• فهرس المقالات فرش دستباف

   • حرية الوصول المقاله

    1 - جایگاه روابط شهر و روستا در تولید و عرضة فرش مورد: ناحیة سنقر (کرمانشاه) (مقاله پژوهشی)
    رضوان  صفرخانی عباس سعیدی پگاه مریدسادات مرتضی قورچی
    کوشش در راستای شناخت درست روابط و مناسبات روستا و شهر جلوه ای از دستیابی به تحول و توسعه محسوب می شود. عملکرد اجتماعی - اقتصادی سکونتگاه های روستایی و شهری در قالب روابط و مناسبات در چارچوب تئوری "سرمایه داری بهره بری" بیانگر شکل گیری نابرابری های موجود بین سکونتگاه های أکثر
    کوشش در راستای شناخت درست روابط و مناسبات روستا و شهر جلوه ای از دستیابی به تحول و توسعه محسوب می شود. عملکرد اجتماعی - اقتصادی سکونتگاه های روستایی و شهری در قالب روابط و مناسبات در چارچوب تئوری "سرمایه داری بهره بری" بیانگر شکل گیری نابرابری های موجود بین سکونتگاه های مختلف است. پژوهش پیش رو مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و میدانی با ماهیت توصیفی- تحلیلی بوده و به بررسی نحوه تولید و عرضه فرش دستباف، در دو بعد درون ناحیهای و فرا ناحیه ای با تأکید بر روابط و مناسبات شهر و روستا در ناحیه سنقر مشتمل بر دو سکونتگاه شهری و 211 سکونتگاه روستایی صورت گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر تسلط شیوه "سرمایه داری بهره بری" در روابط و مناسبات حاکم بین شهر و روستا در تولید فرش دستباف و ارائه آن به بازارهای ملی و جهانی است. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    2 - طراحی معماری پایگاه دانش فرش دستباف (مطالعه موردی: فرش دستباف نایین)
    مهدی  کبیری نایینی سمیرا  عرب بافرانی
    پایگاه دانش قلب سیستم مدیریت دانش است و وظیفه‌ی ذخیره‌سازی و کدگذاری دانش و تخصص افراد برای انتشار و به اشتراک‌گذاری و بهره‌برداری با حداقل هزینه در مواقع لزوم را برعهده دارد. نوشتار حاضر از لحاظ نظری، مطالعه موردی و از نظر هدف از نوع اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش شامل أکثر
    پایگاه دانش قلب سیستم مدیریت دانش است و وظیفه‌ی ذخیره‌سازی و کدگذاری دانش و تخصص افراد برای انتشار و به اشتراک‌گذاری و بهره‌برداری با حداقل هزینه در مواقع لزوم را برعهده دارد. نوشتار حاضر از لحاظ نظری، مطالعه موردی و از نظر هدف از نوع اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش شامل دست‌اندرکاران فرش دستباف نایین در سراسر کشور بوده‌اند که در تمامی حوزه‌های فعالیت فرش دستباف از دانش و اطلاعات کافی برخوردارند. جامعه آماری متخصصین مورد نظر 110 نفر بود که 86 نفر به روش نمونه‌گیری هدفدار و به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار‌هایی که در پژوهش مورد استفاده قرار گرفته عبارتند از: مصاحبه با خبرگان فرش و پرسشنامه محقق ساخته بر اساس ابعاد دانشی حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه‌‌ها. داده‌های آماری با روش‌های توصیفی و استنباطی و آزمون فریدمن در نرم‌افزار SPSS مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان داد میان ابعاد دانشی مطرح در هر حوزه شامل رنگرزی، نقشه‌کشی، چله‌کشی، بافت و تجارت، به‌طور معنادارای تفاوت وجود داشته و برخی از ابعاد دانشی در هر حوزه نسبت به ابعاد دانشی دیگر از اولویت برخوردارند و آگاهی بیش‌تر در زمینه این ابعاد دانشی جهت افزایش کارآیی و موفقیت افراد ضروری می نماید. بر اساس اولویت‌بندی ابعاد دانشی هر حوزه توسط آزمون فریدمن، پایگاه دانشی برای ذخیره‌سازی دانش حوزه‌های مختلف فرش دستباف معماری شده است. پایگاه دانش معماری شده به صورت باز با قابلیت به‌روز رسانی و ویرایش، مبتنی بر وب و سیستم محور بوده و توسط شرکت فرش ایران مدیریت می‌شود. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    3 - واکاوی نظام بازاریابی و برندسازی در فرش دستباف (مطالعه¬ای در واحدهای تولیدی غرب کشور)
    رضا شافعي امیر غفوریان شاگردی سوران  مولایی
    فرش دستباف ، علاوه بر بُعد اشتغال، صادرات و ارز آوری و منافع اقتصادی؛ نماد و تبلور فرهنگ غنی این سرزمین از دیرباز بوده و شهرت جهانی دارد. کم توجهی به اصول و مبانی بازاریابی، مزیت رقابتی فرش دستبافت را در داخل و به‌ویژه در سطح جهانی با تهدیدهای جدی مواجه کرده است. در دنی أکثر
    فرش دستباف ، علاوه بر بُعد اشتغال، صادرات و ارز آوری و منافع اقتصادی؛ نماد و تبلور فرهنگ غنی این سرزمین از دیرباز بوده و شهرت جهانی دارد. کم توجهی به اصول و مبانی بازاریابی، مزیت رقابتی فرش دستبافت را در داخل و به‌ویژه در سطح جهانی با تهدیدهای جدی مواجه کرده است. در دنیای رقابتی امروز، مشتریان محور اصلی هر کسب-وکاری هستند و شناخت سلایق، عادت های خرید و فرهنگ مصرفی، نقش حیاتی در سیستم برندینگ و بازارشناسی فرش دستباف ایفا می کند. بنابرین، تحلیل و بسط دانش در این رابطه به توفیق برند محصول در بازار هدف کمک می نماید. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی وضعیت بازاریابی و برند فرش دستباف می باشد. روش پژوهش در این مطالعه توصیفی بوده و گردآوری داده ها ازطریق مصاحبه ساختاریافته و پرسشنامه انجام شده است. برای این منظور فعالان و تولیدکنندگان فرش دستباف با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی و با مراجعه مستقیم به آنها در استان های کردستان و کرمانشاه بررسی شده اند. نتایج نشان داد که در حال حاضر اقبال چندانی به برندسازی در فرش دستباف از سوی صاحبان واحدهای تولیدی انجام نشده است. بنابراین، لازم است الگوی مشخصی برای بهبود نظام بازاریابی و برندینگ این محصول با ارزش تدوین شود. تفاصيل المقالة