عنوان الدورية ISSN الفئة المواضيعية impact إحصاءات المقالات زيارة وقت التحكيم
ارزیابی تأثیرات اجتماعی علوم انساني 0.0 0 0 0 روز
التیام 24235695 علوم دام 0.55 16 4814 0 روز
پژوهش های میان رشته ای زنان 85467 روانشناسی 0 20 6114 1روز
پژوهش و فناوری محیط زیست 2676-3060 آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع 1.545 103 56366 19روز
پژوهشنامه جغرافیا و نظام های فضایی علوم انساني 0 2 13 0 روز
پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار فقه و حقوق 0.55 14 396 0 روز
تازه های سلامت روان روانشناسی 11111 6 4184 1روز
توسعه سرمایه انسانی 0 علوم اجتماعی 0/3 1 0 0 روز
جغرافیا (فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين المللي انجمن جغرافيايي ايران) 2996 - 2717 علوم انساني 0.55 576 148451 29روز
خانواده و سلامت جنسی 85468 روانشناسی 0 10 5071 0 روز
دوفصلنامه علمی - پژوهشی "پژوهش سیاست نظری" پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی 2008-5796 علوم انساني 1005 178302 34روز
دوفصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 0414-2717 فناوری اطلاعات 199 171865 8روز
فصلنامه زمين شناسي ايران 17357128 زمین شناسی 0.55 517 167471 0 روز
فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی 1735-1030 علوم انساني .585 1854 359525 37روز
فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی 2717-0454 صنایع 2289 499158 25روز
فقه و حقوق خصوصی 2645-355X فقه و حقوق 0 1 0 0 روز
مطالعات شهر ایرانی اسلامی علوم انساني 0.038 775 1336 0 روز
نشریه صنعت و دانشگاه 2717-0446 فناوری اطلاعات 317 229546 0 روز