• فهرس المقالات تئوری داده بنیاد

   • حرية الوصول المقاله

    1 - ارائه مدل بانکداری کارآفرینانه در بانک سپه با رویکرد نظریه داده بنیاد
    روح الله سمیعی
    پژوهش حاضر با توجه به رشد سریع فعالیت­های بانکداری در فضای کسب‌وکار کشور و در راستای کمک به موفقیت بیشتر این نوع فعالیت‌ها در صنعت بانکداری انجام‌شده است. هدف نهایی پژوهش، ارائه مدلی برای بانکداری کارآفرینانه با توجه به ساختار بانکداری کشورمان است تا از این راه بتواند ن أکثر
    پژوهش حاضر با توجه به رشد سریع فعالیت­های بانکداری در فضای کسب‌وکار کشور و در راستای کمک به موفقیت بیشتر این نوع فعالیت‌ها در صنعت بانکداری انجام‌شده است. هدف نهایی پژوهش، ارائه مدلی برای بانکداری کارآفرینانه با توجه به ساختار بانکداری کشورمان است تا از این راه بتواند نیازهای رو به رشد در زمینه بانکداری را پوشش دهد. در این پژوهش، برای دستیابی به مدل بانکداری کارآفرینانه از روش کیفی تئوری داده بنیاد استفاده‌شده است که مبنای اصلی جمع‌آوری اطلاعات در این روش، انجام مصاحبه­های نیمه ساختاریافته با افراد آگاه و متخصصان در حیطه موضوعی موردنظر است. نمونه­گیری مورد استفاده در این مقاله، نمونه‌گیری نظری بوده است. پس از انجام مصاحبه­ها و جمع‌آوری اطلاعات، کدهای به‌دست‌آمده در بخش­های مختلف، تجزیه‌وتحلیل شده و پس از انجام مراحل سه‌گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی مدل نهایی توسط محققان این مقاله به‌دست‌آمده است. مدل نهایی از مجموع مقوله محوری، شرایط علّی، شرایط مداخله­گر، راهبردها و در نهایت، پیامدها و نتایج حاصل از بانکداری کارآفرینانه تشکیل‌شده است. هرکدام از این شرایط و عوامل تشکیل‌دهنده مدل دارای متغیرها و مقوله­هایی هستند که توجه به آن‌ها تحقق هدف نهایی بانکداری کارآفرینانه را موجب می­شود. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    2 - نقش آفرینی اخلاق در فرایند بازاریابی اثربخش شبکه نمایش خانگی
    سید ناصر  کمالی اسماعیل  حسن‌پور قروقچی سراج‌الدین  محبی
    تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی فرایندی بازاریابی اثربخش صنعت شبکه نمایش خانگی به انجام رسیده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، و از لحاظ رویکرد پیمایشی-اکتشافی می باشد. جامعه آماری این تحقیق گروهی از خبرگان حوزه بازاریابی شامل اساتید دانشگاهی، مدیران ارشد بازاریابی، و أکثر
    تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی فرایندی بازاریابی اثربخش صنعت شبکه نمایش خانگی به انجام رسیده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، و از لحاظ رویکرد پیمایشی-اکتشافی می باشد. جامعه آماری این تحقیق گروهی از خبرگان حوزه بازاریابی شامل اساتید دانشگاهی، مدیران ارشد بازاریابی، و مشاورین بازاریابی صنعت فیلم و سریال بودند و مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. این انتخاب و انجام مصاحبه، تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و پس از آن متوقف شد. در این تحقیق، از روش نمونه‌گیری گلوله برفی استفاده شد و این فرایند تا رسیدن به اشباع نظری محقق ادامه یافت. سرانجام این روش، مصاحبه با 9 نفر از خبرگان بود. در این تحقیق، از آنجایی که از روش تئوری داده بنیاد استفاده گردید، ابزار اصلی جمع آوری داده‌ها، مصاحبه عمیق و غیرساختار یافته با خبرگان بود. سرانجام پس از طی کدگذاری‌های سه گانه باز، محوری و انتخابی، مدل مفهومی تحقیق بر اساس مدل پارادایمی طراحی شد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    3 - تبیین مدلی برای وفاداری بر مبنای تجربه مشتری در صنعت هتلداری (هتلهای چهار ستاره و پنج ستاره شیراز)
    جهانبخش رحیمی باغملک سید ابوالقاسم میرا محمد حقیقی
    هدف پژوهش حاضر تبیین مدل وفاداری بر مبنای تجربه مشتری در صنعت گردشگری بویژه در صنعت هتلداری به منظور مفهوم سازی وفاداری، بررسی چگونگی تاثیر گذاری عاملهای مدل وفاداری بر مبنای تجربه مشتری بر روی همدیگر و راهکار های عملی در راستای بهبود فرآیند وفاداری مشتری در بخش خدمات ب أکثر
    هدف پژوهش حاضر تبیین مدل وفاداری بر مبنای تجربه مشتری در صنعت گردشگری بویژه در صنعت هتلداری به منظور مفهوم سازی وفاداری، بررسی چگونگی تاثیر گذاری عاملهای مدل وفاداری بر مبنای تجربه مشتری بر روی همدیگر و راهکار های عملی در راستای بهبود فرآیند وفاداری مشتری در بخش خدمات بویژه هتلداری می باشد. در این تحقیق با استفاده از طرح ترکیبی اکتشافی، واژه وفاداری مفهوم پردازی و در قالب یک مدل، فرآیند آن تبیین و استخراج گردید. در تحقیق در ابتدا از استراتژی داده بنیاد در قالب کدگذاری باز، محوری و انتخابی در مرحله اول طراحی مدل استفاده شده است. بدین منظور داده های خام مصاحبه های عمیق که با 25 نفر از مدیران ، مشتریان باتجربه و اساتید دانشگاه جمع آوری شده بود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این مرحله پژوهش، تبیین 21 مقوله در قالب 8 دسته به شرح کیفیت کارکنان هتل، کیفیت محیط و فضای فیزیکی هتل، کیفیت کارکرد های خدماتی هتل، بازاریابی تجربی، بازاریابی داخلی، بازاریابی رابطه ای، توسعه ذهنی مشتریان، توانمند سازی مشتریان، قابلیت های صنعت گردشگری، درک و انتظارات مشتری از خدمات و ارائه دهنده ی آن، ارزش آفرینی چندگانه برای مشتریان، اقامت مجدد مشتری، جانبداری مشتری از برند هتل، ایجاد سود آوری، بهبود قابلیت های ارتباطی با مشتریان، افزایش قدرت پیش بینی در آینده، ارتقا کیفیت خدمات، کاهش تهدید رقبا، بهبود اعتبار برند، ارتقا کیفیت زندگی، ایجاد سرمایه اقتصادی و اجتماعی می باشد که در قالب مدل پارادیمی ارائه گردیده است. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    4 - ارائه مدل مفهومی فعالیت های تحقیق و توسعه بومی در توسعه محصول جدید (مطالعه موردي: صنایع لبنی)
    سید روح اله  فرجی حسین ادب جلال حقیقت منفرد
    عصر حاضر، عصر دانش و فناوری است. بنابراین شرکت هایی موفق هستند که با استفاده از فعالیت های تحقیق و توسعه در زمینه های فنی و اقتصادی و با شناخت شرایط بومی در صدد تدوین راهبرد توسعه محصولات جدید باشند. هدف این پژوهش، ارائه مدل مفهومی فعالیت های تحقیق و توسعه بومی در توسعه أکثر
    عصر حاضر، عصر دانش و فناوری است. بنابراین شرکت هایی موفق هستند که با استفاده از فعالیت های تحقیق و توسعه در زمینه های فنی و اقتصادی و با شناخت شرایط بومی در صدد تدوین راهبرد توسعه محصولات جدید باشند. هدف این پژوهش، ارائه مدل مفهومی فعالیت های تحقیق و توسعه بومی در توسعه محصول جدید در صنایع لبنی می باشد. این پژوهش از نظر نتیجه، یک تحقیق کاربردی و از نظر هدف تحقیق اکتشافی می باشد. رویکرد بخش کیفی، مبتنی بر تئوری داده بنیاد می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساخت یافته با 18 نفر از مدیران و خبرگان حوزه تحقیق و توسعه صنایع لبنی می باشد. نمونه گیری با دو روش نمونه گیری هدفمند و قضاوتی انجام شد. نتایج در مورد شرایط علی، روندهای درون سازمانی و برون سازمانی می باشد. پدیده اصلی این پژوهش، بومی سازی فعالیت های تحقیق و توسعه می باشد. عوامل مداخله گر شامل قابلیت های سازمانی، عوامل قانونی، پتانسیل و نگرش مدیریت و تغییرات محیط عمومی می باشد. بستر پژوهش، ساختار ایده و محصول، ساختار بازار و صنعت، بینش و رویکرد مصرف کننده و پایگاه نهادی تحقیق و توسعه است. راهبرد ها شامل ایجاد دانش تحقیق و توسعه، مقابله با ضعف آموزش و منابع انسانی، منابع مالی، مکانیزم های مواجهه با ریسک، مکانیزم های رقابتی، مقابله با ضعف نهادی و مشتری محوری می باشد. در انتها پیامدها شامل بهبود شاخص مالی شرکت، ارائه محصول جدید به بازار، بهبود موقعیت و بهره وری، صادرات و ارتقا دانش بومی و مهارت ها می باشد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    5 - هویت برند مقصد - رویکرد نظریه‌پردازی داده بنیاد
    هادی اصغری حامد بخشی مژگان عظیمی هاشمی محمد حسین  ایمانی خوشخو
    هویت‌سازی برند برای مقاصد گردشگری منجر به کاهش مشکلات ناشی از نامحسوس بودن محصولات گردشگری، منسجم‌تر شدن تلاش‌های عرضه‌کنندگان خدمات گردشگری و ثبات در بازارها می‌گردد و فرایند بخش‌بندی بازار را تسهیل می‌کند. با توجه به رقابت روزافزون در صنعت گردشگری، لزوم توجه به هویت ب أکثر
    هویت‌سازی برند برای مقاصد گردشگری منجر به کاهش مشکلات ناشی از نامحسوس بودن محصولات گردشگری، منسجم‌تر شدن تلاش‌های عرضه‌کنندگان خدمات گردشگری و ثبات در بازارها می‌گردد و فرایند بخش‌بندی بازار را تسهیل می‌کند. با توجه به رقابت روزافزون در صنعت گردشگری، لزوم توجه به هویت برند مقصد بیش از پیش مطرح است، لذا این پژوهش به دنبال طراحی مدل هویت برند مقصد برای شهر مشهد می¬باشد. پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و با استفاده از تئوری داده¬بنیاد انجام شده است. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 12 نفر از مدیران و اساتید و پژوهشگران حوزه‌ برند و گردشگری شهر مشهد مورد مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته قرار گرفتند و سپس داده‌های حاصل از آنها از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در مدل هویت برند مقصد، عوامل فردی، همچون آگاهی در مورد برند مقصد و یا میزان تمایلات رفتاری گردشگران باعث می‌شود که هویت برند مقصد شکل گیرد. از طرفی این هویت برند بر استراتژی‌ها یا راهبردها تأثیر می‌گذارد. به عبارت دیگر عوامل مذکور باعث می‌شود که راهبردها یا استراتژی‌های بازاریابی متمایز و یا استراتژی توسعه انتخاب گردد. این استراتژی‌ها پیامدهایی دارد؛ از جمله می‌توان به توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی اشاره کرد. زمینه این استراتژی‌ها توسعه مشارکت است که هویت برند مقصد در آن شکل می‌گیرد. در این میان نباید از متغیرهای مداخله‌گری چون عوامل محیطی خرد و محیط کلان چشم‌پوشی کرد. تفاصيل المقالة