• فهرس المقالات انتقال فناوری

   • حرية الوصول المقاله

    1 - دسته بندی عوامل و معیارهای موثر در انتخاب روش مناسب انتقال فناوری
    مهدی حمیدی حجت اله  حاجي حسيني مهدی محمدی
    امروزه با پیشرفت علوم و پیچیده‌تر شدن فرآیندهای فناورانه، همکاری فناورانه بین سازمان ها از ویژگی‌های مهم استراتژی سازمان‌ها و سیاست‌های عمومی برای توسعه فناوری در سراسر جهان است. انتقال فناوری به عنوان مفهومی که سالهاست مورد توجه پژوهشگران و مدیران بنگاه‌ها و سازمان‌ها أکثر
    امروزه با پیشرفت علوم و پیچیده‌تر شدن فرآیندهای فناورانه، همکاری فناورانه بین سازمان ها از ویژگی‌های مهم استراتژی سازمان‌ها و سیاست‌های عمومی برای توسعه فناوری در سراسر جهان است. انتقال فناوری به عنوان مفهومی که سالهاست مورد توجه پژوهشگران و مدیران بنگاه‌ها و سازمان‌ها قرار گرفته، از جمله مهم‌ترین رویکردها به موضوع همکاری فناورانه بوده و هست. در همین راستا ، این پژوهش، پس از مطالعه ادبیات مربوط، و با استفاده از روش مطالعات کتابخانه‌ای به معرفی این مفهوم پرداخته و انواع روش‌های انتقال فناوری را تشریح نموده است. در ادامه به معرفی مدل‌های مطرح شده در ادبیات در جهت انتخاب روش مناسب انتقال فناوری پرداخته و شاخص‌های معرفی شده در هر مدل را با شاخص‌های معرفی شده در مدل‌های دیگر مقایسه نموده است. پس از یکسان سازی و حذف شاخص‌های مشترک، 28 شاخص را به عنوان مهم‌ترین عوامل و معیارهای انتخاب روش مناسب انتقال فناوری در جدولی تنظیم کرده و سپس برای بهره برداری آسان تر از این شاخص ها، آنها رادر چهار دسته کلی شامل: "توانمندی و سیاست‌های گیرنده فناوری"، "توانمندی و سیاست‌های دارنده فناوری"، "سیاست‌های مشترک دارنده و گیرنده فناوری" و "ویژگی‌های فناوری" دسته‌بندی نموده است. در پایان نیز پیشنهادی جهت پژوهش‌های آتی ارائه گردیده است. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    2 - نقش دفاتر انتقال فناوری و دانشگاه ها در تجاری سازی دانش
    حمید شفیع زاده هدی سادات محسنی
    در سال‌های اخیر با پیگیری سیاست‌ها وبرنامه‌های توسعه علمی، خوشبختانه شاهد رشد قابل توجه تولیدات علمی در کشور بوده‌ایم، ولی آنچه که می‌تواند این رشد را به توسعه پایدار کشور گره زده و موجب پویایی و اثربخشی مؤسسات علمی شود، بکارگیری و تجاری‌سازی دستاوردهای علمی در جهت تعال أکثر
    در سال‌های اخیر با پیگیری سیاست‌ها وبرنامه‌های توسعه علمی، خوشبختانه شاهد رشد قابل توجه تولیدات علمی در کشور بوده‌ایم، ولی آنچه که می‌تواند این رشد را به توسعه پایدار کشور گره زده و موجب پویایی و اثربخشی مؤسسات علمی شود، بکارگیری و تجاری‌سازی دستاوردهای علمی در جهت تعالی و رفاه جامعه است. دانشگاه‌ها یکی از چندین نهادی می‌باشند که در کنار نهادها و مؤسسات تحقیقاتی در یک کشور اقدام به توسعه دانش و فناوری‌های نوین برای صنایع مختلف می‌کنند. در حقیقت رسالت علمی دانشگاه‌ها را می‌توان تحت عناوین اصلی تولید و انتقال نوآوری‌ها و دانش‌های کاربردی طبقه بندی نمود. بدین منظور دانشگاه‌ها اقدام به تأسیس دفاتر انتقال فناوریدر ساختار درونی خود کرده‌اند تا بدین ترتیب با صنایع مختلف ارتباط نزدیکتری برقرار کنند. یکی از مهمترین لازمه‌های موفقیت دانشگاه‌ها جهت انجام رسالت علمی خویش، ارتباط مداوم با صنعت و دولت است که تشکیل شبکه سه بعدی صنعت- دانشگاه- دولت، ارتباط با پارک‌های فناوری و همچنین تأسیس دفاتر انتقال فناوری به عنوان مصادیق ارتباط دانشگاه با صنعت و دولت تلقی می‌شود. در مقاله حاضر تلاش شده تا ضمن بررسی ادبیات دفاتر انتقال فناوری به عنوان نهادی پیشرو در دانشگاه‌های هزاره سوم و حلقه مفقوده در فرآیند تجاری سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی، پیشنهادها و راهکارهای مناسبی در جهت راه‌اندازی و فعالیت‌های اثربخش این دفاتر در دانشگاه‌ها ارائه شود. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    3 - فراتحلیل پیوند صنعت و دانشگاه
    زهرا عشریه حامد  اصغری سعید  شفیعا
    این پژوهش به منظور فراتحلیل تحقیقات انجام شده در حوزه روابط صنعت و دانشگاه در ده سال گذشته صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش مربوط به کلیه تحقیقاتی است که به چگونگی ارتباط صنعت و دانشگاه و نقش این ارتباط در انتقال تکنولوژی  پرداخته‌اند. از میان 74 پژوهش بررسی شده 18 أکثر
    این پژوهش به منظور فراتحلیل تحقیقات انجام شده در حوزه روابط صنعت و دانشگاه در ده سال گذشته صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش مربوط به کلیه تحقیقاتی است که به چگونگی ارتباط صنعت و دانشگاه و نقش این ارتباط در انتقال تکنولوژی  پرداخته‌اند. از میان 74 پژوهش بررسی شده 18مورد برای فراتحلیل مناسب تشخیص داده شده‌اند. روش تحقیق این پژوهش در بخش آمار استنباطی روش فراتحلیل می باشد. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که تحقیقات در حوزه روابط صنعت و دانشگاه کمی قدیمی هستند و تکرار مکررات می‌کنند و شاید به تحقیقات جدید با توجه به خلاء های امروزی و پیچیدگی‌های چندسال اخیر نیاز است. برای مثال، لزوم پارک علم و فناوری در سال‌های اولیه دهه 90 یک ایده مناسب بود ولی امروز به یک راهکار جدیدتر نیاز است یا بازسازی ایده قدیمی. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    4 - نقش‌آفرینی و ظرفیت سازی دانشگاه‌های نسل چهارم برای توسعه محلی و منطقه‌ای
    رضا مهدی مسعود شفیعی
    با توجه به نقش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در فرایند جهانی شدن و توسعه ملی، منطقه ای و محلی، در این مقاله عوامل مؤثر بر توسعه محلی و منطقه‌ای به ویژه عواملی که دارای نفوذ قوی تری در توسعه منطقه ای درازمدت هستند، بررسی شده است. در این مقاله، با استناد به دانشگاه خصوصی أکثر
    با توجه به نقش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در فرایند جهانی شدن و توسعه ملی، منطقه ای و محلی، در این مقاله عوامل مؤثر بر توسعه محلی و منطقه‌ای به ویژه عواملی که دارای نفوذ قوی تری در توسعه منطقه ای درازمدت هستند، بررسی شده است. در این مقاله، با استناد به دانشگاه خصوصی WSB- NLU که حاصل سرمایه‌گذاری‌ مشترک دانشگاه ملی لوئیز  و ویسزا اسکولا بیزنیسو[1] می باشد، الگوی جدیدی از نهادهای آموزش عالی به‌نام «دانشگاههای‌ نسل چهارم» معرفی شده‌ است. دانشگاههای نسل چهارم، از یک‌سو، تأثیر قابل توجهی بر محیط پیرامون و توسعه محلی و منطقه‌ای دارند و از سوی دیگر، این نوع دانشگاهها موجبات تحول و توسعه خود را فراهم می کنند. این مقاله، بر اساس معرفی اجمالی پروژه معظم «شبکه نوآوری و انتقال دانش» و «شهر چندرسانه‌ای» نووی ساکز[2] لهستان تدوین شده است. بر اساس محتوای این مقاله، دانشگاههای نسل چهارم فراتر از آموزش، پژوهش و کارآفرینی، به مثابه ایجادکننده و فرصت ساز توسعه محلی و منطقه ای عمل می کنند. از این دانشگاهها انتظار می رود که علاوه بر تحول درونی منطبق با شرایط محیطی، زمینه تحول محیط پیرامون خود را نیز خلق کنند. در حال حاضر، اگر چه در عالم واقعیت، تعداد این نوع دانشگاهها کم می باشد، اما کارکرد مسئولیت پذیری اجتماعی و پاسخگویی ایجاب می کند که در دهه های آینده تعداد دانشگاههای نسل چهارم در تمامی نقاط سیاره زمین افزایش یابد. بدیهی است دانشگاههای ایران نیز نمی توانند و نباید از این تحول و دگرگونی شگرف عقب بمانند.   [1] . Wyzsza Szkola Biznesu ( WSB) - National-Louis University (NLU) [2] .Nowy Sacz تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    5 - عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه‌های انتقال فناوری در صنایع حمل و نقل ریلی ایران
    حجت اله  حاجي حسيني مهناز  رحیمی محسن  معصوم زاده
    هدف این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فرایند موفق در پروژه‌های انتقال فناوری در تعدادی از شرکت‌های صنعت حمل و نقل ریلی کشور است. همچنین این پژوهش به منظور شناخت موانع و تنگناها و ارائه راهکارهای مورد نیاز برای تقویت فعالیت‌های نوآورانه در فرایند فوق انجام گرف أکثر
    هدف این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فرایند موفق در پروژه‌های انتقال فناوری در تعدادی از شرکت‌های صنعت حمل و نقل ریلی کشور است. همچنین این پژوهش به منظور شناخت موانع و تنگناها و ارائه راهکارهای مورد نیاز برای تقویت فعالیت‌های نوآورانه در فرایند فوق انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع کاربردی و پیمایشی بوده و از روش تحلیل توصیفی و استنباطی استفاده شده است. همچنین برای رتبه بندی داده‌ها آزمون فریدمن به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها در جامعه آماری نشان داد که عوامل تأثیرگذار بر فرایند مؤثر انتقال فناوری از قبیل "وجود ظرفیت مناسب جذب فناوری" و "زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری فناوری" و "تقسیم کار و مسئولیت‌ها در تیم دریافت کننده فناوری" در شرایط به نسبت مناسبی قرار دارد و تأثیر قابل توجهی در امر انتقال موفق فناوری داشته است؛ لیکن عامل "آموزش نیروی انسانی و ایجاد مهارت لازم در امر انتقال" در شرایط نامناسبی قرار دارد و نیاز به اصلاح و بهبود این موضوع در صنعت مورد مطالعه، اجتناب ناپذیر است. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    6 - ارائه الگوی انتخاب مناسب ترین روش انتقال فناوری با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی؛ مطالعه موردی شرکت ایران خودرو دیزل
    احسان دهقانی مصطفی مبلغی
    انتقال فناوری فرایند حساس و پیچیده‌ای است که اگر با آگاهی و پژوهش صورت نگیرد، هزینه‌ها و زیان‌های هنگفتی را به دنبال خواهد داشت. از آنجا که مخاطب این فرایند عمدتاً کشورهای در حال توسعه هستند، می‌توان عنوان نمود که مطالعه و بررسی روند اکثر فناوری‌های انتقال یافته به کشور أکثر
    انتقال فناوری فرایند حساس و پیچیده‌ای است که اگر با آگاهی و پژوهش صورت نگیرد، هزینه‌ها و زیان‌های هنگفتی را به دنبال خواهد داشت. از آنجا که مخاطب این فرایند عمدتاً کشورهای در حال توسعه هستند، می‌توان عنوان نمود که مطالعه و بررسی روند اکثر فناوری‌های انتقال یافته به کشورهای در حال توسعه، عموماً بیانگر ضعف‌هایی است که به دلیل ناآگاهی از شرایط، وضعیت و نیازهای موجود و همچنین سیاست‌ها و اهدافی که انتقال دهنده فناوری آنها را دنبال می‌نماید، منجر به شکست‌های جبران ناپذیری گشته و متقاضی را از دستیابی به اصل فناوری باز می‌دارد. از این رو در این پژوهش به دلیل اهمیت فناوری و انتقال آن در صنایع خودرو سازی، ضمن تمرکز بر عوامل تأثیرگذار بر این فرایند در شرکت ایران خودرو دیزل که جزء بزرگترین و مهمترین خودروسازان داخلی می‌باشد، تلاش شده است تا نقاط ضعف و عواملی که بر تضعیف این فرایند دامن می‌زند، و نیز آن دسته از روش‌های انتقال فناوری که متناسب با سیاست‌ها و راهبردهای ملی، وابستگی کمتری را به دنبال دارد کشف و شناسایی شده و در ادامه پس از بحث با خبرگان و نظرسنجی از متخصصان این عرصه و با بکارگیری مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی در نرم‌افزار Expert Choice، به مقایسه هر یک از معیارها و روش‌های موجود پرداخته و برترین روش‌ها به ترتیب اولویت معرفی شوند. در نهایت تمامی نتایج و دستاوردهای پژوهش در قالب الگوی انتخاب مناسب‌ترین روش انتقال فناوری و طرح الگوریتمی که به سهولت تصمیم‌گیری در این انتخاب یاری می‌رساند و به سایر شرکت‌های فعال در این صنعت نیز پیشنهاد می‌گردد، خلاصه مي‌شود. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    7 - تحلیلی بر نقش سازمان‌هاي ملي انتقال فناوري
    رضا قادری
    با توجه به تاثيرات گرايش عمومي جهاني شدن در اقتصاد و روابط اجتماعي، توجه حكومت‌ها به موضوع انتقال فناوري در حال گسترش بوده و به همين دليل شاهد تاسيس و حمايت انواع مختلفي از سازمان‌هاي ملي براي اهتمام به اين موضوع هستيم. بررسي‌ها حاكي از آن است كه اين گونه سازمان‌ها با أکثر
    با توجه به تاثيرات گرايش عمومي جهاني شدن در اقتصاد و روابط اجتماعي، توجه حكومت‌ها به موضوع انتقال فناوري در حال گسترش بوده و به همين دليل شاهد تاسيس و حمايت انواع مختلفي از سازمان‌هاي ملي براي اهتمام به اين موضوع هستيم. بررسي‌ها حاكي از آن است كه اين گونه سازمان‌ها با چالش‌هاي گوناگوني در ايفاي نقش خود مواجه هستند. بخشي از اين چالش‌ها ناشي از عدم هماهنگي بين توقعات كاركردي و ساختار و توان سازماني است. اين امر بيش از هر چيز معلول نگاه كليشه‌اي و تجزبه‌ناپذير به موضوع انتقال فناوري است. در اين نوشتار سعي بر آن بوده تا با تجزيه موضوع، به تبيين انواع كاركرد‌هاي مورد نياز و سازمان‌هاي متناسب با آن مبادرت شود. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    8 - فن بازار، جايگاه و كاركرد آن در نظام صنعتي و فناورانه
    سعید صمدی امین کلاهدوز سید رضا حسینی
    توسعه اقتصادي دانش‌محور بنا به تعريف عبارت است از ارزش آفريني در جامعه از طريق دانايي، دانش و فناوري. شكل‌گيري نظامي براي رسيدن به اين هدف، نيازمند زيرساخت‌هايي براي تجاري كردن يافته‌هاي پژوهشي و تسهيل مبادلا‌ت فناوري است. در سال‌هاي گذشته پارك‌هاي علم و فناوري در كشور أکثر
    توسعه اقتصادي دانش‌محور بنا به تعريف عبارت است از ارزش آفريني در جامعه از طريق دانايي، دانش و فناوري. شكل‌گيري نظامي براي رسيدن به اين هدف، نيازمند زيرساخت‌هايي براي تجاري كردن يافته‌هاي پژوهشي و تسهيل مبادلا‌ت فناوري است. در سال‌هاي گذشته پارك‌هاي علم و فناوري در كشور كم و بيش با هدف كاهش فاصله بين پژوهش‌هاي دانشگاهي و تبديل آن به فناوري ايجاد شده‌اند. ليكن فرايند "توسعه تجاري فناوري" كه خود شامل 5 فرايند فرعي (توليد، انتقال، جذب و بومي‌سازي، اشاعه و مستند سازي) ‌است، همچنان به صورت نامتقارن و ناقص دنبال مي‌شود. يكي از ساختارهايي كه اخيراً براي تسهيل فعاليت‌هاي توسعه و مبادلا‌ت فناورانه در دنيا و به خصوص در آسيا مورد استفاده قرار گرفته، "فن‌بازارها" هستند. فن‌بازار پيشنهاد شده در اين مقاله در واقع جايگزيني نو براي زير ساخت‌هاي متعارف مبادله فناوري است كه ارتباط بين منابع فناوري و كاربران را به شدت تسهيل مي‌كند. در اين مقاله قصد داريم با تبيين مفهوم فن بازار به عنوان يكي از ساختارهاي مهم در توسعه و تجاري‌سازي فناوري و حيطه خدمات آن، به بررسي نوع ارتباط آن با پارك‌هاي علم و فناوري، مراكز دانشگاهي - تحقيقاتي و صنايع بپردازيم. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    9 - تحلیل نیروهای عامل بر دانشگاه کارآفرین و انتقال فناوری دانشگاهی؛ رویکرد میان‌رشته‌ای
    امین پژوهش جهرمی جواد  پورکریمی
    شکل‌گیری دانشگاه کارآفرین از دل دانشگاه سنتی، محصول تأثیر متقابل نیروهای مختلفی است که خلاقیت و کنش جمعی، از ویژگی‌های بارز آن است. پس از آن که دانشگاه به سطح بالاتری از تراز انرژی یعنی از سطح دانشگاه سنتی به سطح دانشگاه کارآفرین منتقل می‌گردد، تعادل نیروها برای حفظ شرا أکثر
    شکل‌گیری دانشگاه کارآفرین از دل دانشگاه سنتی، محصول تأثیر متقابل نیروهای مختلفی است که خلاقیت و کنش جمعی، از ویژگی‌های بارز آن است. پس از آن که دانشگاه به سطح بالاتری از تراز انرژی یعنی از سطح دانشگاه سنتی به سطح دانشگاه کارآفرین منتقل می‌گردد، تعادل نیروها برای حفظ شرایط به گونه‌ای الزامی است که دانشگاه به وضعیت سابق باز نگردد. پس از شکل‌گیری دانشگاه کارآفرین، همین‌گونه نیروها بر فرایند انتقال فناوری و تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقاتی دانشگاه نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های مهم مأموریت سوم دانشگاهی تأثیرگذارند. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از نگاه فرارشته‌ای، به تحلیل نیروهای مؤثر بر شکل‌گیری دانشگاه کارآفرین و انتقال فناوری از منظر دینامیک (نیروهای جانب و گریز از مرکز)، تغییر اجتماعی (کرت لوین)، زبان‌شناسی، فیزیک الکتریسیته و روان‌شناسی می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد نیروهای پیش‌برنده مانند "تأمین مالی و تجهیزات تحقیق، شناخت بازار، یادگیری و ..." و بازدارنده مانند "به شدت کاربردی شدن تحقیقات و بازاری شدن کارکرد دانشگاه" می‌تواند با توجه به شرایط در خروج از ثبات، تغییر و ثبات مجدد مؤثر باشد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    10 - ارائه یک مدل برای حاکمیت انتقال فناوری رایانش‌ابری
    مژگان مرعشی ندا عبدالوند
    در طی سال‌های اخیر، کشورهای در حال توسعه به دنبال استفاده از نوآوری‌های فناورانه می‌باشند که انتقال فناوری رایانش‌ابری یکی از این نوآوری‌ها می‌باشد. استفاده از نوآوری‌هایی که در زمینه فناوری ‌اطلاعات وجود دارد، سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا از طریق استفاده از آن‌ها، جایگ أکثر
    در طی سال‌های اخیر، کشورهای در حال توسعه به دنبال استفاده از نوآوری‌های فناورانه می‌باشند که انتقال فناوری رایانش‌ابری یکی از این نوآوری‌ها می‌باشد. استفاده از نوآوری‌هایی که در زمینه فناوری ‌اطلاعات وجود دارد، سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا از طریق استفاده از آن‌ها، جایگاه اقتصادی خود را ارتقاء بخشند. در نتیجه ضرورت دارد تا سازمان‌ها یاد بگیرند که چگونه می‌توانند فرایندهای انتقال فناوری خود را مدیریت کنند. حاکمیت انتقال فناوری مفهوم جدیدی است که می‌تواند در این حیطه به سازمان‌ها کمک کند. پیاده‌سازی حاکمیت انتقال فناوری می‌تواند برای سازمان‌ها کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری را داشته باشد و دستیابی سازمان به مزیت رقابتی را تسهیل کند. در حیطه فناوری‌های جدیدی هم‌چون رایانش‌ابری که موفقیت و پذیرش آن مستلزم غلبه بر چالش‌ها و ریسک‌هایی است که با آن مواجه می‌باشد، حاکمیت فرایندهای انتقال این فناوری می‌تواند تا حدی از این چالش‌ها بکاهد. در نتیجه، استفاده از رایانش‌ابری می‌تواند در سازمان‌ها گسترش پیدا کند و سازمان از مزایای این فناوری بهره‌مند ‌شود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف بنیادی و از لحاظ روش توصیفی- کیفی است که در آن از مطالعات کتابخانه‌ای جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش معرفی دو مدل حاکمیتی است. در ارائه این مدل‌ها از چارچوب کوبیت که یک چارچوب حاکمیتی کارآمد و توانا در زمینه فناوری‌اطلاعات می‌باشد، استفاده شده است. مدل اول جهت حاکمیت انتقال فناوری و مدل دوم جهت حاکمیت انتقال فناوری رایانش‌ابری، پیشنهاد شده است. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    11 - شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تأثیرگذار بر انتقال فناوری با استفاده از روش AHP فازی (بررسی موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان)
    محمد  باقری پبدنی سید محمدرضا داودی
    در کشورهای توسعه‌یافته انتقال فناوری ممکن است که یکی از راه‌حل‌ها برای رشد بخش‌های اقتصادی و صنعتی باشد. با این وجود موفقیت انتقال فناوری به طرز قابل توجهی به انتخاب مناسب فناوری از منابع مناسب، بستگی دارد. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر انتقال أکثر
    در کشورهای توسعه‌یافته انتقال فناوری ممکن است که یکی از راه‌حل‌ها برای رشد بخش‌های اقتصادی و صنعتی باشد. با این وجود موفقیت انتقال فناوری به طرز قابل توجهی به انتخاب مناسب فناوری از منابع مناسب، بستگی دارد. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر انتقال فناوری با استفاده از روشAHP فازی می‌باشد. انتقال فناوری می‎تواند در راستای نوآوری محصولات و اجرای بهتر فرایندها، راهکارهای افزایش بهره‌وری و اثربخشی، سهم بیشتر از بازار و افزایش سود به سازمان کمک کند و این امر برای شرکت‌های کوچک و متوسط به دلیل اندازه و محدودیت منابع آن‌ها مفید می‌باشد. در این تحقیق، با استفاده از روش تحلیل محتوا با بررسی ‌پیشینه تحقیق و سپس با استفاده از نظرات کارشناسان و افراد خبره 24 عامل تأثیرگذار مشخص و در 5 بعد شامل: مزیت نسبی در شرایط اقتصادی، بازاریابی مزایا و نیروهای مربوط، ویژگی‌های فنی، ملاحظات قانونی و نظارتی و مسائل راهبردی و مدیریتی دسته‌بندی شده‌اند. از روش AHP فازی جهت رتبه‌بندی ابعاد عوامل تأثیرگذار و ساختارهای مربوط به هر یک از این ابعاد استفاده شده است. با توجه به نتایج، مهم‌ترین معیار در زمینه انتقال فناوری شرکت فولاد مبارکه، سازمان‌های بین‌المللی از زیرمجموعه شاخص اصلی ملاحظات قانونی و نظارتی می‌باشد که براساس آن استفاده فنی و تأمین مالی از سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های همکاری مشترک که دارای قوانینی در جهت همکاری‌های مشترک برای بهبود محیط‌زیست می‌باشند، نقش مهمی در انتقال فناوری ایفا می‌نماید. پیشنهاد می‌شود شرکت مذکور با استفاده از نیروی انسانی ماهر و ایجاد سازوکار مناسب در جهت استفاده حداکثر از مزایای استفاده از این نوع فناوری‌ها در آینده‌ای نزدیک گام‌های مؤثری از سوی مدیران و کارشناسان شرکت فولاد مبارکه برداشته شود. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    12 - طراحی مدل تحلیل تفسیری ساختاری عوامل مؤثر بر شکل گیری شرکت های دانش بنیان
    میلاد  بخشم نادر نادری مهدی حسین پور
    امروزه پایدارترین رشد اقتصادی مربوط به اقتصاد دانش‌بنیان است که شرکت‌های دانش‌بنیان نقش مهمی در پیشبرد اهداف آن ایفا می‌کنند. هدف پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها به صورت ت أکثر
    امروزه پایدارترین رشد اقتصادی مربوط به اقتصاد دانش‌بنیان است که شرکت‌های دانش‌بنیان نقش مهمی در پیشبرد اهداف آن ایفا می‌کنند. هدف پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها به صورت توصیفی – تحلیلی است. به منظور تهیه داده‌ها ابتدا با مرور مبانی نظری و نظر 21 متخصص به عنوان اعضا پانل دلفی، 30 عامل به عنوان عوامل مؤثر بر شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان شناسایی شدند. خبرگان و متخصصین پژوهش، مدیران (مالکان) شرکت‌های دانش‌بنیان استان کرمانشاه و متخصصین حوزه کسب‌وکار و کارآفرینی دانشگاه رازی بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند و با توجه به شاخص‌هایی همچون تجربه، تخصص، تمایل و توانایی مشارکت و در دسترس بودن انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری‌ داده‌ها در روش دلفی، پرسشنامه محقق ساخته است که پایایی آن با روش آزمون مجدد بررسی شد که با میزان ضریب همبستگی 70/0 پایایی پرسشنامه تائید و به منظور بررسی روایی پرسشنامه نیز از معیار ضریب نسبی روایی محتوایی استفاده شد که با توجه به این معیار، هر یک از عوامل پرسشنامه دلفی حذف یا تائید گردید. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده های حاصل از روش دلفی که 21 عامل مؤثر بر شکل گیری شرکت های دانش بنیان است، از روش مدل‌سازی ساختاری- تفسیری استفاده گردید. در نهایت نتایج پژوهش نشان داد که دو عامل توجه بیشتر دولت و دانشگاه‌ها به دفاتر انتقال فناوری دانشگاه‌ها و ارائه مشاوره در حوزه امکان‌سنجی، آینده‌پژوهی و بازاریابی برای افراد مایل به راه‌اندازی شرکت دانش‌بنیان در کلیدی‌ترین سطح عوامل پژوهش قرار می‌گیرند. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    13 - ارائه مدل مناسب براي انتقال فناوری در صنایع برترICT مورد مطالعاتی : محصول فناورانه STM16
    فاطمه  ثقفي مهدی  حمیدی بهروز  محمودی
    صنعت ICT و اغلب محصولات آن جزو صنايع پیچیده و دارای فناوری های برتر هستند. این پیچیدگی باعث شده است شرکت های کوچک و متوسط به دليل كمبود دانش به تنهايي توانايي تولید این نوع محصولات را نداشته و نيازمند استفاده از همکاری فناورانه با صاحبان دانش و فناوري اين حوزه باشند أکثر
    صنعت ICT و اغلب محصولات آن جزو صنايع پیچیده و دارای فناوری های برتر هستند. این پیچیدگی باعث شده است شرکت های کوچک و متوسط به دليل كمبود دانش به تنهايي توانايي تولید این نوع محصولات را نداشته و نيازمند استفاده از همکاری فناورانه با صاحبان دانش و فناوري اين حوزه باشند. این پژوهش، با مروري جامع بر مقالات حوزه مديريت فناوري در بازه 10 ساله اخير، عوامل تاثير گذار بر موفقيت در انتقال فناوري را استخراج كرده است . سپس آنها را در چهار بعد مختلف شامل1) توانمندی و سیاست های دارنده فناوری، 2)توانمندی و سیاست های گیرنده فناوری، 3)ویژگی های خود فناوری و 4)سیاست های مشترک دارنده و گیرنده فناوری دسته بندي كرده است. در ادامه محصول فناورانه STM16 توليد شده در مرکز تحقیقات مخابرات ایران به عنوان مورد مطالعاتی بررسي شده است برای رتبه بندی مدل های انتقال فناوری مناسب برای این محصول از ابزار پرسشنامه و تحليل آن از روش ترکیبی AHP و TOPSIS استفاده شده است. روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای، تحقیق میدانی و همبستگی می باشد. نتایج نشان داد بهترين روش براي انتقال فناوری مذكور در این سازمان به ترتيب "اعطای حق لیسانس" و "فرانشیز" است. تفاصيل المقالة