براي دستيابي به توسعة اقتصادي و اجتماعي و تحقق عدالت اجتماعي به¬شمار می‌روند. این شرکت‌ها از منظر بازتوزيع منافع حاصله از رشد بخش كشاورزي، افزایش فرصت‌های شغلی، توسعه مشاركت مردمي، توجه به زنان روستا، پايين¬آوردن ريسك سرمايه‌گذاري أکثر
  تعاوني‌های توليد کشاورزي، رهيافتي مناسب براي دستيابي به توسعة اقتصادي و اجتماعي و تحقق عدالت اجتماعي به¬شمار می‌روند. این شرکت‌ها از منظر بازتوزيع منافع حاصله از رشد بخش كشاورزي، افزایش فرصت‌های شغلی، توسعه مشاركت مردمي، توجه به زنان روستا، پايين¬آوردن ريسك سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي، كاهش هزينه‌های توليد و...، ابزار مناسبي براي بهبود وضعيت كشاورزي هستند. بر این اساس آنچه که در پژوهش حاضر، به¬عنوان هدف اصلی پژوهش درنظر گرفته شد، تبیین عملکرد تعاونی‌های تولید کشاورزی در توسعۀ اشتغال زنان روستا بود که به صورت مطالعه موردی در 28 روستای برخوردار از شرکت تعاونی در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز انجام پذیرفت؛ برای انجام آن از روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی استفاده شد. جامعه آماری شامل «روستاییان عضو تعاونی و مدیران تعاونی» به تعداد 708 نفر بود. حجم نمونه‌ها برای نظرسنجی با ابزار پرسشنامه براساس روش کوکران، 250 نمونه برآورد شد. نتایج تحلیل‌های به¬دست آمده از آمار توصیفی و استنباطی 6 گویه مرتبط با تأسیس شرکت‌های تعاونی کشاورزی در این روستاها بین سال‌های 60 تا 95 نشان داد که میانگین وزنی اغلب گویه‌ها کمتر از حد متوسط بوده و این نشان می‌دهد که نقش شرکت‌های تعاونی کشاورزی در گسترش وضع اشتغال زنان خیلی محسوس و پررنگ نبوده است. اگرچه نتایج آزمون خی دو، فرضیه تحقیق را تأیید کرده است اما نباید فراموش کرد که اثرات شرکت تعاونی در ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و کاهش مهاجرت زنان روستا، در حد کم بوده و می‌بایست برای بهبود عملکرد شرکت‌های تعاونی و بالا بردن جایگاه زنان، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کرد. تفاصيل المقالة