• فهرس المقالات رسانه

   • حرية الوصول المقاله

    1 - نقش تبلیغات رسانه ای در گسترش خدمات بانکداری الکترونیکی (مورد مطالعه: بانک صادرات شهر اردبیل)
    علی جعفری
    هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش تبلیغات رسانه­ای در گسترش خدمات بانکداری الکترونیکی بانک صادرات شهر اردبیل می باشد. از لحاظ هدف، تحقیق حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان بانک صادرات در شهر اردبیل می باشد.   أکثر
    هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش تبلیغات رسانه­ای در گسترش خدمات بانکداری الکترونیکی بانک صادرات شهر اردبیل می باشد. از لحاظ هدف، تحقیق حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان بانک صادرات در شهر اردبیل می باشد.  با توجه به نامشخص بودن تعداد جامعه آماری در این تحقیق با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه آماری برابر 384 نفر می باشد. نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss و برای تحلیل فرضیات از آزمون رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تبلیغات رسانه­ای با ضریب بتای 0.79 و ابعاد سه گانه آن (آگاهی دادن با ضریب بتای 0.602 ، متقاعد کردن با ضریب بتای 0.644 و نیز یادآوری کردن با ضریب بتای 0.669) بر گسترش خدمات بانکداری الکترونیکی بانک صادرات شهر اردبیل تاثیر مثبت معنی داری دارد.   تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    2 - معیارهای ارزیابی ارزش اثرگذاری کاربران رسانه های اجتماعی- چارچوبی براساس کاوش رسانه های اجتماعی
    روجیار پیرمحمدیانی شهریار  محمدی
    امروزه رفتارهای تعاملی کاربران در رسانه ­های اجتماعی به یک منبع مهم و اثرگذار بر فعالیت­ های حوزه ­­ی بازاریابی تبدیل شده است. مفاهیم موجود در کاوش رسانه ­های اجتماعی، تکنیک­ های لازم برای محاسبه ­ی معیارهای مربوط به ارزیابی رفتارهای اثرگذار کاربران را فراهم می ­آورد. ع أکثر
    امروزه رفتارهای تعاملی کاربران در رسانه ­های اجتماعی به یک منبع مهم و اثرگذار بر فعالیت­ های حوزه ­­ی بازاریابی تبدیل شده است. مفاهیم موجود در کاوش رسانه ­های اجتماعی، تکنیک­ های لازم برای محاسبه ­ی معیارهای مربوط به ارزیابی رفتارهای اثرگذار کاربران را فراهم می ­آورد. علی­رغم اهمیت کاوش رسانه­ های اجتماعی برای تحلیل رفتارهای تعاملی کاربران، فقدان یک بازنگری جامع و طرح کلاس­ بندی در این زمینه وجود دارد. به این منظور در این تحقیق در قدم اول با ارائه ­ی یک دسته­ بندی شامل سه حوزه­ی، تحلیل مبتنی بر کاربر، تحلیل مبتنی بر ارتباط و تحلیل مبتنی بر محتوا، تکنیک­ های کاوش رسانه­ های اجتماعی برای تحلیل رفتارهای اثرگذار کاربران مورد بررسی قرار گرفته­ است. در ادامه با توجه به مرور ادبیات صورت گرفته، یک چارچوب نوآورانه و ترکیبی شامل دو بعد اصلی" پتانسیل اثرگذاری" و "سطح اثرگذاری" ارائه گردیده است و معیارهای "تعداد کاربران فعال"، "رتبه­­ ی کاربر"، "کیفیت و میزان تحلیلی و قضاوتی بودن متون تولید شده توسط کاربران" برای محاسبه­ ی هر یک از این ابعاد تعریف شده است. در واقع این مقاله اولین کلاس ­بندی جامع و آکادمیک در خصوص تکنیک ­های کاوش رسانه ­های اجتماعی مثمرثمر در تحلیل رفتارهای کاربران می­باشد که با ارائه ­ی یک چارچوب امکان ارزیابی ارزش اثرگذاری کاربران را برای کسب­ و­کارها فراهم می ­نماید. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    3 - ارائه روشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در تشخیص موضع افراد جامعه در رسانه‌های خبری و اجتماعی
    مهدی سالخورده حقیقی سیدمحمد ابراهیمی
    گزارش‌های خبری ارائه شده در رسانه‌های اجتماعی و خبری با انواع اسناد و مدارک ارائه می‌شوند و شامل موضوعاتی هستند که جوامع و نظرات مختلف را در برمی‌گیرند. آگاهی از رابطه‌‌ میان افراد در اسناد می‌تواند به خوانندگان کمک کند تا یک دانش اولیه در‌خصوص موضوع و هدف در اسناد مخت أکثر
    گزارش‌های خبری ارائه شده در رسانه‌های اجتماعی و خبری با انواع اسناد و مدارک ارائه می‌شوند و شامل موضوعاتی هستند که جوامع و نظرات مختلف را در برمی‌گیرند. آگاهی از رابطه‌‌ میان افراد در اسناد می‌تواند به خوانندگان کمک کند تا یک دانش اولیه در‌خصوص موضوع و هدف در اسناد مختلف به‌دست آورند. در این مقاله، روشهای تشخیص جوامع بررسی شده و تکنیکهای مختلف خوشه‌بندی افرادی که نام آن‌ها در مجموعه‌ای از اسناد خبری آورده شده است نیز مورد بررسی قرار میگیرد. این افراد در جوامعی خوشه‌بندی می‌شوند که مواضع مرتبط با یکدیگر دارند. در این مقاله یک روش تشخیص موضع افراد جامعه مبتنی بر یک شبکه دوستی به عنوان مكانيزم پايه معرفی شده و مكانيزم تشخيص جوامع بهبود يافتهاي برمبناي آن ارائه گرديده است. در روش پیشنهادی از ساختار الگوریتم ژنتیک جهت بهبود نرخ تشخیص بهره گرفته شده است. در آزمایش‌ها معیار صحت به منظور مقايسه درنظر گرفته شده است که برای رسیدن به این هدف شاخص رَند نیز استفاده گردیده است. نتایج حاصل از آزمایش‌ها که برمبنای پایگاه‌های داده‌ی واقعی اسناد انتشار یافته در رسانه خبری گوگل نیوز در رابطه با یک موضوع خاص به‌دست‌آمده‌اند، حاکی از کارآمدی و بهره‌وری مطلوب روش پیشنهادی است. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    4 - ژئوگفتمان جریان تکفیری IS و بازنمایی رسانه ای آن با تمرکز بر رسانه¬های دیجیتال
    امیر محسن زادگان حسین  مسعودنیا امیرمسعود  شهرام نیا سیدجواد  امام جمعه زاده
    این نوشتار در صدد واکاوی عملکرد رسانه¬ای جریان تکفیری- تروریستی IS می¬باشد. بر این اساس فرایند گفتمان¬سازی این جریان در فضای مجازی و شبکه¬های مجازی مورد مطالعه قرار می¬گیرد. در واقع روند پی¬ریزی منظومه گفتمانی و صورت¬بندی گره¬های معنایی که موقعیت خودی و دگر را برمی¬سا أکثر
    این نوشتار در صدد واکاوی عملکرد رسانه¬ای جریان تکفیری- تروریستی IS می¬باشد. بر این اساس فرایند گفتمان¬سازی این جریان در فضای مجازی و شبکه¬های مجازی مورد مطالعه قرار می¬گیرد. در واقع روند پی¬ریزی منظومه گفتمانی و صورت¬بندی گره¬های معنایی که موقعیت خودی و دگر را برمی¬سازد و آن را در موقعیت هژمونیک و برتر می¬نشاند از مجرا و کانال شبکه¬های مجازی با بهره-گیری از تکنیک¬های رسانه¬ای مدنظر این پژوهش است. بر این مبنا پرسش اصلی نوشتار معطوف بر سنجش میزان سودمندی و فرصت¬زایی این عرصه¬های رسانه¬ای برای اقدامات این جریان و یا در مقابل تهدیدزا بودن این فضاها برای موقعیت این جریان و در کل جریان های تکفیری می باشد. فرضیه این نوشتار نیز دلالت بر مفید بودن این فضا برای این جریان¬ها به دلیل رویکرد حرفه¬ای ایشان به شبکه¬های اجتماعی و اشراف و شناخت بر کارکرد رسانه¬ها در راستای تکوین روند تروریسم رسانه¬ای در چارچوب عملیات روانی در تکمیل اقدامات ژئوپلیتیکی می¬باشد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    5 - کثرت‌گرایی سیاسی: میان نظریه و واقعیت
    محسن عباس‌زاده فرزاد  سوری
    از بنیادی¬ترین پرسش¬های پیش¬ِ روی سیاست¬پژوهان، موضوع قدرت، الگوهای توزیع آن، کیفیت رابطۀ حکومت با شهروندان و گروه‌ها و میزان تأثیرگذاری آنها بر فرایند تصمیم‌گیری سیاسی است. هدف کثرت¬گرایی در مقام رویکردی نظری به سیاست نیز تبیین و ارزیابی این مسایل بود. از اینرو سیاست ر أکثر
    از بنیادی¬ترین پرسش¬های پیش¬ِ روی سیاست¬پژوهان، موضوع قدرت، الگوهای توزیع آن، کیفیت رابطۀ حکومت با شهروندان و گروه‌ها و میزان تأثیرگذاری آنها بر فرایند تصمیم‌گیری سیاسی است. هدف کثرت¬گرایی در مقام رویکردی نظری به سیاست نیز تبیین و ارزیابی این مسایل بود. از اینرو سیاست را عرصۀ رقابت گروه‌های مختلفی تعریف می¬کرد که به دلیل دسترسی¬شان به منابع متفاوت، هیچ¬یک قادر به تسلط کامل بر سایرین نبوده، تصمیمات سیاسی نیز حاصل توازن نیروها و فرایندی گشوده تلقی می‌گشت. این مقاله پس از تبیین این رویکرد در پیوند با اندیشۀ دموکراسی و مقایسۀ برداشت¬های متقدم و متأخر از آن، به بررسی دلا¬لت¬های عینی آن در نظم سیاسی می‌پردازد تا صحت تحلیل¬های آن را در عمل ارزیابی کند. بنابراین در پاسخ به این پرسش که آیا واقعیت سیاسی موجود، مؤیّد مفروضات تئوریک رویکرد کثرت¬گراست، موضعی بینابینی (بسته به نوع برداشت از کثرت¬گرایی) اتخاذ می¬کند. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    6 - بررسی تأثیر تلاش بازاریابی برندهای لوکس بر ارزش ویژه نام تجاری و رفتار مصرف‌کننده (مطالعه موردی: مصرف‌کنندگان ایرانی برندهای لوکس در رسانه‌های اجتماعی)
    مسعود توصیفیان علی رمضانی
    باتوجه به اینکه بازاریابی برندهای لوکس در رسانه‌های اجتماعی یکی از انواع بازاریابی دیجیتالی است و هدف برقراری ارتباط با مخاطبان و مشتریان به منظور ارائه خدمات و کسب و کار است، می‌توان از رسانه‌های اجتماعی برای بازاریابی اینترنتی استفاده کرد. هدف از این مطالعه بررسی تأثی أکثر
    باتوجه به اینکه بازاریابی برندهای لوکس در رسانه‌های اجتماعی یکی از انواع بازاریابی دیجیتالی است و هدف برقراری ارتباط با مخاطبان و مشتریان به منظور ارائه خدمات و کسب و کار است، می‌توان از رسانه‌های اجتماعی برای بازاریابی اینترنتی استفاده کرد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر تلاش بازاریابی برندهای لوکس بر ارزش ویژه برند و رفتار مصرف‌کننده است، تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش بکار گرفته شده در این تحقیق تحلیلی- پیمایشی بود. جامعه مورد مطالعه مصرف‌کنندگان ایرانی برندهای لوکس در رسانه‌های اجتماعی (مشتریان) بود که تعداد آنان نامحدود است و با توجه به تعداد نامحدود آنان برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران و با خطای 05/0 بصورت تصادفی 385 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. جهت گردآوری اطلاعات و داده‌های مورد نیاز به منظور بررسی فرضیه‌های تحقیق از پرسش‌نامه استفاده شد. در آمار استنباطی ابتدا ابعاد مورد نظر تعيين و شاخص‌ها استخراج گردید، پس از بررسی پایایی و روایی پرسشنامه، نرمال‌بودن داده‌ها با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنف بررسی و سپس با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار SPSS و lisrel به بررسی فرضیات پرداخته شد. براساس نتایج به‌دست آمده تمام فرضیات پذیرفته شدند. بطوریکه تلاش بازاریابی برندهای لوکس در رسانه‌های اجتماعی بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف‌کننده دارای بیشترین تأثیر به میزان 95/0 بود. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    7 - نگاهي انتقادي به محتواي فضاهاي مجازي در حلقه¬هاي کندوکاو فلسفي
    مهرنوش  هدايتي الهام  صابري
    حلقه¬هاي کندوکاو فلسفي داراي رويکردي کاربردي، خردورزانه و فيلسوفانه در جهت پرورش نگاه انتقادي، خلاق و مراقبتي به موضوعات پيرامون است. از آنجا¬ که در عصر جديد بخصوص در جوامع مدرن و شهري، بخش زيادي از شکلگيري باورها و تفکر و جهان¬بيني افراد در فضاهاي مجازي صورت ميگيرد، أکثر
    حلقه¬هاي کندوکاو فلسفي داراي رويکردي کاربردي، خردورزانه و فيلسوفانه در جهت پرورش نگاه انتقادي، خلاق و مراقبتي به موضوعات پيرامون است. از آنجا¬ که در عصر جديد بخصوص در جوامع مدرن و شهري، بخش زيادي از شکلگيري باورها و تفکر و جهان¬بيني افراد در فضاهاي مجازي صورت ميگيرد، از اينرو پرورش نگاه انتقادي به محتواي اين فضا و نحوه مواجهه صحيح با خيل وسيع اطلاعات دنياي مجازي از دوران کودکي ضرورتي انکارناپذير است. اين پژوهش بر آن است تا با مشارکت کودکان در حلقه¬هاي کندوکاو فلسفي، توان مواجهه انتقادي، خلاق و مسئولانه آنان را با محتوا و اطلاعات موجود در فضاهاي مجازي بالا ببرد. تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از روش تحليل کوواريانس و با اطمينان 99% بعد از دوازه جلسه حاکي از آن است که مشارکت دانش‌آموزان در حلقه‌هاي کندوکاو فلسفي بر مهارت تفکر انتقادي آنان، شامل مهارت استدلال استقرائي، استدلال قياسي، تحليل مشاهده‌يي پيامهاي رسانه¬يي، قدرت اعتمادپذيري، و قدرت فرضيه¬سازي در خصوص رسانه اينترنت تأثير ميگذارد (p≤0.01). براين اساس، جهت تعميق فهم اطلاعات در دنياي مجازي و کاهش آثار مخرب اين رسانه فراگير و ارزشمند، ميتوان از روش پيشنهادي برنامة آموزشي «فلسفه براي کودک» بهره گرفت. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    8 - طراحي مدل مديريتي براي پذيرش فناوري هاي نوين رسانه اي (با تاكيد بر همگرايي رسانه ها )
    بابك راهنورد كامران محمد خاني علي اكبر فرهنگي اميرحسين محمد داوودي
    اين پژوهش با هدف طراحي مدل پذيرش فناوري هاي نوين رسانه اي (با تاكيد بر همگرايي رسانه ها) تدوين گرديد كه روش اجراي پژوهش با توجه به هدف از نوع تحقيقات کاربردي، شيوه اجراء توصيفي و نحوه گردآوري داده ها به صورت تركيبي(كيفي و كمي) است، بطوريكه در ابتدا با مطالعه ادبيات و پي أکثر
    اين پژوهش با هدف طراحي مدل پذيرش فناوري هاي نوين رسانه اي (با تاكيد بر همگرايي رسانه ها) تدوين گرديد كه روش اجراي پژوهش با توجه به هدف از نوع تحقيقات کاربردي، شيوه اجراء توصيفي و نحوه گردآوري داده ها به صورت تركيبي(كيفي و كمي) است، بطوريكه در ابتدا با مطالعه ادبيات و پيشنيه پژوهش هاي در حوزه پذيرش و انتقال فناوري رسانه مولفه ها و شاخص هاي موثر با استفاده از روش تحليل محتوا شناسايي و تعيين شدند، سپس مدل مفهومي پژوهش استخراج گرديد، همچنين در بخش كيفي پژوهش براي نهايي نمودن شاخص هاي شناسايي شده با ده نفر از خبرگان صنعت رسانه كه بصورت هدفمند انتخاب شده بودند، مصاحبه و تغييراتي نيز در مولفه ها ايجاد شد. در بخش كمي پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با 42 گويه، پس از تاييد روايي آن توسط خبرگان، در بين نمونه آماري300 نفر كه بصورت هدفمند از بين جامعه آماري پژوهش انتخاب شده بودند، توزيع و پاسخگويان 285پرسشنامه را عودت نمودند. پس از تحليل پاسخ هاي پرسشنامه با نرم افزار SPSSضريب آلفاي كرونباخ (پايايي)0.881 شد و در نهايت با استفاده از مدل سازي معادلات ساختاري، مدل طراحي و معرفي گرديد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    9 - طراحی الگوی رفتار معنوی در سازمان های رسانه ای
    علی اکبر  فرهنگی عباسعلی رستگار بنفشه فتوت عظیم الله  زارعی
    پژوهش حاضر با هدف تدوین و ارایه الگویی مناسب در زمینه رفتار معنوی سازمان¬های رسانه‌ای صورت گرفت. اين پژوهش از نظر هدف بنیادی و کاربردی، از نظر روش و چگونگی گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی و از نظر نحوه انجام تحقیق از نوع پژوهش‌های کیفی به شمار می‌رود که أکثر
    پژوهش حاضر با هدف تدوین و ارایه الگویی مناسب در زمینه رفتار معنوی سازمان¬های رسانه‌ای صورت گرفت. اين پژوهش از نظر هدف بنیادی و کاربردی، از نظر روش و چگونگی گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی و از نظر نحوه انجام تحقیق از نوع پژوهش‌های کیفی به شمار می‌رود که در آن از رویکرد اکتشافی و راهبرد پژوهشی «نظریه داده بنیاد» استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان و خبرگان حوزه معنویت و رسانه می‌باشد؛ که با استفاده از روش نمونه‌گیری قضاوتی و گلوله برفی 15 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین جهت جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه‌های عمیق اکتشافی استفاده شد. پس از انجام مراحل سه‌گانه کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی مقوله‌ها، مفاهیم و ابعاد استخراج شده و یک تئوری جدید که همان مدل رفتار معنوی در سازمان‌های رسانه‌ای است، طراحی شد. امید است تا با به‌کارگیری الگوی ارائه شده در این پژوهش و با افزایش درک کارکنان و مدیران و سازمان‌های رسانه‌ای نسبت به فرایند جاری‌سازی ارزش‌های معنوی، به نهادینه‌سازی رفتار مبتنی بر معنویت در سازمان‌های رسانه‌ای اقدام شود. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    10 - پیشنهاد مدل توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با در نظر گرفتن نقش رسانه‌ها
    نادر  گودینی مهرداد متانی علی  فلاح اسدالله مهرآرا
    فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و ضرورت توسعه آنان برای رشد اقتصادی کشور، امری غیرقابل‌انکار است. اما متأسفانه کمبودهای نظری زیادی در حوزه‌ی توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان به‌ویژه درزمینه مدل‌های مفهومی وجود دارد. مقاله پیش¬رو باهدف اصلاح این نارسایی و غنی‌تر نمودن مدل‌های مفهومی أکثر
    فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و ضرورت توسعه آنان برای رشد اقتصادی کشور، امری غیرقابل‌انکار است. اما متأسفانه کمبودهای نظری زیادی در حوزه‌ی توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان به‌ویژه درزمینه مدل‌های مفهومی وجود دارد. مقاله پیش¬رو باهدف اصلاح این نارسایی و غنی‌تر نمودن مدل‌های مفهومی در مسیر توسعه‌ی این شرکت‌ها تهیه‌شده است. هدف مقاله، ارائه مدلی نظام‌مند و مفهومی در مورد توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با در نظر گرفتن نقش استراتژیک رسانه‌ها است. در ابتدا به تعاریف، مفاهیم، شاخص‌ها، ابعاد شرکت‌های دانش‌بنیان و پیشینه تحقیق مربوط به آن‌ها پرداخته‌شده است. نوع پژوهش، کیفی است و بر اساس روش نظریه داده مبنا (GT) تحلیل‌شده است. مدل مفهومی برگرفته از مشاهدات میدانی و مصاحبه‌های نظام‌مند با 21 نفر از مدیران کشوری مرتبط با توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و مسئولان پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد می باشد. مدل حاصل نشان می‌دهد مقوله اصلی توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به نقش استراتژیک رسانه منبعث از شرایط علّی شامل آموزش، فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی، تبلیغات و بازاریابی، هدایت و راهنمایی است و بر اساس راهبرد توسعه شرکت از طریق رسانه تلویزیون و اینترنت به‌عنوان پیامد فرآیند حاصل می‌شود. از سوی دیگر، شرایط زمینه‌ای همچون فرهنگ، نظارت، اقتصاد، فعالیت‌های رسانه‌ای و همچنین شرایط محیطی ازجمله ظرفیت دانشگاهی کشور، ظرفیت‌های بین‌المللی، سایت‌ها و وب‌سایت‌ها، دارایی‌های معنوی، قوانین، اسپانسرینگ، اینترنت، صنعت سیاست در این فرآیند موثراند. فراملی شدن محصولات، کاهش وابستگی، ارتقای سطح کیفی محصولات، سیاست‌گذاری و خط‌مشی، تصمیم سازی، تدوین استراتژی، ترویج فعالیت‌ها، مشارکت در تولید ناخالص ملی، اشتغال‌زایی‌ها، افزایش فروش محصولات به‌عنوان پیامدهای نقش رسانه‌ها در توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان به شمار می‌آیند. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    11 - تأثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر تسهیم دانش در سازمان‌های رسانه‌ای مورد مطالعه: مرکز رسانه‌های نوین سازمان صدا و سیما
    مریم احمدی طاهری بهروز قلیچ لی امیر حاتمی
    هدف از این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر تسهیم دانش در سازمان¬های رسانه¬ای می¬باشد. در این راستا مرکز رسانه¬های نوین سازمان صدا و سیما به عنوان یک سازمان رسانه¬ای بزرگ در کشور مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی پیمایشی می¬باشد. در ای أکثر
    هدف از این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر تسهیم دانش در سازمان¬های رسانه¬ای می¬باشد. در این راستا مرکز رسانه¬های نوین سازمان صدا و سیما به عنوان یک سازمان رسانه¬ای بزرگ در کشور مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی پیمایشی می¬باشد. در این تحقیق به منظور بررسی سرمایه اجتماعی از مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (۱۹۹۸) و همچنین برای بررسی وضعیت تسهیم دانش سازمانی از مدل چانگ و همکاران (2013) استفاده شده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه برگرفته از دو مدل مذکور می‌باشد که پایایی دو پرسشنامه مطلوب گزارش شد. نمونه آماری تحقیق 97 نفر از کارشناسان مرکز رسانه‌های نوین سازمان صدا وسیما می‌باشد. داده‌های گردآوری شده توسط نرم‌افزار معادلات ساختاریPLS مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی برازش مدل، مطلوب گزارش شد. نتایج بررسی تحلیل مسیر نشان داد که سرمایه اجتماعی سازمانی بر تسهیم دانش تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین مشخص شد از میان سه بعد سرمایه اجتماعی (ساختاری، رابطه‌ای و شناختی)، دو بعد ساختاری و ارتباطی از سرمایه اجتماعی تأثیر معناداری بر تسهیم دانش دارند. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    12 - ارائه الگوی بکارگیری رسانه‌های اجتماعی در آموزش کارکنان بر مبنای نظریه داده بنیاد (مورد مطالعه‌: صنعت بانکداری)
    حسن بودلائی علی نقره عباس نرگسیان
    امروزه آموزش به عنوان یکی از مهم‌ترین عواملی که موجب افزایش اثربخشی و کارایی کارکنان می‌شود، شناخته شده است. از آنجایی که در سال‌های اخیر، رسانه‌های اجتماعی کاربرد فضاینده‌ای در آموزش کارکنان داشته است، هدف این پژوهش شناسایی دیدگاهها و ادراکات مدیران و کارشناسان آموزش ا أکثر
    امروزه آموزش به عنوان یکی از مهم‌ترین عواملی که موجب افزایش اثربخشی و کارایی کارکنان می‌شود، شناخته شده است. از آنجایی که در سال‌های اخیر، رسانه‌های اجتماعی کاربرد فضاینده‌ای در آموزش کارکنان داشته است، هدف این پژوهش شناسایی دیدگاهها و ادراکات مدیران و کارشناسان آموزش از ارزش رسانه‌های اجتماعی در محیط‌های یادگیری سازمانی و ارائه الگوی بکارگیری رسانه‌های اجتماعی در آموزش کارکنان می‌باشد. بر این اساس در چارچوب روش کیفی و بکارگیری راهبرد نظریه داده بنیاد، اقدام به بررسی و جمع‌آوری داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با 15 نفر از مدیران و کارشناسان آموزش بانک‌های شهر تهران شد که با روش نمونه‌گیری قضاوتی انتخاب شدند. تحلیل داده‌ها در سه مرحله کدگذاري باز، کدگذاري محوري و کدگذاري انتخابی انجام گرفت و بر اساس آن الگوی کیفی پژوهش طراحی شد. نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده‌ي استخراج بالغ بر 117 کد اولیه از مصاحبه‌ها و 78 مفهوم و 18مقوله است که در قالب الگوی پارادایمی شامل مقوله محوری (یادگیری تعاملی فناورانه)، شرایط علّی (حمایت مدیریت ارشد، مدیریت تغییر، مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی، مخاطب محوری)، شرایط زمینه‌ای (فرهنگ سازمانی مشارکتی، چابکی سازمانی، خط مشی‌های سازمانی، زیرساخت‌های فناورانه)، شرایط مداخله‌گر (زیرساخت‌های فناورانه ضعیف، منابع مالی ناکافی، کمبود آگاهی کارکنان)، راهبردها (مدیریت دانش، فعالیت‌های تیمی)، پیامدها (کاهش هزینه‌های آموزش، بهبود عملکرد کارکنان، اثربخشی آموزشی، یادگیری مستمر) قرار گرفت تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    13 - تغییر نگرش نسبت به تابوی قاعدگی از جوامع بدوی تا عصر رسانه (مطالعه مروری سیستماتیک)
    زهرا  زارع سوده دشتیانه شیوا زارع
    هدف: قاعدگی یک فرآیند بیولوژیک و اتفاقی مهم در زندگی زنان است، اما این فرآیند و سازو¬کارهای فرهنگی و اجتماعی مرتبط با آن چنان در هم تنیده شده¬اند که طیف گسترده¬ای از قوانین و محدودیت¬ها (¬تحت عنوان تابو) را در مورد قاعدگی و چگونگی عملکرد زنان بوجود آورده¬اند؛ تابو¬ها ر أکثر
    هدف: قاعدگی یک فرآیند بیولوژیک و اتفاقی مهم در زندگی زنان است، اما این فرآیند و سازو¬کارهای فرهنگی و اجتماعی مرتبط با آن چنان در هم تنیده شده¬اند که طیف گسترده¬ای از قوانین و محدودیت¬ها (¬تحت عنوان تابو) را در مورد قاعدگی و چگونگی عملکرد زنان بوجود آورده¬اند؛ تابو¬ها رفتار زنان را به شدت محدود می¬کنند و بر سلامت روانی و جسمانی آنها تاثیرات منفی می¬گذارند. به همین منظور هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش رسانه¬ها بر تداوم و کاهش تابو¬های قاعدگی است. روش شناسی: مطالعۀ حاضر از نوع پژوهش مروري سیستماتیک است. به منظور انجام مطالعه¬، در پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Springer، ScienceDirect، SID، Noormags وCivilica از کلید واژه¬های مرتبط استفاده شد و مجموعه مقالات منتشر شده از1950 تا 2021 استخراج گردید. یافته: ایدئولوژی غالب جوامع نسبت به قاعدگی سکوت، پنهان¬کاری و انکار آن است که اکثر رسانه ها به اشکال مختلف این ایدئولوژی را بازتولید می¬کنند و منجر به تقویت آن می¬شوند. اما ارائه اطلاعات مختلف به شیوه¬های گوناگون در رابطه با قاعدگی، بدون سوگیری به عادی¬سازی فرایند طبیعی قاعدگی و کاهش تابو پیرامون آن کمک می کند. نتیجه گیری: فرایند عادی سازی قاعدگی به زمان زیادی نیاز دارد اما با کمک مداخله در چارچوب بندی استراتژیک رسانه به عنوان عامل تغییر، می¬توانیم جامعه را سریع¬تر به سمت عادی شدن قاعدگی پیش ببریم. رسانه به عنوان یک منبع اطلاع رسانی گسترده و در دسترس، می¬تواند به عنوان ابزاری قدرتمند در جهت آموزش و شکستن تابوی قاعدگی مورد استفاده¬ی صحیح قرار گیرد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    14 - مدگرایی و جوانان: مسئله اجتماعی در حال ظهور
    جواد  مداحی علیرضا قبادی
    مدگرایی مفهومی فراگیر در چرخه زندگی جهان معاصر است. پدیده¬ای که بیشتر از هر گروهی، جوانان را به‌عنوان پای ثابت خود اغوا نموده و به نظر می-رسد در حال تبدیل‌شدن به مسئله¬ای اجتماعی است. هدف این تحقیق، بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مرتبط با مدگرایی جوانان بوده است. روش پژوهش أکثر
    مدگرایی مفهومی فراگیر در چرخه زندگی جهان معاصر است. پدیده¬ای که بیشتر از هر گروهی، جوانان را به‌عنوان پای ثابت خود اغوا نموده و به نظر می-رسد در حال تبدیل‌شدن به مسئله¬ای اجتماعی است. هدف این تحقیق، بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مرتبط با مدگرایی جوانان بوده است. روش پژوهش از نوع پیمایش و جامعه آماری این تحقیق جوانان شهر تهران بوده است. تعداد نمونه 387 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران به دست آمد و نمونه با شيوه خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شد. تکنیک گردآوری داده¬ها پرسشنامه محقق ساخته و استاندارد است که از نظر روایی و پایایی مورد ارزیابی قرار گرفت. الگوی نظری پژوهش حاضر الگویی تلفیقی است. بنابراین از مفاهیم و نظریه‌های متخصصان اجتماعی از قبیل گئورگ زیمل (فرایند تناقض آمیز مد)، تورشتاین وبلن (فراغت و مصرف متظاهرانه)، بودریار، والتر بنیامین (پرسه زن و پاساژگردی)؛ بودریار (مصرف و هویت) و دلوز و گاتاری (سوژه پراکنده ماشین امیال) استفاده ‌شده است. سنجش پایایی از طریق آزمون آلفای کرونباخ میزان قابل قبولی را نشان می¬دهد. بر اساس یافته¬های این پژوهش، بین متغیرهای سن، تحصیلات پدر و مادر، طبقه اجتماعی، تشخص‌طلبی، رسانه‌های همگانی و شبکه¬های اجتماعی (شبکه‌های مدرن مجازی)، دین‌داری و مدگرایی رابطه معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می¬دهد که با توجه به ضریب تعیین تعدیل‌شده در معادله رگرسیون 3/50 درصد از واریانس متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تبیین می¬شود. متغیر تشخص طلبی قوی¬ترین رابطه را با مدگرایی نشان داد. همچنین در قسمت تحلیل مسیر معادلات ساختاری شاخص‌های مدل از برازش قابل قبولی برخوردار می‌باشند. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    15 - نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهانی‌شدن صنعت رسانه
    سهیلا گودرزی
    فناوری‌های جدید ارتباطی نه‌تنها بر گستره مخاطبان تأثیر گذاشته اند بلکه توانسته اند حتی بنیاد نظریه های کلاسیک ارتباطات را زیر سوال ببرند. به‌عنوان مثال مدل فرستنده، کانال و گیرنده در نظریه های سنتی ارتباطات، امروزه با ورود رسانه‌هایی نظیر شبکه‌های کاربرمحور یا شبکه‌های أکثر
    فناوری‌های جدید ارتباطی نه‌تنها بر گستره مخاطبان تأثیر گذاشته اند بلکه توانسته اند حتی بنیاد نظریه های کلاسیک ارتباطات را زیر سوال ببرند. به‌عنوان مثال مدل فرستنده، کانال و گیرنده در نظریه های سنتی ارتباطات، امروزه با ورود رسانه‌هایی نظیر شبکه‌های کاربرمحور یا شبکه‌های اجتماعی به مدل اجتماعات تولید کننده محتوا تبدیل شده که در آن هر فرد در هر زمان به‌طور پیوسته فرستنده و گیرنده است و نقش های متعددی را در این کانال ارتباطی برعهده می‌گیرد. این تحولات فناورانه در ذات خود حاوی چالش ها و تهدید هایی هستند که برخی صاحب‌نظران از آن به‌عنوان جنگ نرم یاد کرده‌اند اما این فقط یک روی سکه است، تحولات مذکور درمورد همه کشورهای جهان مصداق دارد و اگر قرار باشد کسی آسیبی ببیند، قطعا آن جامعه ای خواهد بود که در برابر این فناوری ها گارد دفاعی بگیرد. ورود و پیشرفت فناوری‌های نوین در سازمان های رسانه‌ای، تغییرات زیادی را به وجود آورده که در نتیجه ساختار و نحوه مدیریت سازمانهای رسانه‌ای را تحت تأثیر قرار داده است. این مقاله تلاش می‌نماید تا چگونگی تأثیر فناوری‌های نوین در رسانه و تحولات آن را به‌صورت موردی، مورد مطالعه قرار دهد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    16 - نقش آموزشی رسانه در حفظ محیط زیست
    محمد دیبا
    در دنیای امروزه محیط زیست به یکی از مسایل حیاتی مهم تبدیل شده است. نابودی محیط زیست در این روزها با سرعتی باور نکردنی در حال به وقوع پیوستن است امروزه رسانه ها نقش مهمی در اطلاعرسانی و آموزش محیط زیست از خود ایفا میکنند، از این رو تأثیرپذیری مردم از رسانه‌ها، بر نوع رفت أکثر
    در دنیای امروزه محیط زیست به یکی از مسایل حیاتی مهم تبدیل شده است. نابودی محیط زیست در این روزها با سرعتی باور نکردنی در حال به وقوع پیوستن است امروزه رسانه ها نقش مهمی در اطلاعرسانی و آموزش محیط زیست از خود ایفا میکنند، از این رو تأثیرپذیری مردم از رسانه‌ها، بر نوع رفتار و نگرش آنها با محیط‌ زیست اثرگذار خواهد بود، قدم اول ارتقاي فرهنگ عمومي حفظ از محيط زيست نيازمند آموزش محيط زيست در همه بخشها به خصوص کودکان و نوجوانان به عنوان سفيران محيط زيستي در جامعه ميباشد اين مقاله، با روش توصيفی- تحلیلی به بررسی نقش رسانه‌ها در حفاظت از محیط‌ زیست و تأثیر آنها بر رفتار و فرهنگ مردم و جامعه، می‌پردازد. در راستاي ارتقاي فرهنگ عمومي حفاظت از محيط زيست در کشور صورت گرفته، بر این منظور دیدگاه صاحبنظران، کتب، پیشینه مطالعاتی و تحقیقاتی انجام شده مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت. کنترل عوامل محیطی در ارتقاي سلامت محیط ‌زیست نقش اساسی و کلیدي دارد و آلاینده‌های محیط که از تنوع، گستردگی و پیچیدگی خاصی برخوردارند می‌توانند سلامت محیط‌ زیست را با خطر مواجه سازند لذا با توجه اینکه رسانه‌های یکی از مهم‌ترین ابزار ارتباطات جمعی هستند باید از آنها در آموزش کنترل عوامل محیطی که باعث افزایش فرهنگ مردم در حفظ محیط‌ زیست هست استفاده کرد. امروزه رسانه‌های جمعى، يكى از مجارى مهم و در مواردى بی‌بدیل، در فرايند انتقال، تثبيت، تغيير، توجيه و حتى کنترل عوامل محیط شمرده می‌شوند و اين گفتگو به اين موضوع می‌پردازد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    17 - رسانۀ ملی و پیشگیری از اعتیاد، تحلیل محتوای مستند «شوک» با تأکید بر اعتیاد
    امیر حاجی علی عسگری ثریا  احمدی پروانه پیشنمازی
    رسانه‌ها در شکل‌دهی به افکار، عقاید، ارزش‌ها، فرهنگ و آگاهی‌ها، نقش بسزایی دارند. امروزه با به¬کارگیری هوشمندانه از رسانه‌ها می‌توان به معرفی آسیب‌های اجتماعی، پیشگیری و مقابله با آنها پرداخت. اعتیاد از جمله رایج¬ترین آسیب‌های اجتماعی است که گریبانگیر کشور ماست. بنابرای أکثر
    رسانه‌ها در شکل‌دهی به افکار، عقاید، ارزش‌ها، فرهنگ و آگاهی‌ها، نقش بسزایی دارند. امروزه با به¬کارگیری هوشمندانه از رسانه‌ها می‌توان به معرفی آسیب‌های اجتماعی، پیشگیری و مقابله با آنها پرداخت. اعتیاد از جمله رایج¬ترین آسیب‌های اجتماعی است که گریبانگیر کشور ماست. بنابراین پیشگیری از اعتیاد می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد. رسانۀ ملی بنا بر مسئولیت اجتماعی خود همواره در پی مقابله و مبارزه با آسیب‌های اجتماعی و از جمله اعتیاد بوده و هست. مستند «شوک» از جمله برنامه¬هایی بود که در راستای مقابله با اعتیاد از شبکه سوم سیما تولید و پخش شد. تحقیق حاضر با هدف تحلیل عملکرد مستند شوک انجام شد. چارچوب نظری این تحقیق مبتنی بر نظریه‌های برجسته¬سازی، چارچوب¬سازی و الگوی ارتقای سلامت «تانهیل»، نظریۀ جرم¬انگاری و جرم¬زدایی اعتیاد است. روش تحقیق، تحلیل محتوای کمی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه معکوس است و جامعه نمونه به صورت هدفمند، هشت برنامه در بازه زمانی هجده¬¬ماهه از ابتدای سال 96 تا شهریور سال 97 بوده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که نوع نگرش به اعتیاد، عمدتاً بیمارانگارانه و رویکرد برنامه بر پیشگیری اولیه تأکید دارد. در نحوۀ الگودهی درباره پیشگیری از اعتیاد، معرفی عوامل خطر و مواد مخدر صنعتی بیشتر مورد توجه بوده است. همچنین طبق نتایج این تحقیق، دوستان و انگیزه‌‌های درمانی از عوامل گرایش به اعتیاد بودند. تفاصيل المقالة