• فهرس المقالات Validity

   • حرية الوصول المقاله

    1 - بررسی حجیت مثبتات امارات و کاربرد آن در فقه و حقوق
    سید ابوالقاسم  نقیبی الهام  مغزی نجف آبادی
    چکیده: یکی از مباحث بنیادی در علم اصول، بحث اعتبار مثبتات امارات است. امارات (ادلۀ اجتهادی) ازجمله ادلۀ استنباط احکام شرعی‌اند که مؤدای آنها، علاوه بر مدلول مطابقی، گاه دارای مثبتاتی نیز هستند. منظور از مثبتات در اصطلاح علم اصول، آثار شرعی مترتب بر لوازم، ملزومات و ملاز أکثر
    چکیده: یکی از مباحث بنیادی در علم اصول، بحث اعتبار مثبتات امارات است. امارات (ادلۀ اجتهادی) ازجمله ادلۀ استنباط احکام شرعی‌اند که مؤدای آنها، علاوه بر مدلول مطابقی، گاه دارای مثبتاتی نیز هستند. منظور از مثبتات در اصطلاح علم اصول، آثار شرعی مترتب بر لوازم، ملزومات و ملازمات عقلی، عادی و اتفاقی مؤدای امارات و اصول عملیه می‌باشد. در مورد حجیت مثبتات امارات و علت آن، سه نظریه قابل‌ذکر است: برخی، ماهیت و ذات اماره را در عالم ثبوت مقتضی حجیت مثبتات آن دانسته و قائل به حجیت مثبتات مطلق امارات شده اند. برخی دیگر اگرچه قائل به حجیت مثبتات مطلق امارات شده اند؛ اما دلیل این امر را مربوط به عالم اثبات و اطلاق دلیل حجیت اماره دانسته اند. برخی نیز در این زمینه قائل به‌تفصیل شده و بین انواع امارات و انواع مثبتات آ نها تفکیک نموده اند. به نظر می رسد برای بررسی حجیت مثبتات امارات، باید دلیل حجیت اماره موردتوجه قرار گیرد، پس اگر دلیل حجیت اماره، تعبدی باشد مثبتات آن حجت نخواهد بود؛ اما اگر دلیل حجیت آن، بنای عقلا باشد(که غالباً اینگونه است) باید به محدودۀ بنای عقلا و مفاد دلیل امضای آن توجه نمود و چه‌بسا عقلا امری را اماره محسوب کنند، اما مثبتات آن را حجت ندانند، همانند اماره صحت، ید، فراش و اقرار. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    2 - تحلیل فقهی¬حقوقی¬خيار¬بيع الشرط در نسبت با معاملات با حق استرداد
    سعید  کرمی
    چکیده: در بیع یا رهن بودن بيع‌الخياراختلاف نظر است. فقهای امامیه آن را صحيح و ماهيت آن را بيع دانسته‌اند. فقهاي اهل تسنن از بيع‌الخيار به بيع‌الوفا ياد كرده و آن را رهن تلقی کرده‌اند. بیع شرط به دو صورت قابل تحلیل است: نخست بیع شرطی که در روابط بدهکار و طلبکار جاری است أکثر
    چکیده: در بیع یا رهن بودن بيع‌الخياراختلاف نظر است. فقهای امامیه آن را صحيح و ماهيت آن را بيع دانسته‌اند. فقهاي اهل تسنن از بيع‌الخيار به بيع‌الوفا ياد كرده و آن را رهن تلقی کرده‌اند. بیع شرط به دو صورت قابل تحلیل است: نخست بیع شرطی که در روابط بدهکار و طلبکار جاری است (مادۀ 34 قانون ثبت) و دیگری بیع شرطی که حاکم بر روابط بدهکار و طلبکار نیست، بلکه یک بیع واقعی است و مشمول مواد 458 تا 462 ق.م. می‌شود. بیع شرطی که حاکم بر روابط بدهکار و طلبکار است مصداق معامله با حق استرداد است (مادۀ 33 قانون ثبت) و به همین جهت است که تقاضای ثبت ملک مورد بیع شرط را حق بدهکار دانسته‌اند، زیرا در این قسم از بیع شرط قصد بایع در حقیقت انعقاد و تشکیل عقد بیع نیست. هرگاه به این ملاک توجه نشود ابهاماتی به وجود می‌آید: اولاً اینکه هر بیع شرط معامله با حق استرداد تلقی می‌گردد، درحالی‌که اینگونه نیست. ثانیاً، خیار در بیع شرط واقعی مصداق مادۀ 399 قانون مدنی است، پس باید تمام بیع‌های موضوع مادۀ 399 قانون مدنی را معامله با حق استرداد دانست و روشن است که صرف وجود خیار در یک بیع، آن را مصداق معامله با حق استرداد نمی‌کند. مواد 33 و 34 قانون ثبت مخصص مادۀ 459 ق.م. نیست، زیرا مادۀ 459 ق.م. بیع شرط حاکم بر روابط بدهکار و بستانکار نیست، اما موضوع مواد 33 و 34 قانون ثبت بیع شرطی است که حاکم بر روابط بدهکار و طلبکار است. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    3 - بررسی ضابط مفهومی در تشخیص شرط تحریم حلال و تحلیل حرام در فقه امامیه
    سید ابوالقاسم  نقیبی سجاد  رزاقی
    فقیهان، شرط ضمن عقدی را لازم‌الوفاء می دانند که صحیح باشد. از جمله اینکه شرط به تحریم حلال و تحلیل حرام نیانجامد. آنان در زمینۀ ضابط تحریم حلال و تحلیل حرام اتفاق‌نظر ندارند. برخی از فقیهان، مانند شیخ انصاری بر این باورند که شرطی که منجر به تحلیل حکم غیرقابل‌تغییر حرمت أکثر
    فقیهان، شرط ضمن عقدی را لازم‌الوفاء می دانند که صحیح باشد. از جمله اینکه شرط به تحریم حلال و تحلیل حرام نیانجامد. آنان در زمینۀ ضابط تحریم حلال و تحلیل حرام اتفاق‌نظر ندارند. برخی از فقیهان، مانند شیخ انصاری بر این باورند که شرطی که منجر به تحلیل حکم غیرقابل‌تغییر حرمت و تحریم حکم غیرقابل‌تغییر حلیت شود، شرط محلل حرام و محرم حلال به شمار می آید. برخی دیگر از فقها، مانند محقق یزدی و نائینی معتقدند که ابتدا باید احکام را به تکلیفی و وضعی تقسیم نمود و سپس به بیان ضابط مبادرت ورزید. مرحوم نراقی، همانند شیخ انصاری، در احکام تکلیفی فقط التزام به احکام غیرقابل‌تغییر (واجب و حرام) را مخالف کتاب و سنت می داند، اما التزام به انجام یا ترک مباحات را جایز می شمرد و هم‌چنین تغییر احکام وضعی توسط شرط را مخالف شریعت می‌داند. برخی دیگر از فقها، مانند امام خمینی(ره)، در بیان ضابط، رجوع به عرف و تشخیص عرف را ملاک قرار داده‌اند. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    4 - ارائه الگویی برای مؤلفه های شهروند دیجیتال در شهرستان بیرجند
    صادق حامدی نسب سمیه بخشی پریخانی
    با توجه به رشد روزافزون رسانه‏های نوین، روز به روز بر تعداد شهروندان دیجیتال در جامعه افزوده می‏شود. شهروند دیجیتال به شهروندی گفته می شود که توانایی استفاده از خدمات برخطی که دولت هر کشور ارائه می کند را در حد مطلوب داشته باشد. هدف این پژوهش، بررسی روایی و پایایی مقیاس أکثر
    با توجه به رشد روزافزون رسانه‏های نوین، روز به روز بر تعداد شهروندان دیجیتال در جامعه افزوده می‏شود. شهروند دیجیتال به شهروندی گفته می شود که توانایی استفاده از خدمات برخطی که دولت هر کشور ارائه می کند را در حد مطلوب داشته باشد. هدف این پژوهش، بررسی روایی و پایایی مقیاس شهروند دیجیتال در شهر بیرجند بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد 18 سال به بالای ساکن شهر بیرجند بودند که از میان آن ها 384 نفر به روش نمونه گیری خوشه‏ای چندمرحله‏ای انتخاب شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه شهروند دیجیتال چویی، گلاسمن و کریستول است [16]. روايي محتوایی و صوري نسخه فارسی آن بر اساس نظر صاحب نظران تأیید شد. ساختار عاملی پرسشنامه شهروند دیجیتال با استفاده از هر دو شیوه تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد. تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد 4 ماده در بیش از یک عامل، بارعاملی بالا دارند؛ که این ماده‏ها حذف شدند و در نهایت مدل نهایی شامل 4 عامل؛ فعالیت سیاسی اینترنتی، مهارت های فناورانه، دیدگاه انتقادی و آگاهی های محلی- جهانی به دست آمد که حاوی 22 ماده است. برای پایایی این ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که این ضریب برای مولفه های آن بین 79/0 تا 90/0 به دست آمد؛ با توجه به اینکه شاخص‌های روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس شهروند دیجیتال همگی در حد مطلوبی بودند، می‌توان از آن به‌عنوان ابزاری روا و پایا برای شناسایی شهروندان دیجیتال استفاده نمود. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    5 - بررسی ویژگی¬های روان¬سنجی پرسشنامة نیمرخ شایستگی هیجانی: یک مطالعة مقدماتی
    نگین بخشی فریده یوسفی
    پژوهش حاضر با هدف تعیین اعتبار، روایی و ساختار عاملی پرسشنامة نیمرخ شایستگی هیجانی (براسور و همکاران، 2013) در دانش آموزان ایرانی انجام شد. با این هدف 518 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستانی در سال تحصیلی 1397-1398 به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه نیمرخ ش أکثر
    پژوهش حاضر با هدف تعیین اعتبار، روایی و ساختار عاملی پرسشنامة نیمرخ شایستگی هیجانی (براسور و همکاران، 2013) در دانش آموزان ایرانی انجام شد. با این هدف 518 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستانی در سال تحصیلی 1397-1398 به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه نیمرخ شایستگی هیجانی (براسور و همکاران، 2013)، پرسشنامه شایستگی فرهنگی (انجمن چندفرهنگی جزیره مرکزی ونکور کانادا، 2007)، و مقیاس رضایت از زندگی (داینر، ایمونز، لارسن و گریفین، 1985) را تکمیل کردند. برای بررسی روایی از روش تحلیل عامل تأییدی و روایی همگرا استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی ساختار دو عاملی پرسشنامه را تایید کرد و دو عامل با نام‌های شایستگی هیجانی فردی و شایستگی هیجانی بین فردی حاصل گردید. همبستگی نمره های پرسشنامه با رضایت از زندگی و شایستگی فرهنگی به ترتیب 30/0 و 90/0 بود و روایی همگرای پرسشنامه را نشان داد. برای سنجش اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. ضرایب آلفای کرونباخ برای هر مؤلفه (شایستگی هیجانی فردی، 80/0 و شایستگی هیجانی بین فردی، 78/0) و نمرۀ کل پرسشنامه (92/0) در حد مطلوب به دست آمد. بنابراین در کل می-توان نتیجه گرفت که پرسشنامه نیمرخ شایستگی هیجانی برای سنجش شایستگی هیجانی دانش آموزان ایرانی ابزاری معتبر است و می توان از آن در پژوهش های روان شناختی استفاده کرد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    6 - بررسي ويژگي هاي روانسنجي پرسشنامه نيمرخ شايستگي هيجاني
    نگین بخشی فریده یوسفی
    پژوهش حاضر با هدف تعيين اعتبار، روايي و ساختار عاملي نيمرخ شايستگي هيجاني (براسور و همکاران، 2013) در دانش آموزان ايراني انجام شد. با اين هدف 518 نفر از دانش آموزان دختر دبيرستاني در سال تحصيلي 1397-1398 به صورت نمونهگيري خوشهاي انتخاب شدند و نيمرخ شايستگي هيجاني (براسو أکثر
    پژوهش حاضر با هدف تعيين اعتبار، روايي و ساختار عاملي نيمرخ شايستگي هيجاني (براسور و همکاران، 2013) در دانش آموزان ايراني انجام شد. با اين هدف 518 نفر از دانش آموزان دختر دبيرستاني در سال تحصيلي 1397-1398 به صورت نمونهگيري خوشهاي انتخاب شدند و نيمرخ شايستگي هيجاني (براسور و همکاران، 2013)، پرسشنامه شايستگي فرهنگي (جامعه چندفرهنگي جزيره مرکزي ونکور کانادا، 2007)، و مقياس رضايت از زندگي (داينر، ايمونز، لارسن و گريفين، 1985) را تکميل کردند. براي بررسي روايي از روش تحليل عامل تأييدي و روايي همگرا استفاده شد. نتايج تحليل عاملي تأييدي ساختار دو عاملي پرسشنامه را تاييد کرد و دو عامل با نامهاي شايستگي هيجاني فردي و شايستگي هيجاني بين فردي حاصل گرديد. همبستگي نمره هاي پرسشنامه با رضايت از زندگي و شايستگي فرهنگي به ترتيب 30/0 و 0/52 بود و روايي همگراي پرسشنامه را نشان داد. براي سنجش اعتبار پرسشنامه از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد. ضرايب آلفاي کرونباخ براي هر مؤلفه (شايستگي هيجاني فردي، 0/78 و شايستگي هيجاني بينفردي، 0/80) و نمرة کل پرسشنامه (0/92) در حد مطلوب به دست آمد. بنابراين در مجموع مي توان نتيجه گرفت که پرسشنامة نيمرخ شايستگي هيجاني براي سنجش شايستگي هيجاني دانش آموزان ايراني ابزاري معتبر است و مي توان از آن در پژوهش هاي روانشناختي استفاده کرد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    7 - ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در نوجوانان مبتلابه بیماری قلبی مادرزادی
    حسن ارمی حمید رضا حسن ابادی ربابه نوری علیرضا مرادی کوروش وحید شاهی
    هدف پژوهش حاضر تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت نوجوانان ایرانی مبتلابه بیماری‌های قلبی مادرزادی بود. شرکت‌کنندگان 180 نفر نوجوانان 13 تا 18 سال مبتلابه بیماری های قلبی مادرزادی و والدین آن‌ها که مراجعه‌کننده به بیمارستان تخصصی قلب شهید رجای أکثر
    هدف پژوهش حاضر تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت نوجوانان ایرانی مبتلابه بیماری‌های قلبی مادرزادی بود. شرکت‌کنندگان 180 نفر نوجوانان 13 تا 18 سال مبتلابه بیماری های قلبی مادرزادی و والدین آن‌ها که مراجعه‌کننده به بیمارستان تخصصی قلب شهید رجایی بودند. ابزار پژوهش پرسشنامه‏های کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (PedsQL™) و کیفیت زندگی نسخه عمومی (PedsQL™) و بخش اضطراب فراگیر پرسشنامه CSI-4 استفاده شدند. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های تحلیل عاملی اکتشافی، آلفا کرونباخ و همبستگی پیرسون برای بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه استفاده شد. یافته‌‏های تحلیل عاملی اکتشافی حاکی از 7 عامل در پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت گزارش نوجوان و پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت گزارش پروکسی بود.. پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت نسخه نوجوان و پروکسی از روایی و اعتبار قابل قبولی در جامعه ایرانی برخوردار است و می‌تواند در ارزیابی کیفیت زندگی آن‌ها مورداستفاده قرار گیرد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    8 - خصوصیات روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه مدل شش عاملی اهداف پیشرفت دانش‌آموزان دوره اوّل و دوّم متوسطه
    محسن آربزی محبوبه فولادچنگ
    هدف پژوهش حاضر تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت و همکاران (2011) در دو گروه دانش‌آموزان مقطع متوسطه اوّل و مقطع متوسطه دوّم بود. جهت بررسی روایی و اعتبار این پرسشنامه در گروه دانش‌آموزان دوره اوّل متوسطه، 279 نفر از دانش‌آموزان این دوره در شهرستان ا أکثر
    هدف پژوهش حاضر تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت و همکاران (2011) در دو گروه دانش‌آموزان مقطع متوسطه اوّل و مقطع متوسطه دوّم بود. جهت بررسی روایی و اعتبار این پرسشنامه در گروه دانش‌آموزان دوره اوّل متوسطه، 279 نفر از دانش‌آموزان این دوره در شهرستان اوز واقع در جنوب استان فارس که در سال تحصیلی 1400-1399 مشغول به تحصیل بودند به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به نسخه الکترونیکی پرسشنامه‌‌های اهداف پیشرفت (الیوت و همکاران، 2011) و انگیزه درونی (چوی و همکاران، 2010) پاسخ دادند. همچنین، برای بررسی روایی و اعتبار این ابزار در گروه دانش‌آموزان دوره دوّم متوسطه، 420 نفر از دانش‌آموزان این دوره در همان شهرستان و سال تحصیلی با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به نسخه الکترونیکی پرسشنامه‌‌های اهداف پیشرفت (الیوت و همکاران، 2011)، خودتنظیمی تحصیلی (پینتریچ و دی‌‌گروت، 1990) و درگیری تحصیلی (ریو، 2013) پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای آماری SPSS-16 و AMOS-21 تحلیل شدند. روایی محتوایی، سازه و همگرا پرسشنامه مذکور به ترتیب با استفاده از نظر متخصصان روانشناسی تربیتی، تحلیل عاملی تأییدی و ضرایب همبستگی نمرات مؤلفه‌ها با متغیرهای مرتبط مورد بررسی قرار گرفت. به‌‌منظور بررسی اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. متخصصان معرف بودن ماده‌های پرسشنامه را برای سنجش اهداف پیشرفت موجود در مدل 6 عاملی ارائه شده توسط الیوت و همکاران (2011) تأیید کردند. آزمون مدل اهداف پیشرفت شامل مؤلفه‌های تکلیف‌‌گرایی، تکلیف‌‌گریزی، خودگرایی، خودگریزی، دگرگرایی و دگرگریزی تأییدکننده ساختار شش عاملی این پرسشنامه همسو با پژوهش اصلی است. همچنین ارتباط منطقی مؤلفه‌های اهداف پیشرفت با متغیرهای مرتبط از روایی همگرای این پرسشنامه حکایت دارد. علاوه بر آن ضرایب آلفای کرونباخ تأیید‌‌کننده اعتبار پرسشنامه است. در مجموع، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نسخه فارسی پرسشنامه مذکور از شاخص‌های روان‌سنجی مناسبی برای اندازه‌گیری 6 مؤلفه اهداف پیشرفت در دو گروه دانش‌آموزان دوره اوّل و دوّم متوسطه برخوردار است و کارایی لازم را برای اندازه‌‌گیری اهداف پیشرفت دارد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    9 - بررسي ساختار عاملي و ويژگي هاي روانسنجي مقياس استعداد روابط فرازناشويي در زنان
    نسیم ظفر قلیزاده علی خادمی رضا تسبیح سازان مشهدی
    هدف پژوهش حاضر تعيين ساختار عاملي و ويژگي هاي روانسنجي مقياس استعداد روابط فرازناشويي در زنان بود. اين تحقيق با استفاده از روش تحقيق آميخته در دو بخش کيفي و کمّي انجام شد. در بخش کيفي مصاحبه هاي تخصصي با گروه هفت نفره اي از صاحب نظران در زمينه خانواده و زوج درماني با اس أکثر
    هدف پژوهش حاضر تعيين ساختار عاملي و ويژگي هاي روانسنجي مقياس استعداد روابط فرازناشويي در زنان بود. اين تحقيق با استفاده از روش تحقيق آميخته در دو بخش کيفي و کمّي انجام شد. در بخش کيفي مصاحبه هاي تخصصي با گروه هفت نفره اي از صاحب نظران در زمينه خانواده و زوج درماني با استفاده از مصاحبه ساختار يافته و نيمه ساختار يافته انجام شد که منجر به استخراج شاخص هاي اولية مفهومي شد. روش پژوهش در بخش کمّي، توصيفي- همبستگي بود. جامعة آماري پژوهش شامل کلية زنان متأهل ساکن شهر اروميه در سال 1396 بود که به صورت اوليه 1000 نفر از اين زنان با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس به عنوان نمونه انتخاب و 859 پرسشنامه معتبر تشخيص داده شدند. ابزار پژوهش شامل مقياس استعداد روابط فرازناشويي (EAPS) و خرسندي زناشويي (MHS) بود. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش تحليل عاملي اکتشافي و تأييدي استفاده شد. بر اساس تحليل عاملي اکتشافي پنج عامل مشخصات خانوادگي، رسانه اي، سبک رفتار جنسي، شخصيتي و شناختي استخراج شد. در مجموع عامل هاي استخراج گرديده، توانستند 51/56 درصد از واريانس کل آزمون را تبيين کنند. براي بررسي روايي پرسش نامه از روايي محتوا، روايي سازه و تحليل عاملي تأييدي استفاده شد. شاخص هاي برازش مدل در تحليل عاملي تأييدي روايي اين مقياس را مورد تأييد قرار داد. اعتبار آن از طريق ضريب آلفاي کرونباخ برابر با 0/88به دست آمد. بر اساس يافته ها، مقياس استعداد روابط فرازناشويي ابزاري روا و معتبر است و ميتوان از اين ابزار در موقعيتهاي باليني و پژوهشي استفاده کرد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    10 - کفایت روانسنجی مقیاس بهزیستی جنسی زنان در زنان متاهل: روايي، پايايي و ساختار عاملي
    رضا چالمه فاطمه عبدالهی
    هدف پژوهش حاضر بررسی روايي، پايايي و ساختار عاملي مقياس بهزیستی جنسی زنان در زنان متاهل ايراني بود. بدين منظور نمونه اي به حجم 297 نفر از زنان متاهل (با ميانگين سني7/33 سال و با دامنه سنی 24 تا 45 سال) به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. مقیاس های بهزیستی روانشناخت أکثر
    هدف پژوهش حاضر بررسی روايي، پايايي و ساختار عاملي مقياس بهزیستی جنسی زنان در زنان متاهل ايراني بود. بدين منظور نمونه اي به حجم 297 نفر از زنان متاهل (با ميانگين سني7/33 سال و با دامنه سنی 24 تا 45 سال) به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. مقیاس های بهزیستی روانشناختی (ریف، 1995) و بهزیستی جنسی زنان (روزن و همکاران، 2009) توسط گروه نمونه تکمیل شد. روایی این مقیاس با استفاده از روش هاي تحلیل عامل اكتشافي و تأييدي، روایی همگرا و همزمان بررسی شد. پایایی مقياس از دو روش آلفای کرونباخ و دونیمه سازی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی با استفاده از روش مؤلفه های اصلی و چرخش واریماکس نشان داد که این مقیاس، از 4 عامل با عناوين روابط بین فردی، حوزه شناختی-عاطفی، تحریک فیزیکی و رضایت از ارگاسم تشکیل شده است كه بیش از 66 درصد از واریانس کل را تبیین می کنند. روایی همگرای این مقیاس حاکی از همبستگی رضایت بخشی بین ابعاد مقياس بهزیستی جنسی زنان با نمره کل بود. برای تعیین روایی همزمان مقیاس، همبستگی ابعاد مقياس بهزیستی جنسی زنان با مقیاس بهزیستی روانشناختی بکار رفت که حاکی از همبستگی مطلوبی بود (001/0> p). ضرايب آلفاي كرونباخ و دونيمه سازي براي كل مقياس و ابعاد آن بين 63/0 تا 82/0 نوسان داشت. نتيجه نهايي اينكه فرم فارسي مقياس بهزیستی جنسی زنان، از روايي و پايايي مناسبي در جامعه ايراني برخوردار است و مي تواند در موقعيت هاي پژوهشي، تربيتي و باليني مورد استفاده قرار گيرد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    11 - هنجاریابی پرسشنامه شناخت هایی درباره بدن وسلامتی (کابا)
    فریده نرگسی فرزاد زندی علیرضا مخبری مریم خدیرزارع
    اعتقادات و باورهای ناکارآمد درباره بیماری ها و علائم بدنی به عنوان عامل خطر سازی برای اضطراب سلامتی برآورده شده اند. پرسشنامه شناخت هایی درباره بدن و سلامتی (کابا) یکی از جامع ترین ابزار برای سنجش شناخت سلامت است. هدف از پژوهش حاضر هنجاریابی این پرسشنامه در ایران بود. أکثر
    اعتقادات و باورهای ناکارآمد درباره بیماری ها و علائم بدنی به عنوان عامل خطر سازی برای اضطراب سلامتی برآورده شده اند. پرسشنامه شناخت هایی درباره بدن و سلامتی (کابا) یکی از جامع ترین ابزار برای سنجش شناخت سلامت است. هدف از پژوهش حاضر هنجاریابی این پرسشنامه در ایران بود. تعداد نمونه های این پژوهش شامل ۸۶۹ نفر از دانشجویان مرد و زن مبتلا به اضطراب سلامت دانشگاه آزاد سنندج، دانشگاه کردستان و دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد بودند که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. این افراد با پرسشنامه‏های کابا و اضطراب سلامت مورد ارزیابی قرار گرفتند. اعتبار پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تاییدی و با استفاده از نرم افزار لیزرل به دست آمد. میزان آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 80/0 بود که این مقدار نشان دهنده همسانی درونی مناسب پرسشنامه است. همچنین میزان همبستگی دو فرم موازی در آزمون دو نیمه کردن برای پرسشنامه کابا 61/0 حاصل شده است که این مقدار نیز در حد قابل قبولی می باشد. بنابراین به طور کلی می‏توان گفت که پرسشنامه کابا از اعتبار مناسبی برخوردار بوده و می-توان آن را به عنوان یک ابزار معتبر به کار برد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    12 - ساخت و هنجاريابی آزمون رايانه‌ای حافظه‌ی کاری کودکان
    علی اکبر شریفی حسین زارع
    مقدمه: در مورد حافظه کاري در كودكان به دليل چالش‌هاي اساسي در ارزيابي آن، ابزارهاي اندکي وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف ساخت و هنجاريابي آزمون رايانه‌اي حافظه ي کاري براي کودکان انجام شد. روش: اين پژوهش، يك مطالعه توصيفي و از نوع آزمون‌سازي است از ميان دانش‌آموزان پايه ه أکثر
    مقدمه: در مورد حافظه کاري در كودكان به دليل چالش‌هاي اساسي در ارزيابي آن، ابزارهاي اندکي وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف ساخت و هنجاريابي آزمون رايانه‌اي حافظه ي کاري براي کودکان انجام شد. روش: اين پژوهش، يك مطالعه توصيفي و از نوع آزمون‌سازي است از ميان دانش‌آموزان پايه هاي اول تا ششم ابتدايي شهرکرد، ۳۲۴ دانش‌آموز با روش نمونه‌گيري خوشه‌اي چندمرحله‌اي انتخاب شد و با برنامه سنجش حافظه کاري کودکان مورد سنجش قرار گرفتند. يافته‌ها: ضريب پايايي بازآزمايي 814/0 براي كل آزمون به دست آمد. همچنين همبستگي بين مجموعه آزمون حافظه فعال براي کودکان )حافبک( و برنامه سنجش حافظه کاري کودکان در دامنه 513/0 تا 791/. بود نتايج تحليل عامل اکتشافي به روش تحليل مؤلفه هاي اصلي و چرخش واريمکس نشان داد که 9 خرده مقياس 54 /86 درصد از واريانس داده ها را تبيين مي‌کنند. عامل اول، دوم، سوم و چهارم به ترتيب 42/29، 78/19، 86/18 و 49/18 درصد از واريانس را تبيين كردند. نتيجه‌گيري: برنامه رايانه‌اي سنجش حافظه کاري کودکان، ويژگي‌هاي روان‌سنجي رضايت بخشي در جامعه کودکان ايراني دارد که مي‌توان از آن در سنجش حافظه کاري كودكان استفاده کرد تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    13 - ساخت و بررسی ویژگی‌‌های روان‌سنجی پرسشنامه ی مشکلات روانشناختی- زناشویی ازدواج در زنان متقاضی طلاق با سابقه ازدواج زودهنگام: یک مطالعه‌‌ ترکیبی
    سید جواد سیفی قوزلو اسماعیل صدری دمیرچی علی  رضایی شریف علی  شیخ الاسلامی
    یکی از نیازهای اساسی پژوهشگران برای انجام مطالعات و مداخلات لازم، در دست داشتن ابزاری معتبر و مناسب در آن زمینه است. پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی پرسشنامه مشکلات ازدواج در زنان متقاضی طلاق با سابقه ازدواج زودهنگام انجام شده است. روش تحقیق حاضر از نوع طرح اکتشافی- أکثر
    یکی از نیازهای اساسی پژوهشگران برای انجام مطالعات و مداخلات لازم، در دست داشتن ابزاری معتبر و مناسب در آن زمینه است. پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی پرسشنامه مشکلات ازدواج در زنان متقاضی طلاق با سابقه ازدواج زودهنگام انجام شده است. روش تحقیق حاضر از نوع طرح اکتشافی- تأییدی بوده و از دو مرحله تشکیل شده است. مرحله اول روش کیفی بوده و از روش اکتشافی برای ساخت ابزار استفاده شده است. بدین منظور ضمن مصاحبه با 15 نفر از زنان متقاضی طلاق به شیوه مصاحبه با گروه‌‌های کانونی تا حد اشباع نظری داده ‌‌ها، فرم اولیه پرسشنامه تنظیم شد. در مرحله دوم پژوهش، با استفاده از روش کمّی، روایی و اعتبار ابزار مورد نظر بررسی شد. به این منظور 160 نفر به صورت نمونه‌‌‌‌گیری در دسترس از بین زنان متقاضی طلاق با سابقه ازدواج زودهنگام در شهر اردبیل در سال 1399 انتخاب شدند و پرسشنامه مشکلات روانشناختی- زناشویی ازدواج (1399) و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) و شاخص رضایت زناشویی هادسون (1992) را تکمیل کردند. داده‌‌ها به کمک روش‌‌های آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم‌‌افزاهای SPSS و AMOSتحلیل شد. یافته‌‌ها نشان داد که پرسشنامه مشکلات روانشناختی- زناشویی ازدواج حاوی 28 سوال و 7 بُعد تأیید شده شامل: اضطراب، افسردگی، سردرگمی، عدم امنیت و بدبینی، دلتنگی و فقدان، عدم درک متقابل و تعارض زناشویی هستند. محاسبه اعتبار و روایی پرسشنامه نشان داد که این پرسشنامه اعتبار و روایی بالایی دارد. از این رو می‌‌توان از آن در حیطه‌‌های تحقیق و ارزیابی استفاده کرد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    14 - تأثیر فعالیت¬های مدیریت منابع انسانی بر وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری با رویکرد چند سطحی
    زهرا نیکخواه فرخانی محمد شیخ زاده
    وفاداری مشتریان همواره یکی از مهمترین دغدغه های مدیران هتل بوده است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر فعالیت-های مدیریت منابع انسانی بر وفاداری مشتریان با رویکرد چند سطحی است. جامعه آماری این پژوهش مدیران، کارکنان و مشتریان هتل های چهار و پنج ستاره شهر مشهد هستند. نم أکثر
    وفاداری مشتریان همواره یکی از مهمترین دغدغه های مدیران هتل بوده است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر فعالیت-های مدیریت منابع انسانی بر وفاداری مشتریان با رویکرد چند سطحی است. جامعه آماری این پژوهش مدیران، کارکنان و مشتریان هتل های چهار و پنج ستاره شهر مشهد هستند. نمونه آماری در سطح سازمان 34 نفر از مدیران و در سطح کارکنان140 نفر از کارکنان هتل های مذکور و در240 مشتری در سطح مشتریان می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد است؛ به طوری که برای سنجش فعالیت های مدیریت منابع انسانی از پرسشنامه 12سوالی سام (2008)، برای سنجش رضایت و وفاداری کارکنان از پرسشنامه 17سوالی الرفیعی و همکاران (2013) و برای سنجش رضایت و وفاداری مشتریان از پرسشنامه 13 سوالی گریگرودیس و سیسکاس (2010) استفاده شده است. جهت سنجش روایی پرسشنامه ها از شیوه روایی محتوا و برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ بهره گرفته شد. جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای HLM 7.02 و SPSS بهره گرفته شد. نتایج بیانگر تأثیر فعالیت های مدیریت منابع انسانی بر رضایت و وفاداری کارکنان و از آن طریق بر رضایت و وفاداری مشتریان می باشد. همینطور رضایت مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده در هتل بر وفاداری آنها تأثیرگذار است. در نهایت مدیران فعال در صنعت هتلداری می توانند با تأکید بر فعالیت های مدیریت منابع انسانی و تلاش در جهت بالندگی کارکنان، علاوه بر بهبود رضایت و وفاداری آنها، وفاداری مشتریان هتل را افزایش داده و در بلندمدت از طریق کاهش هزینه های بازاریابی موجبات سودآوری هتل ها را فراهم نماید. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    15 - رابطه قرآن با روایات
    علی  نصیری
    در ترسيم رابطه قرآن کریم با روایات از نظر منبعیّت و حجّیّت چهار نگرش وجود دارد: 1. قرآن محوری؛ که بر اساس آن تنها منبع شناخت دین به قرآن انحصار می‌یابد. 2. سنت محوری؛ که به استناد آن برای شناخت دین تنها باید به سنت معصومین(ع) مراجعه کرد. 3. قرآن محوری و سنت مداری؛ که بر أکثر
    در ترسيم رابطه قرآن کریم با روایات از نظر منبعیّت و حجّیّت چهار نگرش وجود دارد: 1. قرآن محوری؛ که بر اساس آن تنها منبع شناخت دین به قرآن انحصار می‌یابد. 2. سنت محوری؛ که به استناد آن برای شناخت دین تنها باید به سنت معصومین(ع) مراجعه کرد. 3. قرآن محوری و سنت مداری؛ که بر اساس آن سنت در طول قرآن قرار می‌گیرد؛ 4. دوگانه محوری؛ که بر اساس آن سنت در عرض قرآن دارای جایگاه خواهد بود. فرقه قرآنیون جزو مدافعان دیدگاه نخست به شمار می‌روند. اخباریان در دسته سنت محوری قرار دارند و علامه طباطبایی و شاطبی را باید جزو مدافعان نظریه سوم دانست. دیدگاه مورد نظر نگارنده که در این مقاله دلایل آن را مورد بررسی قرار داده، دیدگاه چهارم است. بر اساس این دیدگاه سنت در حجّیّت و منبعیّت دارای استقلال می‌باشد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    16 - مطالعه عوامل مؤثر بر مهارت‌های ارتباطی در سازمان‌های دولتی
    داود كيا كجوري
    ارتباطات سازماني شامل فرايندي است كه دو يا چند واحد از يك مجموعه از طريق تبادل نظر، اطلاعات مورد نياز خود را مبادله كرده و از آنجايي كه ارتباطات از عناصر اوليه مديريت است، مديران بايد در سطوح مختلف با افراد مجموعه و يا همطراز خود ارتباط مؤثر برقرار كنند این تحقیق از نوع أکثر
    ارتباطات سازماني شامل فرايندي است كه دو يا چند واحد از يك مجموعه از طريق تبادل نظر، اطلاعات مورد نياز خود را مبادله كرده و از آنجايي كه ارتباطات از عناصر اوليه مديريت است، مديران بايد در سطوح مختلف با افراد مجموعه و يا همطراز خود ارتباط مؤثر برقرار كنند این تحقیق از نوع طرح تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی می‌باشد لذا داده‌هاي کمی و کیفی از روش اتصال داده‌ها با یکدیگر ترکیب می شوند یعنی ارتباط دادن دو مجموعه داده‌ها بصورت ساخت یکی بر اساس دیگري. در ادامه با استفاده از مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختاریافته با 15 نفر از مدیران نمونه ملی با بهره گیری از تکنیک گلوله‌برفی مصاحبه و پس از اشباح نظری مجموعه داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم افزار MAXQDA10 و تکنیک کُدگذاری سازماندهی شدند. سپس برای مقیاس سازی از محاسبه روایی صوری، روایی محتوی (CVR) و (CVI) و تحلیلی عاملی اکتشافی و تائیدی بهره گیری شد و با توزیع 500 پرسشنامه بین 25 دستگاه اجرایی استان گیلان و جمع‌آوری 429 پرسشنامه آزمون فرضیات با استفاده از روش همبستگی پیرسون انجام و کلیه فرضیات تایید و مدل نهایی تحقیق برای مهارتهای ارتباطی مدیران در سازمانهای دولتی شامل مهارتهای تبادل اطلاعات، بازخورد، موقعیت شناسی، بکارگیری فناوری، تحلیلی- ادراکی، شناختی- رفتاری واجتماعی ارایه گردید تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    17 - مبانی اعتبار مالیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه
    محمد  بهرامی خوشکار سيدحسن داودالموسوی
    شناخت مبانی مالیت به‌منظور تمیز مال از غیر مال بسیار مهم است. ازآنجاکه در فقه امامیه فقها تعریف یکسانی از آن بیان نداشته‌اند و در قانون مدنی نیز تعریفی برای مال ارائه نشده، این اهمیت بیش‌تر نمایان می‌شود. در پژوهش پیش‌رو سعی شده است که به ملاک واحدی برای اعتبار مالیت دس أکثر
    شناخت مبانی مالیت به‌منظور تمیز مال از غیر مال بسیار مهم است. ازآنجاکه در فقه امامیه فقها تعریف یکسانی از آن بیان نداشته‌اند و در قانون مدنی نیز تعریفی برای مال ارائه نشده، این اهمیت بیش‌تر نمایان می‌شود. در پژوهش پیش‌رو سعی شده است که به ملاک واحدی برای اعتبار مالیت دست‌یافته، ملاک‌های بیان‌شده توسط فقها را تحلیل‌کرده تا نقاط قوت و ضعف ملاک‌های بیان شده موردبررسی قرار گیرد. ملاک به‌دست‌آمده، این امکان را فراهم می‌کند که در موارد تردید بین مال بودن یک امر یا مال نبودن آن، مال را از غیر مال تمیز داد. این قدرت تشخیص در موضوعاتِ بسیار مهمی ما را یاری می‌کند و به دلیل اینکه مالیت، یک امر اعتباری است و شناخت صحیح مالیت و مصادیقش منوط به آگاهی از مفاهیم اعتباری و ویژگی‌های آن است، از همین رو در این مقاله به چندی از ویژگی‌های اعتباریات اشاره‌شده است. نگارنده بر این نظر است که ملاک اصلی و اساسی مالیت، رغبت عقلایی نسبت به آن موضوع است و دیگر ملاک‌های بیان‌شده، دارای اشکال بوده و یا زاید می‌باشند. در پایان دراین‌باره که در صورت شک در مالیت عرفی و شرعی موضوع چه راه‌حلی پیش روی ما وجود دارد، بحث و بررسی صورت گرفته است. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    18 - مولفه های اصلی ارزیابی اعتبار کاربران با توجه به اهداف سازمانی در چرخۀ حیات کلان داده
    سوگند  دهقان شهریار  محمدی روجیار پیرمحمدیانی
    شبکههاي اجتماعي بهدلیل سرعت انتشار رویدادها و نیز حجم زیاد اطلاعات، به یکي از مهمترین منابع تصمیمگیري در سازمانها تبدیل شدهاند. ولي پیش از استفاده، صحت، قابلیت اطمینان و ارزش اطلاعات تولید شده توسط آنها، باید مورد ارزیابي قرار گیرد. به این منظور، بررسي اعتبار اطلاعات با أکثر
    شبکههاي اجتماعي بهدلیل سرعت انتشار رویدادها و نیز حجم زیاد اطلاعات، به یکي از مهمترین منابع تصمیمگیري در سازمانها تبدیل شدهاند. ولي پیش از استفاده، صحت، قابلیت اطمینان و ارزش اطلاعات تولید شده توسط آنها، باید مورد ارزیابي قرار گیرد. به این منظور، بررسي اعتبار اطلاعات با توجه به ویژگيهاي شبکههاي اجتماعي در سه سطح کاربر، محتوا و رویداد امکانپذیر ميباشد. سطح کاربر، قابل اطمینانترین سطح این حوزه ميباشد، زیرا کاربر معتبر، معمولا اقدام به انتشار محتواي معتبر مينماید. از این رو، ارزیابي سطح کاربر مورد توجه این پژوهش ميباشد. بیشتر مقالات مرتبط به حوزۀ ارزیابي اعتبار کاربران شبکههاي اجتماعي به ارزیابي اعتبار کاربران در حالت کلي پرداختهاند و از اهداف سازماني مانند ارزیابي اعتبار کاربران به منظور یافتن افراد خلاق چشم پوشي نمودهاند. همچنین چرخه حیات کلان داده و مولفههاي مهم در فرآیند ارزیابي اعتبار کاربران کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند. از این رو، این تحقیق با بررسي 50 مقاله مهم در این حوزه، مولفههاي مهم را به سه مولفه اصلي )تعیین موضوع محتوا، انتخاب ویژگيها و ارزیابي اعتبار( دسته بندي مينماید و روشها و ویژگيهاي مربوط به هر یک را مورد بحث قرار ميدهد. نهایتا یک چارچوب اولیه ارزیابي اعتبار کاربران شبکههاي اجتماعي با توجه به اهداف سازماني و چرخه حیات کلان داده ارائه گردید. هدف این چارچوب، ارائه یک راهنما مناسب به سازمانها، براي محاسبۀ میزان اعتبار کاربران در فرآیند تصمیمگیري ميباشد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    19 - رواسازی و اعتباریابی فرم کوتاه پرسشنامه کارکرد تأملی
    فاطمه عرب علی دوستی محمود  دهقانی مریم روشن سمیه  رباط میلی
    هدف پژوهش حاضر، اعتباریابی یا تعیین ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه کارکرد تأملی بود. جامعه آماری این مطالعه مشتمل بود بر کلیه دانشجـویان دانشگاه‌های پیام‌نور آذربایجان غربی (میاندوآب، شاهین‌دژ، بوکان، و ارومیه) که در سال تحصیلی 1398-1397 شاغل به تحصیل بودند. با نمونه‌گیری أکثر
    هدف پژوهش حاضر، اعتباریابی یا تعیین ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه کارکرد تأملی بود. جامعه آماری این مطالعه مشتمل بود بر کلیه دانشجـویان دانشگاه‌های پیام‌نور آذربایجان غربی (میاندوآب، شاهین‌دژ، بوکان، و ارومیه) که در سال تحصیلی 1398-1397 شاغل به تحصیل بودند. با نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای، از میان آنان، 570 نفر انتخاب شدند که به پرسشنامة 8 آیتمی کارکرد تأملی (RFQ) پاسخ دادند. داده‌های جمع‌آوری‌شده به‌صورت تصادفی به دو قسمت برابر (285 نفری) تقسیم ‌شدند که یک گروه، برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی به کار رفت و داده‌های گروه دوم برای تحلیل عاملی تأییدی. نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل عاملی اکتشافی با مؤلفه‌های اصلی و چرخش ابلیمین یک ساختار دوعاملی با نام‌های قطعیت و عدم‌قطعیت را نشان داد. مقدار ارزش ویژه برای قطعیت و عدم‌قطعیت به‌ترتیب 04/2 و 39/1 بود. همچنین، عامل اول (قطعیت) و دوم (عدم‌قطعیت) %56/25 و %42/13 واریانس نمره‌ها را تبیین کردند. نتایج تحلیل عاملی ‌تأییدی ساختار دوعاملی را تأیید کرد (12/76=2χ، 48=df، 01/0=P؛ 98/0=GFI؛ 96/0=AGFI؛ 98/0=CFI؛ 03/0=RMSEA). ضرایب آلفای کرونباخ برای عامل‌ها به‌ترتیب 78/0 و 76/0 به‌دست آمد. به‌علاوه، نتایج بازآزمایی برای عامل‌های قطعیت و عدم‌قطعیت به‌ترتیب 76/0 و 73/0 و شاخص پایایی ترکیبی نیز برای این دو عامل به‌ترتیب 88/0 و 86/0 به‌دست آمد. نتایج همبستگی پیرسون در جهت بررسی روایی همگرای این پرسشنامه با سبک‌های دلبستگی و دشواری در تنظیم هیجان نشان داد که بین این متغیرها رابطه معناداری در سطح 01/0 وجود دارد. کاربرد شاخص فورنل و لاکر نیز روایی واگرا را ‌‌تأیید کرد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده می‌توان روایی و اعتبار نسخه فارسی کارکرد تأملی (RFQ) را ‌‌تأیید کرد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    20 - بررسی ویژگی¬های روانسنجی پرسشنامه خودپنداره در مدل تحلیل ساختاری و رفتار اجتماعی
    سارا  میرزائی فیض آبادی حبیب  هادیان فرد محمدرضا تقوی مهدی رضا سرافراز
    هدف: هدف این پژوهش بررسی ویژگی¬های روان¬سنجی پرسشنامۀ خودپنداره در مدل تحلیل ساختاری و رفتار اجتماعی بنجامین (1974) در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بود. روش: مشارکت¬کنندگان این پژوهش را 324 دانشجوی (185 دختر و 139 پسر) در حال تحصیل در نیمسال دوم 1401 تشکیل دادند که از أکثر
    هدف: هدف این پژوهش بررسی ویژگی¬های روان¬سنجی پرسشنامۀ خودپنداره در مدل تحلیل ساختاری و رفتار اجتماعی بنجامین (1974) در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بود. روش: مشارکت¬کنندگان این پژوهش را 324 دانشجوی (185 دختر و 139 پسر) در حال تحصیل در نیمسال دوم 1401 تشکیل دادند که از آنها خواست شد پرسشنامه-های خودپنداره بنجامین (1974)، افسردگی بک (1996)، افکارخودکشی بک (1988) و اضطراب بک (1988) را تکمیل کنند. برای تحلیل داده¬ها از روش¬های آماری ضریب همبستگی، ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی توسط از نرم‌افزارهای SPSS نسخه 26 و AMOS نسخه 25 محاسبه شد. یافته¬ها: نتایج، پایایی این پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ و ضرایب همبستگی اسپیرمن و گاتمن در روش دو-نیمه¬کردن و همچنین روایی آن از طریق ضرایب همگرایی ابعاد این پرسشنامه با سایر آزمون¬های روا و در نهایت روایی سازه از طریق تحلیل عاملی پرسشنامه تأیید کرد. بحث¬ونتیجه¬گیری: در مجموع می¬توان نتیجه گرفت پرسشنامه¬ی خودپنداره¬ی مدل تحلیل ساختاری و رفتار اجتماعی بنجامین از پایایی و روایی بسیار خوبی در دانشجویان ایرانی برخوردار است. تفاصيل المقالة