احفظ البحث الحالي

قم بتسجيل الدخول لاستخدام هذه الميزة


العنوان/الكلمة الرئيسية/DOI /DOR
باحث

  نتيجة البحث( 7507 )

 • حرية الوصول المقاله

  برسی دو عامل روانشناختی و فیزیووژیک در اختلالات املانویسی دانش آموزان ابتدایی

  فاطمه آقایی
  علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا , العدد 2 , السنة 1 , الفصل السنة 1400
  املا از جمله مهارت های آموزشی و نوشتنی بسیار مهمی است که نیاز به پرداز های متعدد ذهنی دارد و املا بخشی از برنامه آموزشی است که در آن خلاقیت مطرح نیست بلکه تنها یک نمونه ویا ترتیب حروف آن مد نظر است. املای یک کلمه بسیار مشکل تر از خواندن آن کلمه است چرا که باز شناسی یک کلمه چاپی، یک عمل کد برگردانی است لذا بعضی از کودکانی که درخواندن ضعیف هستند،دراملا نویسی هم دچارمشکل می باشند. هدف مقاله ی حاضر برسی دو عامل روانشناختی و فیزیووژیک در اختلالات املانویسی دانش آموزان ابتدایی است. این پژوهش از نوع کاربردی است و روش جمع آوری آن کتابخانه می باشد. در این تحقیق به بررسی دو عامل روانشناختی و فیزیووژیک اختلالات املانویسی دانش آموزان ابتدایی پرداخته شد ابتدا به برسی عامل روانشناختی و سپس به عامل فیزیولوژیک در اختلالات املانویسی دانش آموزان و در نهایت نتایج حاصل از جمع بندی این دو عامل نتیجه گیری شد.
 • حرية الوصول المقاله

  بررسی ميزان محبوبيت معلمان در بين دانش‌آموزان مقطع ابتدائي و نقش آن بر پيشرفت تحصيلي آنان در شهر یاسوج

  محسن حسن زاده , فاطمه انصاری
  علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا , العدد 2 , السنة 1 , الفصل السنة 1400
  هدف از تحقیق حاضر بررسی ميزان محبوبيت معلمان در بين دانش‌آموزان مقطع ابتدائي و نقش آن بر پيشرفت تحصيلي آنان در شهر یاسوج بوده است. تحقیق حاضر ازنظر هدف، یک تحقیق کاربردی؛ ازنظر نحوه گردآوری داده‌ها و اطلاعات و روش تجزیه‌وتحلیل یک تحقیق توصیفی و ازنظر نحوه اجرا از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر نیز شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع ابتدائی شهر یاسوج است که تعداد آن‌ها برابر با 4000 بوده است. ازاین‌بین ۳۴۸ نفر از دانش‌آموزان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند به‌منظور مطالعه اهداف تحقیق حاضر از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی محتوایی این پرسشنامه به تائید خبر رگان این حوزه رسیده و میزان پایایی آن نیز به کمک آزمون آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. در پایان نتایج حاصل از پرسشنامه تحقیق به کمک آزمون‌های آماری تی تک نمونه و رگرسیون خطی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان محبوبیت معلمان و پیشرفت تحصیلی در بین دانش‌آموزان مقطع ابتدائی شهر یاسوج در سطح مطلوبی (۰/۰۱>p) قرار دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین محبوبیت معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع ابتدائی شهر یاسوج رابطه معنی‌داری وجود (۰/۰۱>p) دارد.
 • حرية الوصول المقاله

  مقایسه رابطه بین انگ‌های اجتماعی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده در بین دانش آموزان ششم ابتدایی شهر یاسوج

  محسن حسن زاده , فاطمه انصاری
  علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا , العدد 2 , السنة 1 , الفصل السنة 1400
  به نظر می‌رسد هرچه فرد حمایت اجتماعی و قدرت بیشتری در انگ‌های اجتماعی ، مقابله با مشکلات و استرس‌های زندگی داشته باشد، کمتر در معرض آشفتگی‌های روانی و هیجانی قرار می‌گیرد و از سلامت و بهزیستی روانی بالاتری بهره‌مند می‌شود پژوهش حاضر باهدف مقایسه رابطه بین انگ‌های اجتماعی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده در بین دانش آموزان ششم ابتدایی شهر یاسوجمی‌باشد. روش پژوهش این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل همه دانش آموزان مبتلابه کووید 19 و غیر مبتلا در یاسوج بودند. از جامعه مذکور 103 نفر نمونه‌گیری از جامعه به شیوه در دسترس و نمونه‌گیری جامعه به‌صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب شد. برای گردآوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه‌های پرسشنامه حمایت اجتماعی اداره شده، پرسشنامه استاندارد استيگماي دروني بيمار رواني استفاده شد و نتایج با استفاده از روش‌های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون خطی تحلیل و معادلات ساختاری تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد، ین انگ‌های اجتماعی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده در بین دانش آموزان مبتلابه کووید 19 و غیر مبتلا رابطه مثبت معنی‌دار وجود دارد.
 • حرية الوصول المقاله

  پیش‌بینی کیفیت روابط زناشویی زنان بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و ناگویی هیجانی

  راضیه السادات مکیان , سمیرا کرمی , انسیه آبکار
  پژوهش های میان رشته ای زنان , العدد 10 , السنة 4 , الفصل السنة 1402
  پژوهش حاضر با هدف پیش¬بینی کیفیت روابط زناشویی زنان بر اساس ویژگی¬های شخصیتی و ناگویی هیجانی اجرا شد. روش پژوهش همبستگی از نوع پیش‌بین بوده است و جامعه آماری آن شامل کلیه زنان متأهل خانه‌دار شهر یزد بود که تعداد 333 نفر به‌صورت داوطلبانه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده¬¬ها از پرسشنامه‌های ناگویی هیجانی تورنتو، سنجش صفات پنج‌گانه شخصیتی (NEO) و مقیاس کیفیت زناشویی باسبی و همکاران (RDAS) صورت گرفت. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون گام‌به‌گام استفاده‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که ویژگی‌های شخصیتی برون‌گرایی، وظیفه‌شناسی و تجربه‌پذیری به‌طور مثبت و روان آزرده خویی و ناگویی هیجانی به‌طور منفی قابلیت پیش‌بینی کیفیت روابط زناشویی زنان را دارند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ویژگی‌های شخصیتی برون‌گرایی، روان آزرده خویی، وظیفه‌شناسی، تجربه‌پذیری و ناگویی هیجانی قابلیت پیش‌بینی کیفیت روابط زناشویی زنان خانه‌دار را دارند.
 • حرية الوصول المقاله

  بررسی آموزش یادگیری موقعیتی و آموزش سخنرانی بر میزان انگیزه تحصیلی دانش آموزان پنجم ابتدایی شهر یاسوج

  حشمت الله جبا , مسعود جهانبانی
  علوم زیست محیطی و دانش جغرافیا , العدد 1 , السنة 1 , الفصل السنة 1400
  پژوهش حاضر بررسی آموزش یادگیری موقعیتی و آموزش سخنرانی بر انگیزه تحصیلی دانش آموزان پنجم ابتدایی شهر یاسوج پرداخته است. علاوه بر این با توجه به اهمیّت بر انگیزه تحصیلی، تاثیر روش های آموزشی بر میزان انگیزه تحصیلی نیز بررسی شده است. بنابراین، دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی شهر یاسوج به عنوان جامعه پژوهش انتخاب شدند. 18 دانش آموز در برنامه‌ی یادگیری تلفیقی و 16 دانش آموز در برنامه ی آموزش مبتنی بر سخنرانی شرکت کردند. درس ” آسیب شناسی روانی یک" موضوع" حرکت بدن" با دو رویکرد مبتنی بر سخنرانی و موقعیتی به اجرا درآمد. تخصیص کلاس‌ها به برنامه های آموزشی به صورت تصادفی انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون محتوای درسی، فرم کوتاه پرسشنامه‌ی انگیزه‌ی تحصیلی مک اینرنی و سینکلایر(1372)، در مراحل پیش از آموزش و پس از آموزش و همچنین چند پرسش مستقیم از دانش آموزان در مورد رضایت کلی از برنامه های آموزشی بعد از اجرای برنامه های آموزش و یادگیری در گروه ها جمع آوری شد. این داده ها با استفاده از آزمون‌های تی مستقل، تی زوجی و من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که: در مقایسه با آموزش مبتنی بر سخنرانی، یادگیری تلفیقی موجب افزایش انگیزه‌ی تحصیلی در دانش آموزان شد، و در مقایسه با روش آموزش مبتنی بر سخنرانی، روش یادگیری موقعیتی رضایت بخش تر بود. همچنین نشان داده شد که در مقایسه با آموزش مبتنی بر سخنرانی، در گروه آموزش دیده به شیوه‌ی یادگیری موقعیتی به نحو قابل توجهی کاهش یافت. با توجه به اهمیت حفظ انگیزه‌ی دانش آموزان و ضرورت افزایش رضایت دانش آموزان از شیوه تدریس برای ایجاد تجربه های مثبت یادگیری و همچنین نتایج به دست آمده‌ی این پژوهش، امید است که توجه مسئوولین و برنامه‌ریزان آموزشی به استفاده از این روش یادگیری جلب شود.