• فهرس المقالات عملکرد مالی

   • حرية الوصول المقاله

    1 - ارزیابی تاثیر سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی بانک ها با تاکید بر اخلاقیات
    محمد  سعادت نیا فرهاد  دهدار محمدرضا  عبدلی
    مسئولیت اجتماعی شرکت تعهدی فراتر از الزمات قانونی و اقتصادی است که در آن، شرکت مسائل اخلاقی و مشارکت در توسعه اقتصادی را ضمن بهبود کیفیت نیروی کار، در مقیاسی وسیع تر یعنی جامعه مورد توجه قرار می دهد و فرآیند تجاری خود را به گونه ای مدیریت می کندکه اثرات مثبتی در جامعه ب أکثر
    مسئولیت اجتماعی شرکت تعهدی فراتر از الزمات قانونی و اقتصادی است که در آن، شرکت مسائل اخلاقی و مشارکت در توسعه اقتصادی را ضمن بهبود کیفیت نیروی کار، در مقیاسی وسیع تر یعنی جامعه مورد توجه قرار می دهد و فرآیند تجاری خود را به گونه ای مدیریت می کندکه اثرات مثبتی در جامعه به همراه داشته باشد.بانک ها با پیامدهای اجتماعی و محیطی سرمایه‌گذاری یکی از حساسترین بنگاه های اقتصادی در رابطه با مسئولیت پذیری اجتماعی است که به دنبال جنبش بانکداری اخلاقی درجهت توسعه اجتماعی واقتصادی در یک جامعه می باشد. بر این اساس هدف از این پژوهش ارزیابی تاثیر سطح افشای مسئولیت¬پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی بانک¬ها است. در راستای هدف پژوهش، داده¬های 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390 تا 1397، با استفاده از نرم افزار Eviews تجزیه و تحلیل شد. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد که سطح افشای مسئولیت¬پذیری اجتماعی بانک¬ها تاثیر مثبت و معناداری بر حاشیه سود قبل از کسر بهره و مالیات و استهلاک (EBITDA) دارد، همچنین سطح افشای مسئولیت¬پذیری اجتماعی بانک¬ها تاثیر منفی و معناداری بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام(MTB) دارد. این نتایج لزوم توجه بانک مرکزی برای ایجاد استانداردهای مدون و الزام به گزارشگری یکپارچه برای افشای مسئولیت¬پذیری اجتماعی در بانک¬ها را مطرح می¬سازد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    2 - تأثیر مسئولیت¬های اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی و واکنش های مصرف کننده درصنایع غذایی
    امید فریدونی حسین  رضایی دولت آبادی
    هدف اصلي پژوهش حاضر تدوين مدل تأثیرگذاری مسئوليت¬های اجتماعی بر عملکرد مالی و واکنش-های مصرف¬کننده است. پژوهش از نظر هدف،کاربردي با ماهيت توصيفي- پيمايشي و از نوع ميداني مي¬باشد. مباني نظري پژوهش، به روش کتابخانه¬اي و داده¬ها به‌ وسیله نمونه¬گيري تصادفي و با پرسشنامه مح أکثر
    هدف اصلي پژوهش حاضر تدوين مدل تأثیرگذاری مسئوليت¬های اجتماعی بر عملکرد مالی و واکنش-های مصرف¬کننده است. پژوهش از نظر هدف،کاربردي با ماهيت توصيفي- پيمايشي و از نوع ميداني مي¬باشد. مباني نظري پژوهش، به روش کتابخانه¬اي و داده¬ها به‌ وسیله نمونه¬گيري تصادفي و با پرسشنامه محقق ساخته با پايايي کلي97% به‌ دست آمده است. پرسشنامه پژوهش مبتني بر54 سؤال اصلي است. جامعه آماري پژوهش در بردارنده مدیران و مشتریان اصلی شرکت¬های منتخب صنایع غذایی استان خوزستان (ایران) است. نمونه پژوهش شامل 540 نفراز مدیران و مشتریان است که به طور تصادفي انتخاب شده‌اند. به دليل بررسي همزمان چندين متغير و روابط بين آنها از مدل‌سازی معادلات ساختاري استفاده شده و برای تجزیه ‌و تحلیل داده¬ها از آمار توصيفي و استنباطي با نرم‌افزارهایSPSS و AMOS استفاده شده است. بر اساس نتايج به‌ دست آمده تمامي فرضيه¬هاي پژوهش در سطح اطمينان 95% تأیید شد. مقادير شاخص‌هاي نيکويي برازش در مدل نهايي، نشان‌ دهنده مناسب بودن مدل مي¬باشد. بدين ترتيب مسئولیت اجتماعی هم به طور مستقیم و هم با ميانجي-گري واکنش¬های مصرف‌کننده بر عملکرد مالی تأثیر مي‌گذارد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    3 - بررسی نقش تعدیلی زنان در هیئت مدیره بر ارتباط بین گرایش¬های کارآفرینانه شرکت¬ها و عملکرد مالی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
    سید داوود حسینی راد مصطفی قاسمی عبدالرضا محسنی
    در کشورهای در حال توسعه، زنان برای ارتقای خانواده‌ و رشد و توسعه‌ کشورهای خود نقش مهمی ایفا می¬کنند. موفقیت زنان کارآفرین در جوامع، نه‌‌تنها باعث سودهای اقتصادی می‌شود؛ بلکه، منافع اجتماعی و فرهنگی هم ایجاد می‌کند. سه دلیل مهم کشورها برای توجه به مقوله کارآفرینی، «تولید أکثر
    در کشورهای در حال توسعه، زنان برای ارتقای خانواده‌ و رشد و توسعه‌ کشورهای خود نقش مهمی ایفا می¬کنند. موفقیت زنان کارآفرین در جوامع، نه‌‌تنها باعث سودهای اقتصادی می‌شود؛ بلکه، منافع اجتماعی و فرهنگی هم ایجاد می‌کند. سه دلیل مهم کشورها برای توجه به مقوله کارآفرینی، «تولید ثروت، توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد» است. پژوهش حاضر به بررسی نقش زنان در هیات مدیره بر ارتباط بین گرایش¬های کارآفرینانه شرکت¬ها و عملکرد مالی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬پردازد. براي اين منظور داده¬هاي مربوط به 140 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي سال¬هاي 1391 الي 1397 جمع¬آوري و به روش معادلات ساختاری (PLS) مورد بررسي قرار گرفت. يافته¬هاي حاصل از پژوهش نشان می¬دهد که زنان نقش تعدیلی بین معیارهای گرایش کارآفرینانه و شاخص¬های عملکرد شرکت دارند. بدین معنا که نقش زنان در هیات مدیره باعث بهبود ارتباط بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد مالی شرکت¬ها خواهد شد. تفاصيل المقالة