• فهرس المقالات کارآفرینی

   • حرية الوصول المقاله

    1 - سنجش الگوی تعاملی قابلیت نوآوری با بقای شرکت‌های کوچک و متوسط با میانجیگری کارآفرینی سازمانی (موردمطالعه: شرکت موادغذایی تهران همبرگر)
    مرتضی ملکی سمیه زنگیان
    یکی ازعوامل موفقیت بنگاه‌ها در دنیای کنونی توجه به نوآوری و قابلیتهای نوآوری در شرکتها است و شرکتها برای تضمین بقای خود نیازمند قابلیت‌نوآوری هستند زیرا قابلیت نوآوری باعث تطابق شرکت با محیط پیچیده جهان امروز می‌شود. از سوی دیگر، رابطه نوآوری با کارآفرینی سازمانی بسیار أکثر
    یکی ازعوامل موفقیت بنگاه‌ها در دنیای کنونی توجه به نوآوری و قابلیتهای نوآوری در شرکتها است و شرکتها برای تضمین بقای خود نیازمند قابلیت‌نوآوری هستند زیرا قابلیت نوآوری باعث تطابق شرکت با محیط پیچیده جهان امروز می‌شود. از سوی دیگر، رابطه نوآوری با کارآفرینی سازمانی بسیار تامل‌برانگیز و قابل توجه است و در اصل این نوآوری از اجزا و مولفه‌های جدایی‌ناپذیر و دستمایه کارآفرینی سازمانی محسوب می‌ شود. در این پژوهش با مروری بر این عوامل، تأثیر قابلیت نوآوری بر بقای شرکت‌های کوچک و متوسط با میانجیگری کارآفرینی سازمانی با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری بررسی شده است. روش پژوهش، توصیفی و براساس هدف نیز کاربردی است. جامعه‌ آماری این پژوهش، شامل کلیه پرسنل شرکت مواد غذایی تهران همبرگر به تعداد 180 نفر است، که نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده انجام شده است و با استفاده از جدول مورگان 123 نفر انتخاب گشتند. پس از جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه به بررسی و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری شده پرداخته شد که نتایج نشان‌دهنده تأثیر مثبت قابلیت نوآوری بر بقای شرکت و قابلیت نوآوری بر کارافرینی سازمانی است. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    2 - بررسی تأثیر عوامل درونی دانشگاه بر رابطه با صنعت
    احسان سوری  
    برای یافتن راهی برای توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت، ضروری است رابطه میان عوامل درونی دانشگاه بر انواع راه‌های ارتباطی میان این دونهاد مورد بررسی قرار گرفته و عوامل کلیدی مؤثر در کانون توجه سیاستگذاران بخش آموزش عالی قرار گیرد. در این تحقیق، دسته‌بندی و شناخت تأثیرهر یک از أکثر
    برای یافتن راهی برای توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت، ضروری است رابطه میان عوامل درونی دانشگاه بر انواع راه‌های ارتباطی میان این دونهاد مورد بررسی قرار گرفته و عوامل کلیدی مؤثر در کانون توجه سیاستگذاران بخش آموزش عالی قرار گیرد. در این تحقیق، دسته‌بندی و شناخت تأثیرهر یک از عوامل اصلی درونی بر ارتباط باصنایع، از میان گستره وسیع عوامل داخلی دانشگاه، مورد توجه قرار گرفته است .داده‌های تحقیق حاضر به وسیله پرسشنامه با همکاری 388 دانشجوی تحصیلات تکمیلی و اعضای هیئت علمی از 64 دانشگاه، پژوهشگاه و مرکز آموزش عالی در سراسر کشور، به همراه اطلاعات پژوهشی دانشگاه‌ها در گزارش‌های سالانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمع آوری شده است. در این تحقیق مدل اولیه ارتباطی دانشگاه پس از جمع آوری داده‌ها با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول بررسی شده و پس از تائید مدل مفروض، با استفاده از روش رگرسیون، ارتباط میان عوامل داخلی دانشگاه بر فرابازار، بازار دانش و فناوری و کارآفرینی تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد منابع انسانی و زیرساخت دانشگاه بر کارآفرینی و بازار فناوری اثر مثبت دارد. همچنین فناوری و زیرساخت دانشگاه نیز بر فرابازار تأثیر گذار است. در پایان نیز مدل جدیدی برای بررسی تأثیر عوامل داخلی دانشگاه بر ارتباط با صنایع ارائه شده است. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    3 - بررسی عوامل موثر بر رشد کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک(SMEs) دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان گیلان
    زهرا نظریان کبری حدادی مقدم
    شرکت‌های دانش بنیان جهت تبدیل ایده‌ها و نوآوری‌ها به محصول،تجاری سازی تحقیقات، هم‌افزایی علم و ثروت و توانمند سازی و هدایت دانش‌آموختگان جهت ورود به فضای کسب‌و‌کار ایجاد می‌شوند.این کسب‌و‌کارها از نظر ایجاد مشاغل پایدار مبتنی بر فناوری و بهره‌برداری از فرصت‌های جدید،نقش أکثر
    شرکت‌های دانش بنیان جهت تبدیل ایده‌ها و نوآوری‌ها به محصول،تجاری سازی تحقیقات، هم‌افزایی علم و ثروت و توانمند سازی و هدایت دانش‌آموختگان جهت ورود به فضای کسب‌و‌کار ایجاد می‌شوند.این کسب‌و‌کارها از نظر ایجاد مشاغل پایدار مبتنی بر فناوری و بهره‌برداری از فرصت‌های جدید،نقش مهمی در موفقیت اقتصادی کشور دارند؛از این‌رو شناسایی و بررسی عوامل موثر بر رشد و توسعه کارآفرینی در چنین سازمان‌هایی می‌تواند در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها برای ارتقا فعالیت‌های کارآفرینانه مفید باشد.در این راستا مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک سامان یافته است. این مطالعه ، تحقیقی است توصیفی از نوع همبستگی و پیمایشی که جامعه‌ی مورد پژوهش آن کارآفرینان و صاحبان شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری استان گیلان می باشند. نتایج حاصل از بررسی 103 پرسشنامه به دست آمده نشان می‌دهد که عوامل مالی و اقتصادی مهمترین مقوله بوده و در این میان مولفه‌هایی چون دستیابی به منابع مالی،تعلیم و آموزش کار‌آفرینی،توانایی تولید کالاهای با‌کیفیت و فرهنگ پشتیبان و محرک نوآوری از بالاترین اولویت و اهمیت برخوردارند. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    4 - ظهور پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری؛ وجه تمایز دانشگاه سنتی و مدرن
    حمید شفیع زاده  
    تحولات اخیر جامعه بشری در عصر فراصنعتی، جوامع و سازمان ها را ناگزیر از تأکید بر توسعه دانش، فناوری، نوآوری و کارآفرینی و همچنین انعطاف پذیری و سازگاری حداکثری در ارتباط با پیچیدگی های محیطی نموده است. به عبارت دیگر، بشر در نخستین دهه از هزاره سوم میلادی با گذر از اقتصاد أکثر
    تحولات اخیر جامعه بشری در عصر فراصنعتی، جوامع و سازمان ها را ناگزیر از تأکید بر توسعه دانش، فناوری، نوآوری و کارآفرینی و همچنین انعطاف پذیری و سازگاری حداکثری در ارتباط با پیچیدگی های محیطی نموده است. به عبارت دیگر، بشر در نخستین دهه از هزاره سوم میلادی با گذر از اقتصاد جهانی و تحولات عظیم صنعتی و تکنولوژیکی، گام در عصری نهاده که دانش، محور اساسی تمامی حوزه ها و عرصه ها قرار گرفته است. در این عصر که به تعبیری عصر کارآفرینی نامگذاری شده است، دانش، فناوری و نوآوری مبنای توسعه تمامی جوامع محسوب می گردد. چراکه کارآفرینی به مثابه مهمترین سلاح پیشرفت علمی و اقتصادی کشورهای توسعه یافته، قادر است موجبات اشتغال زایی، افزایش بهره وری، توسعه اقتصادی و ارتقاء رفاه اجتماعی را در کشورهایی نظیر کشور عزیزمان ایران فراهم نماید. یکی از الزامات دستیابی به توسعه علمی و فناوری، ایجاد درک صحیح و مشترک از ضرورت و اهمیت دانش، فناوری و نوآوری در جامعه از طریق بسیج ملی منابع و امکانات و ایجاد نظام جامع علم و فناوری در کشور است که لازمه آن ارتقای جایگاه بنگاه های کوچک و متوسط در قالب مجموعه های جدیدی تحت عنوان پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری مبتنی بر دانش و فناوری و مراکز حمایت کننده از آنان خواهد بود.طی دهه های اخیر، ظهور پدیده پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری در بسیاری کشورها توانسته است تأثیرات شگرفی در دستیابی به توسعه دانش محور و همچنین تقویت تعاملات دولت، دانشگاه و صنعت برجای گذارد. لذا با عنایت به این موضوع، در مقاله حاضر، ابتدا به بیان تعریف پارک ها و مراکز رشد پرداخته و سپس بررسی وضعیت موجود و پیشینه پارک ها و مراکز رشد فناوری در جهان و سابقه آن در آسیا، ایران مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت عوامل موثر بر اثربخشی پارک ها و مراکز رشد ارائه شده است. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    5 - نگاهی به نقش دانش‌آفرینی برکارآفرینی دانشجویان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
    فرهاد فرهادی امجد رباب ملائی محمد  فرزانه کیوان  مرادی
    هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه دانش‌آفرینی و کارآفرینی در بین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران بوده است. شیوه این پژوهش بر اساس هدف و ماهیت آن، کاربردی و از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده أکثر
    هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه دانش‌آفرینی و کارآفرینی در بین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران بوده است. شیوه این پژوهش بر اساس هدف و ماهیت آن، کاربردی و از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در سال تحصیلی 94-93 بوده است. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 120 نفر به دست آمد. ابزارهای پژوهش دو پرسشنامه دانش-آفرینی نوناکا(1983) و کارآفرینی بدری و همکاران(1385) بوده است. پایایی و روایی ابزارها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، برای دانش‌آفرینی 793/0 و کارآفرینی 861/0 محاسبه شد و برای بررسی روایی از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. داده‌های به دست آمده با استفاده از آزمون تی تک نمونه‌ای، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد دانش‌آفرینی و مؤلفه‌های آن با کارآفرینی رابطه مثبت و معنادار دارد. از بین مؤلفه‌های دانش-آفرینی، سه مؤلفه اجتماعی‌سازی، بیرونی‌سازی و درونی‌سازی قابلیت پیش‌بینی کارآفرینی را دارند. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    6 - نسل سوم دانشگاهی: تجربه‌های موفق دانشگاههای برتر در آموزش کارآفرینی با اتکا به منابع صنعت
    محمد عزیزی اکرم  عزیزی
    آموزش یک عنصر پیشن نیاز در تعیین و تقویت شرایط و چارچوب کارآفرینی‌ برای توسعه اقتصادی است. دانشگاههای برتر دنیا به این نتیجه رسیده اند که از طریق برنامه ها و آموزشهای دانشگاهی می‌توان کارآفرینی را در بین دانشگاهیان افزایش داد. این تحقیق با هدف شناسایی تجربیات دانشگاههای أکثر
    آموزش یک عنصر پیشن نیاز در تعیین و تقویت شرایط و چارچوب کارآفرینی‌ برای توسعه اقتصادی است. دانشگاههای برتر دنیا به این نتیجه رسیده اند که از طریق برنامه ها و آموزشهای دانشگاهی می‌توان کارآفرینی را در بین دانشگاهیان افزایش داد. این تحقیق با هدف شناسایی تجربیات دانشگاههای برتر در آموزش کارآفرینی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش دانشگاههای برتر در زمینه آموزش کارآفرینی است. جامعه مورد مطالعه این تحقیق دانشگاههای برتر در زمینه کارآفرینی با توجه به رتبه‌بندی سالانه مراکز معتبری چون مجله کارآفرین و تایمز انتخاب شده‌اند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از روشها و ابزارهای مختلفی چون بررسی اسناد و مطالب انتشاریافته در سایت های اینترنتی این دانشگاههای برتر و گزارشهای آنها بوده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در دانشگاههای برتر برای آموزش کارآفرینی از لحاظ ویژگیهای نهادی دانشگاه، حوزه و قلمرو آموزش، شیوه اجرای دوره ها، فعالیتهای ترویجی و گسترش و ارزشیابی با اتکا به منابع صنعت توجه ویژه ای کرده اند. یافته های این مقاله می تواند برای دست اندرکاران صنعت، آموزش عالی و دانشگاهها در خصوص سیاستگذاری و اجرای برنامه های آموزش کارافرینی کمک شایانی نماید.   تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    7 - بررسی تاثیر اخلاق سازمانی بر رفتار کارآفرینانه در سازمان و صنعت
    احمد عربشاهی کریزی قاسم رمضان پور نرگسی
    عوامل متفاوتی در تشکیل و تداوم حیات کسب و کارها نقش دارند. امروزه از اخلاق به عنوان یکی از عوامل موثر در موفقیت کسب و کار نام برده می شود. در این مقاله در صدد هستیم تا تاثیر اخلاق بر رفتار کارآفرینانه در سازمان و صنعت را مورد بررسی و آزمون قرار دهیم. ابتدا به مرور مبانی أکثر
    عوامل متفاوتی در تشکیل و تداوم حیات کسب و کارها نقش دارند. امروزه از اخلاق به عنوان یکی از عوامل موثر در موفقیت کسب و کار نام برده می شود. در این مقاله در صدد هستیم تا تاثیر اخلاق بر رفتار کارآفرینانه در سازمان و صنعت را مورد بررسی و آزمون قرار دهیم. ابتدا به مرور مبانی نظری، ادبیات و پیشینه تحقیق پرداخته شده و در ادامه موضوع اصلی بحث تبیین شده است. روش تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی است و از نظر روش، همبستگی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان کاشمر بوده است و 50 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی، به عنوان نمونه انتخاب شده­اند. پنج فرضیه از چارچوب مفهومی تحقیق استخراج گردید. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد بهره­گیری شده و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج تحقیق به این شرح است که فرضیه اصلی و تمامی فرضیه­های فرعی تأیید شده است. با توجه به تایید فرضیه­ها می­توان نتیجه­گیری نمود که بین اخلاق سازمانی و رفتار کارآفرینانه در سازمان ارتباط مستقیم و معنی­داری وجود دارد. به عبارت دقیق­تر می­توان گفت بین اخلاق سازمانی و کاهش کاغذبازی، تغییر در رفتار کارکنان، بینش استراتژیک، ایجاد یک محیط کاری پرانرژی و محیط حمایتی ارتباط مستقیم و معنی­داری  برقرار است. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    8 - واکاوی نقش اخلاق حرفه ای در حکمرانی دانشگاهی
    بیژن عبداللهی سیده طیبه موسوی امیری
    چکیده:   امروزه معیارها و مطالبات آحاد اجتماع نسبت به دانشگاه ها تغییر کرده و آنها را برای تبدیل وضعیت خود، تحت فشار قرار داده است. حکمرانی مطلوب دانشگاهی با یکپارچگی و جامعیت انواع حکمرانی  و همچنین رعایت ضوابط اخلاق حرفه ای در تمامی زیر سیتسم های دانشگاه می تواند به ک أکثر
    چکیده:   امروزه معیارها و مطالبات آحاد اجتماع نسبت به دانشگاه ها تغییر کرده و آنها را برای تبدیل وضعیت خود، تحت فشار قرار داده است. حکمرانی مطلوب دانشگاهی با یکپارچگی و جامعیت انواع حکمرانی  و همچنین رعایت ضوابط اخلاق حرفه ای در تمامی زیر سیتسم های دانشگاه می تواند به کسب موفقیت راهبری نهاد دانشگاه  منجر شود. هدف مطالعه پیش رو، تعیین جایگاه اخلاق حرفه ای در حکمرانی دانشگاهی است. در این نوشتار سعی شد با استفاده از روش توصیفی تحلیلی با اتکائ به نتایج پژوهش های قبلی و اسناد علمی و همچنین بررسی و مطالعه همه جانبه پرداخته شود تا اهمیت جایگاه اخلاق حرفه ای بیش از پیش در اداره و حکمرانی دانشگاه تبیین شود. در ادامه: پس از مطالعه  کتب و منابع و اسناد علمی و مدارک موجود به جمع آوری، گزینش، تلخیص و دسته بندی مطالب اقدام شده است. سپس مطالب در جهت دست یابی به پرسش های پژوهش سامان دهی شده است. ابزار پژوهش  نیز شامل فیش برداری بوده و داده های حاصل نیز در راستای هدف و سوال های پژوهش با استفاده از مدارک جمع آوری شده طبقه بندی و تحلیل شد. در راستا پس از مطالعه وسیع منابع، راهکارهای برای اهمیت و ارتقای نقش اخلاق در حکمرانی ارائه شده است. در پایان لازم به ذکر است چون اداره دانشگاه ها به عنوان نهادی فرهنگی و اخلاقی، نیازمند سیاست گذاری و تصمیم سازی و همچنین برنامه ریزی های مختص به بستر[1]های خود می باشد، لذا باید این تصمیم و برنامه ها مبتنی بر اصول و ارزشهای اخلاقی اتخاذ شوند تا بتواند در راهبری دانشگاه مثمر ثمرتر باشد و همچنین مورد تائید اعضای جمهوری متخصصین باشد تا مسولیت پذیری و پاسخگویی درونی و بیرونی را هم تضمین کند.     [1] .Contex تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    9 - کارآفرینی دانشگاهی: طراحی و تدوین یک مدل گام به گام
    نادر نادری ایوب پژوهان
    امروزه دانشگاه کارآفرین، کارآفرینی دانشگاهی و تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی به نحوی در حال جلب توجه است که مؤسسات دانشگاهی را جهت کارآفرین تر شدن، تحت فشار گذاشته است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف طراحی و تدوین یک مدل گام به گام کارآفرینی دانشگاهی انجام شده است. در این أکثر
    امروزه دانشگاه کارآفرین، کارآفرینی دانشگاهی و تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی به نحوی در حال جلب توجه است که مؤسسات دانشگاهی را جهت کارآفرین تر شدن، تحت فشار گذاشته است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف طراحی و تدوین یک مدل گام به گام کارآفرینی دانشگاهی انجام شده است. در این مدل پنج مرحله در فرآیند کارآفرینی دانشگاهی وجود دارند که عبارتند از: انگیزه، حکومت، انتخاب، رقابت و عملکرد. فرآیند کارآفرینی دانشگاهی از انگیزش اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، صنایع و دولت، جهت تجاری سازی علم و دانش حاصل از تحقیقات دانشگاهی نشأت گرفته و آغاز می شود. در این مدل، مراحل حکومت و رقابت پذیری مربوط به فرآیند تجاری سازی دانش دانشگاهی، باعث متناسب شدن حالت انتخاب روش و در نهایت اجرای کارآفرینی دانشگاهی می شوند. این پژوهش جنبه توصیفی- تحلیلی دارد و به روش مطالعه اسنادی صورت گرفته است. یافته های پژوهش مؤید این است که مدل گام به گام کارآفرینی دانشگاهی، یک شیوۀ ساختارمند جهت فهم روابط تسهیل کننده و واسطه گر که باعث تحرک کارآفرینی دانشگاهی می شوند، ارائه می کند.   تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    10 - بررسی تأثیر کارآفرینی و نوآوری بر رشد اقتصادی: رهیافت داده های تابلویی
    کیومرث شهبازی اکبر‌  حسن‌زاده بهروز  جعفر‌زاده
    بر اساس مطالعات نظری موجود، کارآفرینی و نوآوری منتج از خلاقیت به عنوان پیش‌فرض‌های رشد اقتصادی، نتایج مطلوب یک اقتصاد پویا را رقم می‌زنند. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تأثیر کارآفرینی و نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب می‌باشد. برای این منظور از داده‌های مربوط أکثر
    بر اساس مطالعات نظری موجود، کارآفرینی و نوآوری منتج از خلاقیت به عنوان پیش‌فرض‌های رشد اقتصادی، نتایج مطلوب یک اقتصاد پویا را رقم می‌زنند. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تأثیر کارآفرینی و نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب می‌باشد. برای این منظور از داده‌های مربوط به 30 کشور منتخب طی دوره زمانی 2011-2001 و رهیافت داده‌های تابلویی استفاده شده است. نتایج برآوردها مبیّن وجود تأثیر مثبت و معنادار این دو متغیر بر رشد اقتصادی در کشورهای فوق می‌باشد، به طوری که یک درصد افزایش در نرخ کارآفرینی TEA و تعداد اختراعات ثبت شده به ترتیب منجر به 44/1 و 54/2 واحد تغییر مثبت در نرخ رشد تولید سرانه در این کشورها می‌شود. بنابراین در جهت نیل به رشد و توسعه اقتصادی، توجه هر چه بیشتر به این دو مقوله و رفع موانع پیش روی آنها باید در دستور کار کشورها قرار گیرد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    11 - تبیین رابطه و تاثیر هوش سازمانی و سرمایه فکری بر قابلیت های کارآفرینی دانش مورد مطالعه: دانشگاه شهرکرد
    حجت الله مرادی پردنجانی سیدعلی  سیادت
    این مقاله که به تبیین تاثیر هوش سازمانی و سرمایه فکری بر قابلیت های کارآفرینی دانش اعضای هیئت علمی پرداخته است، درصد است تا رابطه هوش سازمانی و سرمایه فکری را با قابلیت های کارآفرینی دانش مورد بررسی قرار دهد. طرح آن از نوع توصیفی بوده که به روش همبستگی انجام گرفته است. أکثر
    این مقاله که به تبیین تاثیر هوش سازمانی و سرمایه فکری بر قابلیت های کارآفرینی دانش اعضای هیئت علمی پرداخته است، درصد است تا رابطه هوش سازمانی و سرمایه فکری را با قابلیت های کارآفرینی دانش مورد بررسی قرار دهد. طرح آن از نوع توصیفی بوده که به روش همبستگی انجام گرفته است. جامعه تحقیق را کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه شهرکرد تشکیل می دهد که از میان آنها تعداد 189 نفر به روش طبقه ای و از گروه های مختلف آموزشی انتخاب و اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق سه پرسش نامه گردآوری گردید، نهایتاً داده های به دست آمده با استفاده از آزمون t، همبستگی و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل و نتایج زیر به دست آمد: میانگین کلیه مولفه های هوش سازمانی و قابلیت های کارآفرینی دانش(کلی) بالاتر از میانگین است؛ با وجودی که میزان سرمایه فکری(کلی) بالاتر از میانگین است اما میانگین مولفه سرمایه رابطه ای بالاتر از میانگین نشده است؛ بین هوش سازمانی(کلی) با قابلیت های کارآفرینی دانش(کلی) رابطه ای معنی دار و از بین مولفه ها نیز مولفه تمایل به تغییر بیشترین رابطه و مولفه جرات و شهامت و اتحاد و توافق هیچ گونه رابطه ای با قابلیت های کارآفرینی دانش نداشته است؛ بین سرمایه فکری(کلی) با قابلیت های کارآفرینی دانش(کلی) در اعضای هیئت علمی رابطه معنی داری وجود دارد و نهایتاً این که 41 درصد از تغییرات مربوط به قابلیت های کارآفرینی دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه شهرکرد با هوش سازمانی و سرمایه فکری توضیح داده می شود. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    12 - بررسی ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران
    محمدعلی نعمتی
    پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران و مقایسه این ویژگی ها به تفکیک جنسیت، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل انجام شده که در این راستا، نمونه ای بالغ بر 856 نفر از دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران انتخاب گردی أکثر
    پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران و مقایسه این ویژگی ها به تفکیک جنسیت، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل انجام شده که در این راستا، نمونه ای بالغ بر 856 نفر از دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران انتخاب گردیده است. ابزار مورد استفاده در این تحقیق، پرسشنامه استاندارد شده «سنجش ویژگی های شخصیتی کارآفرینان ایرانی» در 8 بعد با ضریب پایایی 0.909 است. مهمترین نتایج و یافته های این تحقیق حاکی از آن است که دانشجویان نمونه در ابعاد ریسک پذیری، سلاست فکر و چالش طلبی در وضعیت ضعیف قرار داشته، در ابعاد کانون کنترل، توفیق طلبی، عملگرایی و رویاپردازی در وضعیت قوی، در بعد تحمل ابهام در وضعیت بسیار قوی و در کل روحیه کارآفرینی دانشجویان نمونه دارای وضعیت قوی ارزیابی شده است. سایر نتایج نشان می دهد که میان دو گروه دانشجویان زن و مرد در خصوص میزان برخورداری از ریسک پذیری، رویاپردازی و چالش طلبی و در کل بین روحیه کارآفرینی تفاوت معنادار وجود داشته، میان کل دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف تنها در خصوص برخورداری از ویژگی موفقیت طلبی تفاوت معنادار بوده و بین کل دانشجویان نمونه رشته های تحصیلی مختلف در خصوص برخورداری از وی‍ژگی های سلاست فکر، تحمل ابهام، رویاپردازی و چالش طلبی تفاوت معنادار مشاهده گردیده است. همچنین بین کل دانشجویان نمونه دانشگاه های مختلف تنها در خصوص برخورداری از وی‍ژگی تحمل ابهام تفاوت معنادار بوده است. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    13 - تحلیل تفاوت‌ها در نگرش به موانع کارآفرینی با توجه به مولفه‌های زمینه‌ای در میان دانشجویان کشور
    اسدالله  کردنانیچ سارا  شمس‌الهی
    کارآفرینان در خلأ عمل نمی کنند، آن‌ها به محیط های کارآفرینی که آنان را احاطه کرده است واکنش نشان می دهند. هدف تحقیق حاضر تحلیل تفاوت جایگاه موانع از نگاه دانشجویان با شاخص‌های زمینه‌ای متفاوت می‌باشد. پرسشنامه طراحی شده با در نظر گرفتن پرسشنامه‌ای از 25 مانع استخراجی که أکثر
    کارآفرینان در خلأ عمل نمی کنند، آن‌ها به محیط های کارآفرینی که آنان را احاطه کرده است واکنش نشان می دهند. هدف تحقیق حاضر تحلیل تفاوت جایگاه موانع از نگاه دانشجویان با شاخص‌های زمینه‌ای متفاوت می‌باشد. پرسشنامه طراحی شده با در نظر گرفتن پرسشنامه‌ای از 25 مانع استخراجی که روایی محتوایی آن بصورت صوری و پایایی آن با رقم 87/ مورد تایید قرار گرفته‌است. جامعه آماری کل دانشجویان کشور و با نمونه‌ی 2500 نفری و با روش خوشه بندی بین دانشجویان استان‌های تهران، اصفهان، یزد و زنجان تقسیم گردید. از نظر تعداد و شدت تغیر پذیری در رتبه‌ها، نتایج نشان داد در جنسیت تفاوت بسیار زیادی بین مردان و زنان دیده ندارد، اما در بین قومیت‌ها؛ لرها، در میزان تحصیلات؛ دانشجویان دکترا، در بین دانشگاه‌ها؛ غیرانتفاعی‌ها و برای شغل پدر و نوع رشته؛ پدران با شغل دولتی و دانشجویان هنر تفاوت زیادی در رتبه‌بندی خود نسبت به بقیه در گروه مورد نظر دارند. در مورد میزان تغیر پذیری بر اساس موانع در بین تقسیم‌بندی‌های ایجاد شده می‌توان به موانعی چون؛ فقدان بینش در مورد کسب و کار یا خود اشتغالی، محافظه‌کاری بالا، دولتی بودن اقتصاد و عدم رشد حقوق مالکیت خصوصی و وجود راهکارهای سرمایه گذاری با سود بیشتر(بورس، بانک ها و مسکن، طلا و.... ) اشاره کرد. در مجموع همه این تغییرات و تفاوت‌ها نشان از مفید بودن استفاده از رویکردهای زمینه‌ای برای برنامه‌ریزی و سیاستگزاری دارد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    14 - بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی مدیران با بهره وری و عملکرد شغلی آنان
    شوبو عبدالملکی فخرالسادات  نصیری ولیک بنی سیروس  قنبری
    ههدف از پژوهش بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران با بهره وری و عملکرد شغلی آنان در مقاطع مختلف تحصیلی شهر سنندج بود. این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی- همبستگی می‌باشد و جامعه آماری ن را مدیران مدارس مقاطع مختلف تحصیلی شهر سنندج در سال تحصیلی۹۳-۹۲ تشکیل أکثر
    ههدف از پژوهش بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران با بهره وری و عملکرد شغلی آنان در مقاطع مختلف تحصیلی شهر سنندج بود. این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی پیمایشی- همبستگی می‌باشد و جامعه آماری ن را مدیران مدارس مقاطع مختلف تحصیلی شهر سنندج در سال تحصیلی۹۳-۹۲ تشکیل دادند که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای-نسبی165 نفر مطابق جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌های مورد نیاز از سه پرسشنامه استفاده شد: 1- پرسشنامه ویژگی شخصیتی کارآفرینانه 2- پرسشنامه عملکرد شغلی و3- پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی. برای به دست آوردن روایی پرسشنامه‌ها از روش محتوایی و صوری استفاده شد. ضریب پایایی محاسبه شده از طریق آلفای کرونباخ هم به ترتیب92/.،۸2/۰ و۸6/۰ برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی؛ همچون آزمون T، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که: وضعیت ویژگی های شخصیتی کارآفرینی در مدیران، بهره وری و عملکرد شغلی در سطح قوی بوده و ابعاد ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران بالاتر از سطح متوسط است. همچنین نتایج بیانگر رابطه مثبت و معنادار بین میزان ویژگی های شخصیتی کارآفرینی مدیران و ابعاد آن با عملکرد و بهره وری شغلی آنان است. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    15 - بکارگیری روش دلفی فازی و فرآیند تحلیل سلسله‌مراتب گروهی فازی در شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های مؤثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی
    حسین صمدی میارکلائی حمزه صمدي میارکلائی مسعود  بسطامی
    کارآفرینی سازمانی یکی از شاخه‌های اصلی کارآفرینی است که نقش کلیدی در موفقیت سازمان‌ها دارد؛ از سویی دیگر، عوامل متعددی بر فرایند توسعه کارآفرینی سازمانی تأثیرگذارند که باید مطالعه و شناسایی شوند. در واقع هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی ساز أکثر
    کارآفرینی سازمانی یکی از شاخه‌های اصلی کارآفرینی است که نقش کلیدی در موفقیت سازمان‌ها دارد؛ از سویی دیگر، عوامل متعددی بر فرایند توسعه کارآفرینی سازمانی تأثیرگذارند که باید مطالعه و شناسایی شوند. در واقع هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در شیلات استان مازندران می‌باشد. روش این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان و خبرگان اداره کل شیلات استان مازندران در مسائل مدیریتی و کارآفرینی می‌باشند. در پژوهش حاضر پس از مطالعه ادبیات تحقیق، عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی شناسایی و در سه بُعد (عوامل رفتاری، عوامل ساختاری و عوامل محیطی) سازماندهی گردید. داده‌های پژوهش نیز با استفاده از پرسشنامه‌های دلفی و مقایسات زوجی جمع‌آوری، و با استفاده از روش دلفی فازی و فرآیند تحلیل سلسله‌مراتب گروهی- فازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل‌های صورت گرفته حاکی از آن است که عوامل اصلی مؤثر بر کارآفرینی سازمانی به ترتیب اولویت عبارت‌اند از: عوامل رفتاری، عوامل ساختاری و عوامل محیطی. می‌توان دریافت که کارآفرینی سازمانی از مفاهیم بسیار مهمی است که اهمیت و مزایای آن در سال‌های اخیر برای شمار زیادی از سازمان‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری در زیر بخش-های مختلف صنعتی، کشاورزی و شیلاتی کاملاً محسوس بوده است و توجه به آن می‌تواند بسیاری از منافع اقتصادی و اجتماعی را برای سازمان‌ها به‌بار آورد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    16 - بررسی رابطه انگیزه پیشرفت، نوآوری، تحمل ابهام، خودکارآمدی، عزت نفس و خودشکوفایی با جهت گیری کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه
    حسن محمودیان افسانه  لطفی عظیمی مسلم  عباسی احسان جمالی رویا  محمودی
    هدف این پژوهش بررسی رابطه انگیزه پیشرفت، نوآوری، تحمل ابهام، خودکارآمدی، عزت نفس و خودشکوفایی با جهت گیری کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون بود. نمونه این پژوهش شامل 400 دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون در سال 92-91 بود که از طر أکثر
    هدف این پژوهش بررسی رابطه انگیزه پیشرفت، نوآوری، تحمل ابهام، خودکارآمدی، عزت نفس و خودشکوفایی با جهت گیری کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون بود. نمونه این پژوهش شامل 400 دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون در سال 92-91 بود که از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از آزمون جهت گیری کارآفرینی، پرسشنامه انگیزه پیشرفت، مقیاس نوآوری، مقیاس تحمل ابهام، پرسشنامه خودکارآمدی، پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه خودشکوفایی استفاده شده است. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که جهت گیری کارآفرینی با متغیرهای انگیزه پیشرفت، نوآوری، خودکارآمدی، خودشکوفایی، عزت نفس و تحمل ابهام رابطه مثبت معنی داری دارد(01/0P <). نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که متغیرهای انگیزه پیشرفت ، عزت نفس و نوآوری کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه را پیش بینی می‌ک تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    17 - نقش آموزش کارآفرینی بر افزایش خلاقیت دانشجویان
    محمد مهدی مردانشاهی حسنعلی آقاجانی
    افزایش جمعیت، تحولات و دگرگونی های سریع تکنولوژیک اتفاقی است که فرایند آموزش و هدایت افراد را تحت تاثیر قرار می دهد، از این رو متناسب نمودن دروس و اهداف آموزشی با تحولات جهانی از وظایف اساسی دولت ها در جهت دستیابی به اقتدار و رفاه اجتماعی می باشد. از این رو این پژوهش به أکثر
    افزایش جمعیت، تحولات و دگرگونی های سریع تکنولوژیک اتفاقی است که فرایند آموزش و هدایت افراد را تحت تاثیر قرار می دهد، از این رو متناسب نمودن دروس و اهداف آموزشی با تحولات جهانی از وظایف اساسی دولت ها در جهت دستیابی به اقتدار و رفاه اجتماعی می باشد. از این رو این پژوهش به منظور بررسی نقش آموزش کارآفرینی بر افزایش خلاقیت دانشجویان انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه های غیر انتفاعی ساری بود که مجاز بودند درس کارآفرینی را انتخاب کنند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 25 نفر (یک کلاس) به عنوان نمونه انتخاب شدند. سطح خلاقیت گروه تجربی و کنترل از طریق پرسشنامه در ابتدا و انتهای ترم سنجیده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار های SPSS وآزمون های t مستقل و وابسته استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که سلاست فکری، رویاپردازی و خلاقیت گروه تجربی در پس آزمون و بعد از آموزش کارآفرینی افزایش یافته است، در حالی که در گروه کنترل افزایش نداشته است. اما عمل گرایی گروه تجربی در پس آزمون و بعد از آموزش کارآفرینی افزایش نیافته است. با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر بهبود و افزایش ویژگی های سلاست فکری، رویاپردازی و خلاقیت و عدم تغییر در ویژگی عمل گرایی و نیز مشخص بودن اثر آموزش بر تقویت خلاقیت و زیر مجموعه های آن بازنگری و برنامه ریزی های نوین آموزشی مبتنی بر عمل گرایی ضروری می باشد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    18 - بررسی تحلیلی – مقایسه ایعملکرد مراکز کارآفرینی برتر دانشگاههای آمریکا و مراکز کارآفرینی دانشگاههای منتخب ایران
    محمد عزیزی
    با توجه به رشد سریع مراکز کارآفرینی در طی سه دهه اخیر، مطالعات کمتری در ارتباط با آنها بویژه کارکرد و عملکرد این مراکز انجام شده است. مقاله حاضر به بررسی، مقایسه وتجزیه وتحلیل عملکرد مراکز کارآفرینی برتر دانشگاههای آمریکا و منتخب دانشگاههای ایران می‌پردازد. مراکز کارآفر أکثر
    با توجه به رشد سریع مراکز کارآفرینی در طی سه دهه اخیر، مطالعات کمتری در ارتباط با آنها بویژه کارکرد و عملکرد این مراکز انجام شده است. مقاله حاضر به بررسی، مقایسه وتجزیه وتحلیل عملکرد مراکز کارآفرینی برتر دانشگاههای آمریکا و منتخب دانشگاههای ایران می‌پردازد. مراکز کارآفرینی برتر دانشگاههای آمریکا از طریق رتبه بندی مراجع مهم در سطح دنیا انتخاب شده‌اند. اطلاعات مربوط به مراکز کارآفرینی دانشگاههای آمریکا از سایتهای اینترنتی و نامه نگاری اینترنتی با مسؤلین این مراکز بدست آمده است. مراکز کارآفرینی منتخب دانشگاههای تهران بر اساس گزارش عملکرد این مراکز انتخاب شده اند. اطلاعات مربوط به مراکز کارآفرینی دانشگاههای تهران از طریق اسناد و مدارک موجود و مصاحبه با مسئولین و کارشناسان این مراکز بدست آمده است. از مقایسه مشخصات مراکز کارآفرینی برتر دانشگاههای آمریکا با مراکز کارآفرینی مستقر در دانشگاههای تهران، تفاوتهای موجود شناسایی شده است. یافته‌های این مقاله نشان می دهد که مراکز کارآفرینی برتر دانشگاههای آمریکا بر فعالیتهای پژوهشی و ارائه خدمات و مشاوره به دانشجویان در سطوح مختلف تحصیلی و افراد و گروههای متقاضی مختلف نیز همانند فعالیتهای آموزشی و تدریس اهمیت بیشتری قائل شده و برنامه‌های جامع تر آموزش و ترویج کارآفرینی از نظر کیفی و دوره های بیشتری نیز از نظرکمی اجرا می‌کنند. در عین حال مراکز کارآفرینی دانشگاههای تهران بیشتر به فعالیتهای آموزشی می پردازند. بطور کلی مراکز کارآفرینی دانشگاههای آمریکا فعالیتهای گسترده و توسعه درونی و بیرونی بیشتری در راستای آموزش و توسعه کارآفرینی انجام می‌دهند. یافته‌های این مقاله می تواند برای دانشجویان، اعضای هیئت علمی، کارکنان، مدیران، تصمیم گیرندگان وسایر ذی نفعان مراکز کارآفرینی مثمر ثمر واقع شود. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    19 - مقایسه روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته های ترویج و آموزش کشاورزی و علوم باغبانی دانشگاه شیراز
    کورش رضائی مقدم
    کارآفرینی فرآیندی است که فرد کارآفرین با ایده­های نو و خلاق و شناسایی فرصت­های جدید و با بسیج منابع مبادرت به ایجاد کسب و کار و شرکت­های نو، سازمانهای جدید و نوآور و رشد یابنده می­نماید. این پژوهش با هدف بررسی روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته های ترویج و آموزش کشاورزی و ع أکثر
    کارآفرینی فرآیندی است که فرد کارآفرین با ایده­های نو و خلاق و شناسایی فرصت­های جدید و با بسیج منابع مبادرت به ایجاد کسب و کار و شرکت­های نو، سازمانهای جدید و نوآور و رشد یابنده می­نماید. این پژوهش با هدف بررسی روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته های ترویج و آموزش کشاورزی و علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز انجام شده است. جامعه آماری را دانشجویان سال دوم و چهارم این دو رشته تشکیل میدهند. با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­بندی شده تعداد 96 نفر به عنوان نمونه تعیین شد. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید و به کمک نرم افزار SPSS19 تجزیه و تحلیل شد. میانگین چهار خصیصه کارآفرینی از میانگین بیشتر است. یافته­ها نشان داد دانشجویان دو رشته از نظر روحیه کارآفرینی تفاوت معنی­داری ندارند. دانشجویان سال چهار میانگین روحیه کارآفرینی بیشتری نسبت به دانشجویان سال دوم داشته و روحیه کارآفرینی دانشجویانی که دوره­های کارآفرینی بیشتری گذرانده­اند به طور معنی­داری بیشتر است. مقایسه خصیصه­های کارآفرینی دانشجویان در بین دو جنس مختلف نشان داد در حالیکه نیاز به موفقیت، اعتماد به نفس و ریسک پذیری در بین دانشجویان پسر و دختر تفاوت معنی داری ندارد، لیکن دانشجویان پسر کنترل درونی بیشتری نسبت به دانشجویان دختر دارا می­باشند. در پایان پیشنهادات کاربردی برای بهبود روحیه کارآفرینی دانشجویان ارائه شده است. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    20 - تحلیل و مقایسه نیت کارآفرینیانه دانشجویان دانشکده کشاورزی بوعلی سینا و پیام نوراستان همدان
    صیدمهدی ویسه
    پژوهش حاضر با هدف بررسی نیت کارآفرینانه در بین دانشجویان رشته های کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا ودانشگاه پیام نور همدان ودر چارچوب کلی پژوهش های پیمایشی -همبستگی به انجام رسیده است.نمونه آماری این تحقیق را تعداد 370 نفر از دانشجویان دختر وپسر رشته های کشاورزی در مقطع تحصیل أکثر
    پژوهش حاضر با هدف بررسی نیت کارآفرینانه در بین دانشجویان رشته های کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا ودانشگاه پیام نور همدان ودر چارچوب کلی پژوهش های پیمایشی -همبستگی به انجام رسیده است.نمونه آماری این تحقیق را تعداد 370 نفر از دانشجویان دختر وپسر رشته های کشاورزی در مقطع تحصیلی کارشناسی دانشکده کشاورزی تشکیل دادند..برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه وبرای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد.ضریب الفای کرونباخ به منظور تشخیص پایایی پرسشنامه برای نیت کارآفرینی دانشجویان 0/85 محاسبه گردیدکه ضریب اعتبار مناسبی می باشد جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات ،از دو روش آمار توصیفی وتحلیلی استفاده شد.نتایج بدست آمده نشان داد که در مجموع دانشجویان مورد مطالعه از روحیه وونیت کارآفرینی بالایی برخوردارند البته نیت کارآفرینی در دانشجویان پسر بیشتر می باشد.بعلاوه نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نیز نشان داد بین متغیرهای جنسیت ،وضعیت اشتغال دانشجویان ،ریسک پذیری وموانع اقتصادی میزان درآمد ومیزان علاقه با نیت کارآفرینی آن ها رابطه مثبت ومعنی داری دیده می شود . ونیز اختلاف معناداری از نیت کار آفرینانه بین دانشگاه های مورد مطالعه وجود دارد.   تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    21 - شناسایی راهبردهای توسعه کارآفرینی گردشگری در منطقه آزاد چابهار و قشم
    مریم راشکی فرید  شاهمرادی امین رضا کمالیان
    ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ بر اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر می‌گذارد. هدف پژوهش حاضر شناسایی راهبردهای مؤثر بر توسعه کارآفرینی گردشگری در مناطق آزاد چابهار و قشم می باشد. جامعه آماری را مدیران مناطق آزاد، متخصصان  و مدیران شرکت‌های مسافرتی و گردشگری و صاحبان کسب ‌وکار د أکثر
    ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ بر اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر می‌گذارد. هدف پژوهش حاضر شناسایی راهبردهای مؤثر بر توسعه کارآفرینی گردشگری در مناطق آزاد چابهار و قشم می باشد. جامعه آماری را مدیران مناطق آزاد، متخصصان  و مدیران شرکت‌های مسافرتی و گردشگری و صاحبان کسب ‌وکار در مناطق آزاد چابهار و قشم تشکیل داده‌اند. پژوهش به روش پیمایشی و ابزار گردآوری پرسشنامه محقق ساخته بوده که بعد از برآورد روایی(با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور و تحلیل عاملی تاییدی) و پایایی پرسشنامه از طریق ضریب پایایی آلفای کرونباخ استفاده گردید و با استفاده از نرم افزار SPSS21 آزمون فریدمن و مستقلT محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل بیانگر این است که راهبرد تنظیمی، راهبرد شناختی و راهبرد هنجاری به عنوان سه راهبرد کلی توسعه کارآفرینی گردشگری در مناطق آزاد محسوب می‌شوند که در مجموع شامل9 مؤلفه و36 شاخص توسعه کارآفرینی گردشگری می‌باشند. همچنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان می‌دهد که راهبرد تنظیمی از اولویت مهمتری نسبت به دو راهبرد دیگر برخوردار است و اهمیت بالاتری دارد.   تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    22 - پتنت در زیست فناوری و اهمیت آن در ارتباط دانشگاه و صنعت
    سید مهدی سیدی
    یکی از اهداف اصلی شرکت های زیست فناوری پیشتازی در بازار بواسطه داشتن فرآورده ها و یا فرآیندهای جدید به منظور دست یافتن به نفوذ بالا در بازار، اطمینان از آزادی عمل و ممانعت از ورود رقبا می­باشد. بطور کلی بازار زیست فناوری به دو بخش عمده تقسیم می شود: گروه اول شرکت ها یا أکثر
    یکی از اهداف اصلی شرکت های زیست فناوری پیشتازی در بازار بواسطه داشتن فرآورده ها و یا فرآیندهای جدید به منظور دست یافتن به نفوذ بالا در بازار، اطمینان از آزادی عمل و ممانعت از ورود رقبا می­باشد. بطور کلی بازار زیست فناوری به دو بخش عمده تقسیم می شود: گروه اول شرکت ها یا موسساتی هستند که ابزار و یا فناوری ها را ابداع می کنند و گروه دوم شرکت هایی هستند که دست به تولید و تجاری سازی فرآورده هایی می زنند که از این ابزار و فناوری ها بهره برده اند. یکی از موانع اصلی موفقیت شرکت ها ویا مؤسسات زیست فناوری به قابلیت آنها در انتقال حق مالکیت فکری با بهای مناسب میباشد. ولی مجوز دادن به نوآوری های زیست فناورانه کاری پیچیده و چند رشته ای است.به بخشهای مختلف با تخصص های گوناگون به منظور تعامل با دیگر بخش ها در سطوح پیچیده ، به طور همزمان برای سود آوری متقابل نیاز است. بازار زیست فناوری به کسانی که ابزارها و فناوری ها را تولید میکنند و کسانی که که با استفاده از این ابزارها و فناوری ها محصولات تجاری را بسط میدهند تقسیم بندی میشوند. پتنت های زیست فناوری در توانا ساختن شرکت ها جهت گسترش پیدا کردن،  برای مثال، فرآورده های مرتبط با زندگی نقش مهمی را ایفا می کنند که به علت این است که حقوق مالکیت فکری که توسط پتنت برای مدت زمانی محدود اعطا می شود، فرصتی را برای احیاء سرمایه گذاری انجام شده برای بسط دادن اختراع ثبت شده، روانه کردن فرآورده های جدید به بازار، یا مجوز دادن ویا انتقال حقوق گفته شده به شرکت های دیگر فراهم می کند. بنابراین، استفاده از حقوق مالکیت فکری، به ویژه پتنت ها، برای ایجاد فرصت های جدید در بازار، ایجاد انگیزه برای نوآوری لازم است. از سوی دیگر، حفاظت ناکافی از مالکیت فکری و مدیرت ناکارآمد آن، برخی از موانع عمده بر سر راه تجاری سازی در بخش زیست فناوری هستند. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    23 - خودکارآمدی کارآفرینی و سبک زندگی راهبرد تحقق قصد کارآفرینی (مطالعه مورد: دانشگاه علمی کاربردی جهاددانشگاهی استان مرکزی – شعبه نیم ور)
    مهتاب عشقی عراقی فاطمه  غنی پور
    کارآفرینی یک حرفه نیست بلکه فراتر از آن یعنی یک سبک زندگی یا یک علم است که پیوسته همراه کارآفرین است و بر کل  زندگی او تاثیر می گذارد؛ از انتخاب دین گرفته تا انتخاب همسر، شغل و روش  انجام کارهایش. کارآفرینان به سبک خاصی زندگی می کنند و به روش مخصوصی با مسائل و مشکلات و أکثر
    کارآفرینی یک حرفه نیست بلکه فراتر از آن یعنی یک سبک زندگی یا یک علم است که پیوسته همراه کارآفرین است و بر کل  زندگی او تاثیر می گذارد؛ از انتخاب دین گرفته تا انتخاب همسر، شغل و روش  انجام کارهایش. کارآفرینان به سبک خاصی زندگی می کنند و به روش مخصوصی با مسائل و مشکلات و پدیده ها برخورد می کنند. آنها یک زندگی کارآفرینانه دارند که ممکن است در این زندگی کسب و کار کارآفرینانه ای داشته باشند یا نداشته باشند. هدف از تحقیق حاضر تعیین ارتباط بین خودکارآمدی کارآفرینی (انگیزش و آموزش، خلاقیت و نوآوری، ریسک پذیری، مهارتهای کارآفرینی (مدیریتی، فنی و رهبری)، تجربه حرفه ای و استقلال طلبی، منبع کنترل) و سبک زندگی در جهت تحقق قصدکارآفرینی دانشجویان و کارکنان دانشگاه علمی کاربردی جهاددانشگاهی استان مرکزی– شعبه نیم ور در سال تحصیلی96-95 بود. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل140 نفر از دانشجویان بود، که از این تعداد بر اساس فرمول محاسبه حجم نمونه کرجسی و مورگان(1970) تعداد 103 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها شامل4پرسشنامه با عنوان سبک زندگی (LSQ)، مهارتهای کارآفرینی اسمیت، خودکارآمدی کارآفرین ولینان و چن و لورز، قصدکارآفرینی دی نابل و مک گی بود. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که بین سبک زندگی و قصد کارآفرینی با متغیرهای خلاقیت و نوآوری(39/0=r و02/0p≤)، تجربه حرفه ای و استقلال طلبی(75/0=r و03/0p≤)، ریسک پذیری(54/0=r و009/0p≤)، مهارتهای کارآفرینانه(82/0=r و000/0p≤)، انگیزش و آموزش(81/0=r و006/0p≤) و منبع کنترل(95/0=r و04/0p≤) رابطه معنادار وجود دارد. به عبارت دیگر، هر چه سبک زندگی بالاتر باشد، انگیزه پیشرفت و آموزش، خلاقیت و نوآوری، ریسک پذیری و مهارتهای کارآفرینی (مدیریتی، فنی و رهبری) نیز بالاتر است و رابطه ای میان سبک زندگی با متغیر های منبع کنترل، تجربه حرفه ای و استقلال طلبی وجود دارد و قصد کارآفرینانه و خودکارآمدی کارآفرینانه بیشتر دانشجویان و کارکنان مورد بررسی در حد متوسط است. کارآفرینی یک حرفه نیست بلکه فراتر از آن یعنی یک سبک زندگی یا یک علم است که پیوسته همراه کارآفرین است و بر کل  زندگی او تاثیر می گذارد؛ از انتخاب دین گرفته تا انتخاب همسر، شغل و روش  انجام کارهایش. کارآفرینان به سبک خاصی زندگی می کنند و به روش مخصوصی با مسائل و مشکلات و پدیده ها برخورد می کنند. آنها یک زندگی کارآفرینانه دارند که ممکن است در این زندگی کسب و کار کارآفرینانه ای داشته باشند یا نداشته باشند. هدف از تحقیق حاضر تعیین ارتباط بین خودکارآمدی کارآفرینی (انگیزش و آموزش، خلاقیت و نوآوری، ریسک پذیری، مهارتهای کارآفرینی (مدیریتی، فنی و رهبری)، تجربه حرفه ای و استقلال طلبی، منبع کنترل) و سبک زندگی در جهت تحقق قصدکارآفرینی دانشجویان و کارکنان دانشگاه علمی کاربردی جهاددانشگاهی استان مرکزی– شعبه نیم ور در سال تحصیلی96-95 بود. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل140 نفر از دانشجویان بود، که از این تعداد بر اساس فرمول محاسبه حجم نمونه کرجسی و مورگان(1970) تعداد 103 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها شامل4پرسشنامه با عنوان سبک زندگی (LSQ)، مهارتهای کارآفرینی اسمیت، خودکارآمدی کارآفرین ولینان و چن و لورز، قصدکارآفرینی دی نابل و مک گی بود. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که بین سبک زندگی و قصد کارآفرینی با متغیرهای خلاقیت و نوآوری(39/0=r و02/0p≤)، تجربه حرفه ای و استقلال طلبی(75/0=r و03/0p≤)، ریسک پذیری(54/0=r و009/0p≤)، مهارتهای کارآفرینانه(82/0=r و000/0p≤)، انگیزش و آموزش(81/0=r و006/0p≤) و منبع کنترل(95/0=r و04/0p≤) رابطه معنادار وجود دارد. به عبارت دیگر، هر چه سبک زندگی بالاتر باشد، انگیزه پیشرفت و آموزش، خلاقیت و نوآوری، ریسک پذیری و مهارتهای کارآفرینی (مدیریتی، فنی و رهبری) نیز بالاتر است و رابطه ای میان سبک زندگی با متغیر های منبع کنترل، تجربه حرفه ای و استقلال طلبی وجود دارد و قصد کارآفرینانه و خودکارآمدی کارآفرینانه بیشتر دانشجویان و کارکنان مورد بررسی در حد متوسط است.   تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    24 - چگونگی ایجاد کارآفرینی استراتژیک برای رشد کسب و کارها
    کامبیز  طالبی کمال سخدری مهیا تازیکه
    کارآفرینی استراتژیک به مفهوم انجام هم‌زمان فعالیت‌های کشف (ایجاد دانش و توانمندی جدید) و بهره‌برداری (بهره‌برداری از منابع و دانش کنونی سازمان) است که به‌طور فزاینده‌ای در ادبیات مدیریت استراتژیک و کارآفرینی سازمانی مورداستفاده قرارگرفته می‌شود. باوجوداین اهمیت، دو شکاف أکثر
    کارآفرینی استراتژیک به مفهوم انجام هم‌زمان فعالیت‌های کشف (ایجاد دانش و توانمندی جدید) و بهره‌برداری (بهره‌برداری از منابع و دانش کنونی سازمان) است که به‌طور فزاینده‌ای در ادبیات مدیریت استراتژیک و کارآفرینی سازمانی مورداستفاده قرارگرفته می‌شود. باوجوداین اهمیت، دو شکاف نظری مهم در زمینه و بافت ایران وجود دارد: اول اینکه چگونه سازمان‌ها می‌توانند توانمندی کارآفرینی استراتژیک را در سازمان خود ایجاد نمایند و عوامل مؤثر بر ایجاد آن کدم‌اند؟ دوم اینکه آیا اساساً کارآفرینی استراتژیک باعث رشد کسب‌وکارها می‌شود؟ این پژوهش با هدف چگونگی ایجاد کارآفرینی استراتژیک برای رشد کسب‌وکارها در صنایع غذایی ایران انجام شده است، لذا روش تحقیق این پژوهش توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر 93 شرکت فعال در حوزه صنعت مواد غذایی در شهر تهران و گرگان می باشد که به طور تصادفی مورد پیمایش قرار گرفتند. پرسشنامه نهائی توسط  75 شرکت تکمیل که با استناد به فرمول کوکران (انتخاب نمونه از جامعه محدود) از لحاظ آماری قابل تعمیم سازی می باشد.  پایایی پرسش نامه ها به وسیله ضریب آلفای کرونباخ تایید شد، روایی محتوایی پرسش نامه ها توسط جمعی از اساتید دانشگاه و روایی سازه آنها توسط تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت. نهایتاً، فرضیه های پژوهش توسط مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از نرم افزار Smartpls مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل‌ها نشان داد که ذهنیت کارآفرینانه، فرهنگ کارآفرینانه، رهبری کارآفرینانه و خلاقیت و نوآوری از طریق کارآفرینی استراتژیک بر رشد کسب‌وکار تأثیر معنادار مثبت دارد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    25 - نقش واسطه ای توانمندسازی روان‌شناختی در رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و روحیه کارآفرینی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بیرجند
    ریحانه ابراهیم آبادی
    پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه­ای توانمندسازی روان‌شناختی در رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و روحیه کارآفرینی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بیرجند انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی-‌ همبستگی و جامعه آماری شامل دانشجویان کارشناسی دانشگاه بیرجند  به تعداد 8304 نفر که با اس أکثر
    پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه­ای توانمندسازی روان‌شناختی در رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و روحیه کارآفرینی دانشجویان کارشناسی دانشگاه بیرجند انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی-‌ همبستگی و جامعه آماری شامل دانشجویان کارشناسی دانشگاه بیرجند  به تعداد 8304 نفر که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده و براساس جدول مورگان تعداد 380 نفر انتخاب گردید. برای سنجش متغیر حمایت اجتماعی ادراک‌شده از پرسش‌نامه زیمت و همکاران(1988)، توانمندسازی روان‌شناختی از  پرسش‌نامه اسپریتزر و میشرا(1995) و روحیه کارآفرینی از پرسش‌نامه وطن‌خواه و رضایی‌مقدم (1394) استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شد. ضریب پایایی پرسشنامه­ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و برای حمایت اجتماعی 92/0، روحیه کارآفرینی 79/0 و توانمندسازی روان‌شناختی 89/0 برآورد گردید. تجزیه و تحلیل داده­ها در سطح توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و سطح استنباطی (همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس، رگرسیون و الگویابی معادلات ساختاری) انجام گرفت. نتایج حاکی از آن بود که حمایت اجتماعی ادارک‌شده با میزان 19/0 Beta= پیش‌بینی کننده روحیه کارآفرینی و با میزان 42/0 Beta= پیش‌بینی کننده توانمندسازی روان‌شناختی است. همچنین توانمندسازی روان‌شناختی با 42/0 Beta= پیش‌بینی کننده روحیه کارآفرینی می‌باشد. یافته­ها نشان داد که توانمندسازی روان‌شناختی نقش میانجی بین حمایت اجتماعی ادراک‌شده و روحیه کارآفرینی ایفا می‌کند و مدل پژوهش از برازش خوبی برخوردار است. با توجه به نتایج پژوهش، حمایت اجتماعی خانواده، دوستان و افراد مهم رابطه معکوس و معنی‌دار با روحیه کارآفرینی افراد دارد. به‌گونه‌ای که با افزایش میزان حمایت اجتماعی، میزان روحیه کارآفرینی افراد کاهش می‌یابد. همچنین نتایج حاکی از رابطه مستقیم و معنی‌دار بین حمایت اجتماعی و توانمندسازی روان‌شناسی است.   تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    26 - تبیین الگوی سیستمی آموزش کارآفرینی با رویکرد توانمندسازی شغلی (مطالعه موردی: مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان تهران)
    ماشالا ولیخانی
    پژوهش حاضر به ارائه الگوی سیستمی آموزش کارآفرینی در بین مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداخته است، که با استفاده از روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه و بهره گیری از نرم افزار لیزرل، الگوی فوق مورد برازش قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل 20 نفر از بین نخبگان (به أکثر
    پژوهش حاضر به ارائه الگوی سیستمی آموزش کارآفرینی در بین مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداخته است، که با استفاده از روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه و بهره گیری از نرم افزار لیزرل، الگوی فوق مورد برازش قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل 20 نفر از بین نخبگان (به منظور تدوین الگوی سیستمی آموزش کارآفرینی) و همچنین 384 نفر از مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) (به منظور ارزیابی نهایی الگوی ارائه شده) به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند و روایی پرسشنامه نیز با استفاده از اعتبار صوری (نظر اساتید متخصص) مورد ارزیابی قرار گرفت و همچنین به دلیل اینکه میزان آلفای بدست آمده بالای 7/0 بوده است، اعتبار پرسشنامه مورد تائید بوده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که تمام متغیرهای سازمانی و فردی تاثیرگذار (به عنوان ورودی) و همچنین متغیرهای چهارگانه تعدیل کنندهی تحقیق و در نهایت متغیرهای خروجی، عوامل تعیین کننده الگوی آموزش سیستمی کارآفرینی تلقی شده است و اولویتهای هر کدام از این متغیرها بر اساس آزمون‌های آماری بدست آمده است. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    27 - بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض مدیران و ابعاد کارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور
    ازاده تقوی راد
    عصر ما عصر تغییرات ودگرگونی هاست و با توجه به اینکه سازمانها خرده سیستم هایی از نظام جامعه هستند و تحت تاثیر این تغییرات قرار می گیرند، لذا لازمه همگام شدن با این تحولات محیطی، ایجاد بستر و محیطی مطلوب ومناسب برای بروز افکار تازه وکارآفرینی در سازمانها می باشد.از کارآفر أکثر
    عصر ما عصر تغییرات ودگرگونی هاست و با توجه به اینکه سازمانها خرده سیستم هایی از نظام جامعه هستند و تحت تاثیر این تغییرات قرار می گیرند، لذا لازمه همگام شدن با این تحولات محیطی، ایجاد بستر و محیطی مطلوب ومناسب برای بروز افکار تازه وکارآفرینی در سازمانها می باشد.از کارآفرینی می­توان به عنوان یکی از مهم­ترین موتورهای رشد و توسعه یاد کرد. طبیعی است، هدف از اجزای این پژوهش بررسی رابطه بین سبکهای مدیریت تعارض مدیران وکارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی نیشابوراست، در این مطالعه مقطعی اطلاعات مورد نیاز با استفاده ازدو پرسشنامه استاندارد ومعتبر مدیریت تعارض مقیمی وکارآفرینی سازمانی مارگارت هیل ازیک جامعه آماری مشتمل بر دو گروه مدیران اداری (60نفر) وکارکنان اداری(3000نفر) و با روش نمونه گیری از جدول مورگان52 نفر از مدیران و341 نفرا زکارکنان زیر نظر مدیران جمع آوری گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها،از نرم­افزار آماری21  SPSSاستفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که بین سبک های مدیریت تعارض وابعادکارآفرینی سازمانی رابطه ای معنا دار وجود دارد، بین برخی ابعاد کارآفرینی سازمانی کارکنان ومشخصات دموگرافیک(جنس،سن،مدرک تحصیلی وسابقه کار) تفاوت معنی دار وجود دارد. ونیز بین سبک های تعارض و ومشخصات دموگرافیک تفاوت معنی دار وجود دارد. میتوان با توجه به نتایج تحقیق نتیجه گرفت که در جهت افزایش کارآفرینی سازمانی کارکنان باید  استفاده کمتراز سبک های اجبار استفاده گردد.     تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    28 - بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی و قابلیت‌های پویا، بر عملکرد شرکت با نقش میانجی‌گری دوسوتوانی
    سعید جعفری نیا
    چکیده شرکت­ها برای کسب مزیت رقابتی و عملکرد بهتر، باید علاوه بر تمرکز بر نیازهای فعلی مشتریان، نیازهای آینده مشتریان را نیز کشف کنند و به موقع پاسخ دهند. بنابراین باید به دوسوتوانی به عنوان یک عامل اساسی در کسب مزیت رقابتی توجه کنند. از طرفی ترکیب دو عامل قابلیت­های پوی أکثر
    چکیده شرکت­ها برای کسب مزیت رقابتی و عملکرد بهتر، باید علاوه بر تمرکز بر نیازهای فعلی مشتریان، نیازهای آینده مشتریان را نیز کشف کنند و به موقع پاسخ دهند. بنابراین باید به دوسوتوانی به عنوان یک عامل اساسی در کسب مزیت رقابتی توجه کنند. از طرفی ترکیب دو عامل قابلیت­های پویا و گرایش به کارآفرینی، می­تواند به نوآوری و سرانجام عمکرد بهتر شرکت بیانجامد. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی و قابلیت­های پویا، بر عملکرد شرکت با نقش میانجی­گری دوسوتوانی می­پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و نحوه گردآوری داده­، توصیفی- پیمایشی می­باشد. جامعه آماری پژوهش، شرکت­های تولیدی فرآورده­های پروتئینی، کنسروجات گوشتی و غیر گوشتی در کشور می­باشد. روش نمونه­گیری، غیراحتمالی و در دسترس است. 80 نفر از مدیران شرکت به عنوان نمونه مورد تحلیل واقع شدند. تحلیل داده­ها با استفاده از روش معادلات ساختاری با بکارگیری نرم­افزار Smart-PLS انجام شد. نتایج نشان می­دهد که دوسوتوانی به بهبود عملکرد شرکت ­می­انجامد. همچنین گرایش کارآفرینانه و قابلیت­های پویا بر دوسوتوانی تاثیر معناداری دارند. اما نقش میانجی­گری دوسوتوانی در تاثیر قابلیت­های پویا بر عملکرد شرکت تایید نشد. یافته­ها به صورت پیشنهاداتی برای مدیران ارائه می­شود. نهایتا محدودیت­های پژوهش و پیشنهاداتی برای پژوهش­های آتی ارائه می­شود. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    29 - توسعه ابزار سنجشی برای دستگاه فکری کارافرینانه (مورد مطالعه: کارافرینان حوزه فناوری اطلاعات مستقر در مراکز تحت حمایت دانشگاههای تهران)
    محمد جواد ناییجی
    دستگاه فکری کارآفرینانه مفهومی است که به نحوه‌ی تصمیم‌گیری در فرایندهای کارآفرینانه می‌پردازد و تلاش دارد تفاوت‌های کارآفرینان و غیرکارآفرینان را از منظر سیستم‌های شخصیتی و شناختی موثر بر تصمیم‌گیری تبیین کند. با وجود مطالعات روبه‌رشدی که در زمینه‌ی مفهوم‌شناسی دستگاه ف أکثر
    دستگاه فکری کارآفرینانه مفهومی است که به نحوه‌ی تصمیم‌گیری در فرایندهای کارآفرینانه می‌پردازد و تلاش دارد تفاوت‌های کارآفرینان و غیرکارآفرینان را از منظر سیستم‌های شخصیتی و شناختی موثر بر تصمیم‌گیری تبیین کند. با وجود مطالعات روبه‌رشدی که در زمینه‌ی مفهوم‌شناسی دستگاه فکری کارآفرینانه انجام شده است، این مفهوم با کمبود ابزارهای اندازه‌گیری که ابعاد گسترده تصمیم‌گیری‌های کارآفرینانه را پوشش دهد مواجه است. در این راستا، هدف این پژوهش توسعه ابزار سنجشی برای دستگاه فکری کارآفرینانه است. در بخش نخست، با مطالعه‌ی گسترده‌ی پیشینه تحقیق، گویه‌های اولیه شناسایی شدند. سپس طی سه مرحله روش دلفی و اعمال نظر خبرگان حاضر در پنل، ابزار نهایی در قالب ۴ بعد، ۱۸ عامل و ۵۴ گویه طراحی شد. مشارکت‌کنندگان  در بخش دلفی شامل اساتید کارآفرینی، کارآفرینان سازمانی و مستقل و همچنین چند روانشناس و روان‌پزشک بوده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تمامی ۵۴ گویه نهایی برای کارآفرینان مهم تلقی می‌شوند و میانگینی بیش از ۴ را در طیف لیکرت به خود اختصاص می‌دهند. همچنین اولویت‌بندی عوامل دستگاه فکری نشان می‌دهد که مهارت‌ها، ویژگی‌های شخصیتی دسته اول، ویژگی‌های شخصیتی دسته دوم و انگیزاننده‌ها، به ترتیب بیشترین اهمیت را در شکل‌گیری دستگاه فکری کارآفرینان دارد. نتایج این تحقیق به خط‌مشی‌گذاران توسعه کارآفرینی و مدیران سازمان‌ها کمک می‌کند به شناخت دقیق‌تری از قابلیت‌های بالقوه کارآفرینی در افراد دست یابند.     تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    30 - نقش سرمایه‌ی روانشناختی و انطباق‌پذیری مسیر شغلی در پیش‌بینی قصد کارآفرینی دانشجویان
    علی شیخ الاسلامی
    پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایه‏ی روانشناختی و انطباق‏پذیری مسیر شغلی در پیش‏بینی قصد کارآفرینی دانشجویان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‏ی آماری پژوهش را تمامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال‌تحصیلی 1397 تشکیل می‏دادند که از میان آنها با أکثر
    پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایه‏ی روانشناختی و انطباق‏پذیری مسیر شغلی در پیش‏بینی قصد کارآفرینی دانشجویان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‏ی آماری پژوهش را تمامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال‌تحصیلی 1397 تشکیل می‏دادند که از میان آنها با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای تعداد 243 دانشجو ‏به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه­ی قصد کارآفرینی لینان، رودریگرز، رودی‌کانتچ (2011)، پرسشنامه­ی سرمایه‏ی روانشناختی لوتانز، یوسف و آولیو (2007) و پرسشنامه­ی انطباق‏پذیری مسیر شغلی ساویکاس (2012) برای جمع‏آوری داده­ها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از آزمون‏های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته‏ها نشان داد که بین سرمایه‏ی روانشناختی (خودکارآمدی، امیدواری، خوش‏بینی و تاب‏آوری) و انطباق‏پذیری مسیر شغلی (دغدغه، کنترل، کنجکاوی و اعتماد) با قصدکارآفرینی دانشجویان رابطه‏ی مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که تقریباً 20 درصد از کل واریانس قصد کارآفرینی دانشجویان براساس سرمایه‏ی روانشناختی و انطباق‏پذیری مسیر شغلی قابل پیش‏بینی است که متغیر انطباق‏پذیری مسیر شغلی سهم بیشتری داشت. بنابراین، می‏توان نتیجه گرفت که سرمایه‏ی روانشناختی و انطباق‏پذیری مسیر شغلی از متغیرهای مرتبط با قصد کارآفرینی دانشجویان می‏باشند که نیازمند توجه و برنامه‏ریزی هستند. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    31 - بررسی قابلیت های کارآفرینی دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا در سال 1397
    زهرا بیات
    هدف اصلی این پژوهش بررسی قابلیت های کارآفرینی دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا در سال 1397 می باشد. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا در سال 1397 می باشد که به روش نمونه گیری طبقه ای تعداد 311 نفر به عنوا أکثر
    هدف اصلی این پژوهش بررسی قابلیت های کارآفرینی دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا در سال 1397 می باشد. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا در سال 1397 می باشد که به روش نمونه گیری طبقه ای تعداد 311 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه سنجش قابلیت های کارآفرینی دانشجویان بود. ضریب پایایی از روش آلفای کرونباخ 80/0 محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میان دانشجویان دختر و پسر از نظر قابلیت های کارآفرینی تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین میان دانشجویان دختر دانشکده های مختلف از نظر قابلیت های کارآفرینی تفاوت معناداری وجود ندارد. اما میان دانشجویان پسر دانشکده های مختلف از نظر قابلیت های کارآفرینی تفاوت معناداری وجود دارد، و بین قابلیت های کارآفرینی دانشجویان جدید الورود مقطع کارشناسی دانشکده های مختلف در تعامل با جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    32 - تاثیر بازار پول و سرمایه برکارآفرینی
    پروانه سلاطین
    در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار که با تغییر و تحولات پرشتاب محیط بین‌المللی، گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی و دگرگونی اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی همراه است، کارآفرینی به مثابه «موتور توسعه اقتصادی» به کار گرفته‌ شده است. در دهه‌های پایانی قرن بیستم با گذر از اقتص أکثر
    در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار که با تغییر و تحولات پرشتاب محیط بین‌المللی، گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی و دگرگونی اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی همراه است، کارآفرینی به مثابه «موتور توسعه اقتصادی» به کار گرفته‌ شده است. در دهه‌های پایانی قرن بیستم با گذر از اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی و تحولات عظیمی که در تکنولوژی‌های نوین ایجاد شد، جامعه عصر صنعتی به تدریج جای خود را به جامعه اطلاعاتی تفویض نمود. با توجه به دگرگونی‌های وسیعی که در عصر اطلاعات اتفاق افتاد از بین سه انقلاب دیجیتالی، اینترنتی و کارآفرینی، انقلاب کارآفرینی نقش به سزایی در توسعه و رشد کشورهای توسعه یافته داشته است و پیشرفت بسیاری از کشورها مرهون کارآفرینان و فعالیت های کارآفرینانه است. کارآفرینی به عنوان ابزار اصلی و موتور رشد و توسعه اقتصادی شناخته می‌شود. منابع مالی یکی از نیازمندی های مهم زنجیره ارزش کارآفرینی است به طوری که، به دست آوردن وجوه مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کارها یکی از بزرگترین چالش های کارآفرینان می‌باشد. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری بازارهای پول و سرمایه بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب می­باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم­ یافته در گروه کشورهای منتخب کارایی محور با درآمد متوسط و گروه کشورهای منتخب نوآور محور با درآمد بالا در دوره زمانی 2016-2001  نشان داد بازارهای پول و سرمایه تاثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی دارند. میزان اثر گذاری ارزش کل سهام معامله شده  به عنوان شاخص بازار سرمایه و ارزش اعتبارات داخلی اختصاص یافته  به بخش خصوصی به عنوان شاخص بازار پول در گروه کشورهای منتخب کارایی محور با درآمد متوسط بیشتر از گروه کشورهای منتخب نوآور محور با درآمد بالا می باشد. این امر نشان دهنده توسعه نیافتگی بازارهای پول و سرمایه در گروه کشورهای منتخب کارایی محور با درآمد متوسط در مقایسه با گروه کشورهای منتخب نوآور محور با درآمد بالا می باشد. که بهبود آن در مقایسه با گروه کشورهای منتخب نوآور محور با درآمد بالا می تواند اثرات بیشتری را بر کارآفرینی داشته باشد.   تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    33 - تحلیل عوامل موثر بر توسعه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان
    امیر نعیمی
    هدف کلی این تحقیق تحلیل عوامل موثر بر توسعه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در سازمان جهاد کشاورزی زنجان بود. جامعه آماری تحقیق، کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان بودند (687N=). حجم نمونه با استفاده از  فرمول کوکران  122 نفر تعیین شد و به روش نمونه‌گیری طبقه­ای تناسبی م أکثر
    هدف کلی این تحقیق تحلیل عوامل موثر بر توسعه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در سازمان جهاد کشاورزی زنجان بود. جامعه آماری تحقیق، کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان بودند (687N=). حجم نمونه با استفاده از  فرمول کوکران  122 نفر تعیین شد و به روش نمونه‌گیری طبقه­ای تناسبی مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار تحقیق، پرسشنامه‌ای محقق ساخته بود. روایی ظاهری و محتوایی آن با استفاده از نظرات جمعی از متخصصان مورد بررسی و تایید قرار گرفت. همچنین مقادیر محاسبه شده آلفای کرونباخ، میانگین واریانس استخراج شده (AVE) و  پایایی ترکیبی (CR) برای متغیرهای تحقیق در حد قابل قبولی بود. نتایج تحلیل مسیر نشان داد عامل تحریک و پرورش انگیزه­ها تأثیر معنی­داری بر روی توسعه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه نداشت. همچنین سایر عوامل موثر (از قبیل: آموزش مهارت­ها؛ تغییر درک و کشف فرصت؛ مشارکت، استقلال­طلبی و قبول مسئولیت؛ نوآوری، خلاقیت و مخاطره­پذیری؛  تغییر و تحول ارزش­های سازمان) تأثیر مثبت و معنی داری در سطح خطای یک درصد بر روی توسعه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه داشتند. به طوری­که این عوامل 87 درصد از تغییرات توسعه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در سازمان جهاد کشاورزی زنجان را تبیین نمودند.   تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    34 - مدل یابی معادلات ساختاری رهبری معنوی بر کارآفرینی و بالندگی اعضای هیات علمی:اثر میانجی یادگیری سازمانی
    صادق ملکی آوارسین
    چکیده    پژوهش حاضر باهدف سنجش روابط علی بین رهبری معنوی وکارآفرینی و بالندگی اعضای هیات علمی با نقش میانجی یادگیری سازمانی در  واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی انجام شد، روش پژوهش  از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش انجام کاراز نوع تحقیقات  توصیف أکثر
    چکیده    پژوهش حاضر باهدف سنجش روابط علی بین رهبری معنوی وکارآفرینی و بالندگی اعضای هیات علمی با نقش میانجی یادگیری سازمانی در  واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی انجام شد، روش پژوهش  از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش انجام کاراز نوع تحقیقات  توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری کلیه استادان تمام وقت 13 واحد 695 نفردر سال 1397بود روش نمونه­گیری طبقه­ای نسبی و حجم نمونه از جدول کرجسی مورگان به تعداد263نفر انتخاب شدند، برای گردآوری اطلاعات ازچهار پرسشنامه استاندارد، رهبری معنوی فرای، کارآفرینی چوپانی،بالندگی قرونه و یادگیری سازمانی نیف استفاده شد. روایی محتوایی و  سازه ای پرسشنامه­ها تایید و پایایی آلفای کرونباخ آنها  در مرحله مقدماتی و نهایی مناسب بود، تجزیه و تحلیل اطلاعات باتحلیل عاملی تاییدی و نرم­افزارPLS3  نشان دادکه مقدار آمارهt برای تمامی ضرایب مسیر بیشتر از 96/1 می­باشد که نشان­دهنده معنی­داری ضرایب مسیر می­باشد. بنابراین فرضیه­های تحقیق تایید می­شوندو مدل پژوهش از برازش خوبی  برخوردار می­باشد.        تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    35 - طراحی مدل ابتکارمحوری در توسعه دانشگاه‌های آزاد اسلامی بر اساس الزامات آن
    لیلی عبدلی
    هدف این تحقیق طراحی مدل جهت توسعه­ی ابتکارمحوری در دانشگاه­های آزاد تهران بود که به روش کیفی و کمی انجام شد. جامعه آماری کلیه مدیران ارشد و معاونان و اعضای هیئت علمی و اساتید رشته­های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تهران بوده که نمونه­ها در بخش کیفی 38 نفر (نمونه­گیر أکثر
    هدف این تحقیق طراحی مدل جهت توسعه­ی ابتکارمحوری در دانشگاه­های آزاد تهران بود که به روش کیفی و کمی انجام شد. جامعه آماری کلیه مدیران ارشد و معاونان و اعضای هیئت علمی و اساتید رشته­های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تهران بوده که نمونه­ها در بخش کیفی 38 نفر (نمونه­گیری هدفمند-گلوله برفی) و در بخش کمی 280 نفر با روش تصادفی (جامعه آماری 3500 نفر) انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه­های باز بوده (تائید روایی توسط اساتید و پایایی با بازآزمون و روش توافق درون­موضوعی 19/89 %) و در بخش کمی پرسشنامه­ی محقق­ساخته­ (با تائید روایی خبرگان و پایایی آلفای­کرونباخ 75 %) بود. یافته­ها نشان دادند که تدوین استانداردها، آیین‌نامه‌ها و مقررات، طراحی مکانیزم‌های مالی و غیرمالی تشویقی، ایجاد بستر و زیرساخت فناوری، پیاده‌سازی و کاربرد فناوری، بهینه­سازی فرآیندهای ابتکارمحوری، بکارگیری نیروی انسانی کارآمد، ایجاد مزیت رقابتی، ارتباطات درون و برون سازمانی مناسب، ارزیابی و پایش محیط و فرهنگ‌سازی مناسب دانشگاهی عوامل کلیدی در ایجاد دانشگاه ابتکارمحور می­باشند. نتایج نشان می­دهد که برای ایجاد محیطی خلاق و نوآور باید هر یک از الگوهای قانونی-حمایتی، رفتاری- ارتباطی، هویتی- فرهنگی، فناورانه-تکنولوژیکی و نیز عوامل انسانی- مالی را بهینه­سازی نموده و در چارچوب تعاملات بین این عوامل تعادل مناسب برقرار نمود. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    36 - ارتقاء مهارت‌های کارآفرینی سرمایه هستان‌نگار با استفاده از پرتال آموزش کارآفرینی
    سمیه آهاری
    امروزه پرتال های سازمانی نقش کلیدی‌ای در تسری و تجری اطلاعات سازمانی در ابعاد و لایه های مختلف ایفا می‌کنند. در این میان پرتال های آموزشی به لحاظ ارتقاء دانش و مهارت کاربران (و کارمندان) سازمانی در تحقق کسب و کار کارآفرینی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. با توجه به گستردگی أکثر
    امروزه پرتال های سازمانی نقش کلیدی‌ای در تسری و تجری اطلاعات سازمانی در ابعاد و لایه های مختلف ایفا می‌کنند. در این میان پرتال های آموزشی به لحاظ ارتقاء دانش و مهارت کاربران (و کارمندان) سازمانی در تحقق کسب و کار کارآفرینی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. با توجه به گستردگی بومی، تنوع مشاغل در حوزه کارآفرینی و نیز پارامترهایی که به نحوی در فرآیند طراحی این پرتال ها تأثیرگذارند، ایجاد سازوکاری که بتواند یک پرتال را از توانمندی قابل ملاحظه ای در ارتقاء مهارت کارآفرینی برخوردار سازد، از اولویت ویژه ای برخوردار است. این مهم ایجاب می‌نماید تا ویژگی‌های لازم برای طراحی موثر این قبیل پرتال ها مد نظر قرار گیرد. در این مقاله، رویکردی ارائه می‌شود که طبق آن ویژگی‌های مورد انتظار در طراحی یک پرتال آموزشی در قالب یک هستان نگار بازنمایی شده و متعاقباً توضیح داده می‌شود که این ویژگی‌ها چگونه می‌توانند به تحقق کسب و کار کارآفرینی از یکسو، و از سوی دیگر آموزش کارآفرینی منجر گردد. در پایان، قابلیت رویکرد پیشنهادی در قالب دو سناریوی عملی راه اندازی کسب‌وکار در حوزه کشاورزی و راهنمای نگارش طرح کسب و کار در همبافت آموزش کارآفرینی، مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد. . تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    37 - تعیین کننده های رفتار کارآفرینانه افراد عضو شبکه های اجتماعی مجازی کشاورزی
    پوریا عطائی
    کارآفرینی به عنوان یک موضوع مهم از جمله مباحثی است که در تمامی ابعاد توسعه اقتصادی و اجتماعی مطرح شده است. در حال حاضر مهم­ترین سوال در جوامع، به خصوص جوامع در حال توسعه این است که چگونه افراد می­توانند کارآفرین باشند و چگونه می­توانند فرصت­های کارآفرینی ایجاد کنند. در أکثر
    کارآفرینی به عنوان یک موضوع مهم از جمله مباحثی است که در تمامی ابعاد توسعه اقتصادی و اجتماعی مطرح شده است. در حال حاضر مهم­ترین سوال در جوامع، به خصوص جوامع در حال توسعه این است که چگونه افراد می­توانند کارآفرین باشند و چگونه می­توانند فرصت­های کارآفرینی ایجاد کنند. در عصر حاضر با پیشرفت تکنولوژی افراد از روش­های مختلفی می­توانند با یکدیگر در ارتباط باشند که یکی از این روش­ها، شبکه­های اجتماعی مجازی می­باشد. لذا، هدف این پژوهش تبیین مؤلفه­های مؤثر بر رفتار کارآفرینانه افراد عضو شبکه­های مجازی کارآفرینی بود. این مطالعه در بین اعضای عضو شبکه­های اجتماعی مجازی "تبادل دانش کارآفرینی" انجام شد که جامعه آماری 180 نفر و جمعیت نمونه مورد مطالعه 126 نفر بود. ابزار سنجش در این مطالعه پرسشنامه بود که روایی آن را متخصصان موضوعی تأیید نمودند و برای بررسی پایایی آن نیز آزمون راهنما اجرا شد که آلفای کرونباخ آن بین 93/0ـ76/0 بدست آمد. یافته­ها نشان داد که ویژگی­های شبکه­های اجتماعی، عوامل محیطی و برخی ویژگی­های کارآفرینانه نظیر ریسک­پذیری و توانایی شناسایی و ارزیابی فرصت و انگیزه  وارد معادله رگرسیونی شدند و در مجموع قادرند 6/76 درصد از تغییرات در متغیر وابسته رفتار کارآفرینانه را پیش­بینی کنند. در نهایت با توجه به یافته­های پژوهش، پیشنهادهای کاربردی ارائه گردید. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    38 - تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب
    پروانه سلاطین
    فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) با برخورداری از ویژگی ها و قابلیت های مختلف توانسته است انعطاف پذیری قابل توجهی را در زمینه کارآفرینی از خود نشان دهد. افزایش سرعت و دقت، کاهش حجم فیزیکی سیستم های ذخیره اطلاعات، شفافیت در فرایند ها، امکان کار از راه دور و کاهش هزینه ها ن أکثر
    فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) با برخورداری از ویژگی ها و قابلیت های مختلف توانسته است انعطاف پذیری قابل توجهی را در زمینه کارآفرینی از خود نشان دهد. افزایش سرعت و دقت، کاهش حجم فیزیکی سیستم های ذخیره اطلاعات، شفافیت در فرایند ها، امکان کار از راه دور و کاهش هزینه ها نمونه هایی از این ویژگی ها می باشند. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی مقایسه ای میزان تاثیرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات( فاوا) بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط و درآمد بالا می باشد. مطالعه حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی، از نظر روش تحقیق و ماهیت و شیوه نگرش پرداختن به مساله استنباطی است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها به روش اثرات ثابت نشان می دهد که فاوا تاثیر مثبت و معناداری  بر  شاخص جهانی توسعه کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب  دارد. میزان تاثیرگذاری شاخص های مشترکین تلفن همراه و استفاده کنندگان از اینترنت بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط بیشتر از گروه کشورهای منتخب درآمد بالا می باشد. این موضوع نشان دهنده ضعیف بودن زیرساخت های فاوا در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط می باشد. که بهبود آن در مقایسه با بهبود زیرساخت های فاوا در گروه کشورهای درآمد بالا توانسته است تاثیر بیشتری را بر کارآفرینی داشته باشد. از این رو افزایش سرمایه گذاری در  فاوا و ایجاد بسترهای لازم برای گسترش استفاده فاوا در فرایند کسب و کار توصیه می گردد. همچنین ایجاد و توسعه بانک های خصوصی ویژه توسعه کارآفرینی، ایجاد صندوق بیمه حمایت مالی و معنوی از کارآفرینان ، ایجاد و گسترش مراکز کارآفرینی پیشنهاد می گردد.   تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    39 - شناسایی و سنجش عوامل تأثیرگذار بر قصد کارآفرینانه در دانشجویانِ مهندسیِ دانشگاه الزهرا
    اسماعیل کلانتری محبوبه نوری زاده ابوالقاسم عربیون
    سیر تحولات اقتصادی کشورها از اقتصاد منبع¬بنیان به اقتصاد دانش¬بنیان، ضرورت تحول مأموریت دانشگاه¬ها از آموزش و پژوهش به سه¬گانه آموزش، پژوهش و کارآفرینی را دوچندان می¬کند. دانشجویان به عنوان یکی از مهم¬ترین سرمایه¬های انسانی دانشگاه¬ها در تحقق این امر نقش کلیدی دارند. هد أکثر
    سیر تحولات اقتصادی کشورها از اقتصاد منبع¬بنیان به اقتصاد دانش¬بنیان، ضرورت تحول مأموریت دانشگاه¬ها از آموزش و پژوهش به سه¬گانه آموزش، پژوهش و کارآفرینی را دوچندان می¬کند. دانشجویان به عنوان یکی از مهم¬ترین سرمایه¬های انسانی دانشگاه¬ها در تحقق این امر نقش کلیدی دارند. هدف این پژوهش شناسایی و سنجش عوامل تأثیرگذار بر قصد کارآفرینانه در دانشجویان مهندسیِ دانشگاه الزهرا است. برای این منظور از راهبرد پیمایش با حجم نمونۀ 438 نفر استفاده شده است. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد که ویژگی¬های شخصیتی کارآفرینی بین دانشجویان با نگرش به کارآفرینی در آن¬ها رابطۀ مثبت معنادار دارد. همچنین نگرش به کارآفرینی با قصد کارآفرینانۀ دانشجویان رابطۀ مثبت معنادار دارد. در عوامل زمینه¬ای، رابطۀ مثبتِ معنادار بین حمایت¬های درک¬شده از کارآفرینی و قصد کارآفرینانه ملاحظه شد اما رابطۀ منفیِ معنادار بین موانع درک¬شده از کارآفرینی و قصد کارآفرینانه ملاحظه نشد. همچنین در بین رشته¬های مختلف مهندسی، دانشجویان رشتۀ مهندسی مکانیک و در بین سال¬های مختلف تحصیلی، دانشجویان سال اول، بیشترین قصد کارآفرینانه را دارند. مهم¬ترین توصیه¬های سیاستی این پژوهش شامل آموزش¬های کارآفرینی به دانشجویان، پایش مستمر نگرش به کارآفرینی و قصد کارآفرینانۀ دانشجویان و در نهایت انجام فعالیت¬های ترویجی و اصلاحات ساختاری به منظور افزایش حمایت از کارآفرینیِ دانشجویی و کاهش موانع کارآفرینیِ دانشجویی است. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    40 - شناسایی و سنجش عوامل تأثیرگذار بر قصد کارآفرینانه در دانشجویان مهندسی دانشگاه الزهرا (س)
    محبوبه نوری زاده
    سیر تحولات اقتصادی کشورها از اقتصاد منبع بنیان به اقتصاد دانش بنیان، ضرورت تحول مأموریت دانشگاه ها از آموزش و پژوهش به سه گانۀ آموزش، پژوهش و کارآفرینی را دوچندان می کند. دانشجویان به عنوان یکی از مهم ترین سرمایه های انسانی دانشگاه ها در تحقق این امر نقش کلیدی دارند. هد أکثر
    سیر تحولات اقتصادی کشورها از اقتصاد منبع بنیان به اقتصاد دانش بنیان، ضرورت تحول مأموریت دانشگاه ها از آموزش و پژوهش به سه گانۀ آموزش، پژوهش و کارآفرینی را دوچندان می کند. دانشجویان به عنوان یکی از مهم ترین سرمایه های انسانی دانشگاه ها در تحقق این امر نقش کلیدی دارند. هدف این پژوهش شناسایی و سنجش عوامل تأثیرگذار بر قصد کارآفرینانه در دانشجویان مهندسیِ دانشگاه الزهرا (س) است. برای این منظور از راهبرد پیمایش با حجم نمونۀ 438 نفر استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ویژگی های شخصیتی کارآفرینی بین دانشجویان با نگرش به کارآفرینی در آن ها رابطۀ مثبت معنادار دارد. همچنین نگرش به کارآفرینی با قصد کارآفرینانۀ دانشجویان رابطۀ مثبت معنادار دارد. در عوامل زمینه ای، رابطۀ مثبتِ معنادار بین حمایت های درک شده از کارآفرینی و قصد کارآفرینانه ملاحظه شد اما رابطۀ منفیِ معنادار بین موانع درک¬شده از کارآفرینی و قصد کارآفرینانه ملاحظه نشد. همچنین در بین رشته های مختلف مهندسی، دانشجویان رشتۀ مهندسی مکانیک و در بین سال های مختلف تحصیلی، دانشجویان سال اول، بیشترین قصد کارآفرینانه را دارند. مهم ترین توصیه های سیاستی این پژوهش شامل آموزش های کارآفرینی به دانشجویان، پایش مستمر نگرش به کارآفرینی و قصد کارآفرینانۀ دانشجویان و در نهایت انجام فعالیت-های ترویجی و اصلاحات ساختاری به منظور افزایش حمایت از کارآفرینی دانشجویی و کاهش موانع کارآفرینی دانشجویی است. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    41 - کارآفرینی اجتماعی در آموزش عالی: یک مطالعه داده بنیاد
    حسن نادعلی پور پلکی فریبا  کریمی محمدعلی  نادی
    كارآفريني اجتماعي بعنوان شاخه اي از كارآفريني، نقش كليدي در توسعه پايدار جامعه دارد. از سوي ديگر آموزش¬عالي دوره مناسبي جهت پرورش كارآفريني¬گرايي قلمداد مي¬گردد. در همين راستا، هدف پژوهش حاضر، شناسایی مولفه¬های کارآفرینی اجتماعی در آموزش¬عالی بود. رويكرد پژوهش، کیفی و د أکثر
    كارآفريني اجتماعي بعنوان شاخه اي از كارآفريني، نقش كليدي در توسعه پايدار جامعه دارد. از سوي ديگر آموزش¬عالي دوره مناسبي جهت پرورش كارآفريني¬گرايي قلمداد مي¬گردد. در همين راستا، هدف پژوهش حاضر، شناسایی مولفه¬های کارآفرینی اجتماعی در آموزش¬عالی بود. رويكرد پژوهش، کیفی و در فرآیند پژوهش از راهبرد نظریه داده¬بنیاد استفاده شده است. مشاركت¬كنندگان، شامل صاحبنظران حوزه كارآفريني¬گرايي اجتماعي در آموزش¬عالی دولتي ايران بودند، که با استفاده از رویکرد نمونه¬گزيني هدفمند22 نفر انتخاب و پس از رسيدن به اشباع نظري، جهت اطمينان با 2 نمونه ديگر مصاحبه صورت گرفت كه داده¬هاي جديدي بدست نيامد، در نهايت با 24 نفر از اطلاع¬رسانان كليدي، چارچوب نمونه¬گزيني بسته شد. جهت بررسي روايي و پايايي داده¬ها، به ترتيب از روايي سازه¬اي، روايي دروني و روايي بيروني و جهت بررسي پايايي از روش بررسي اعضا، همكار پژوهشي و ناظر بيروني استفاده گرديد. داده¬يابي با استفاده از مصاحبه نیمه¬ساختار و تحليل داده¬ها با روش مقایسه مداوم و کدگذاری نظری صورت گرفت. مشاركت¬كنندگان در پژوهش، عواملي مانند سفارش¬پذيري اجتماعي، محرك-هاي تغييرپذي و كارآفريني¬گرايي را به عنوان عوامل علي توجيه¬كننده الگو، ارزش آفرینی اجتماعی را به عنوان پدیده محوری و شكل¬دهنده و سامان¬بخش ساير عناصر الگو، استقلال نهادي و آزادي آكادميك را به عنوان عوامل مداخله¬گر بر راهبردهاي پديده مورد نظر، مديريت مسئولانه و بسته¬هاي حمايتي را به عنوان راهبردهاي راه حل¬محور براي مواجهه با پديده مورد مطالعه و شايستگي پروري و پاسخگويي در برابر اجتماع را، به عنوان پيامدهاي گسترش الگوي كارآفريني اجتماعي در آموزش عالي برشمردند. بدين ترتيب مولفه¬ها و عناصر الگوي مورد نظر، استخراج و ارايه گرديد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    42 - طراحی مدل کارآفرینی سازمانی در صنایع نساجی ایران
    علی اکبر  شرافتی‏ نژاد سیدمجتبی سجادی حمیدرضا  قاسمی شیلا  شهیدی مصطفی  علیمیری سیداحمد  موسوی شوشتری
    کارآفرینی عامل رشد و توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می‏شود، این مهم در نتیجه جدیت و پشتكار در استفاده بهینه از فرصت‏ها به دست می‏آید. در نتیجه این امر می‏توان اذعان کرد، کارآفرینان صنایع مختلف به عنوان طلایه داران موفقیت‏های تجاری در أکثر
    کارآفرینی عامل رشد و توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می‏شود، این مهم در نتیجه جدیت و پشتكار در استفاده بهینه از فرصت‏ها به دست می‏آید. در نتیجه این امر می‏توان اذعان کرد، کارآفرینان صنایع مختلف به عنوان طلایه داران موفقیت‏های تجاری در جامعه محسوب می‏شوند زیرا، توانایی استفاده از فرصت‏ها را دارا بوده و قادر به ایجاد ابتكار و خلاقیت در سازمان می‏باشند. کارآفرینی در صنایع مختلف اهمیت بسزایی در ارتقاء و پیشرفت آن سازمان دارد، با توجه به اهمیت بسیار زیاد البسه و منسوجات در جامعه و اقتصاد مردم در کشورهای مختلف و نقش بسیار مهم آن در کشور ایران، بررسی کارآفرینی سازمانی در صنعت نساجی مورد مطالعه قرار گرفت. این تحقیق در قالب مصاحبه عمیق از چندین شرکت مختلف نساجی و خبرگان این صنعت و خبرگان دانشگاهی صورت گرفت و شناسائی مؤلفه‏های کارآفرینی سازمانی در صنعت نساجی از طریق مصاحبه هایی در قالب 46 پرسش مختلف طراحی و مطالعه گردید، که پس از 12 مصاحبه اشباع نظری حاصل گردید. مصاحبه‏های صورت گرفته از طریق نرم‏افزار اطلس کدگذاری گردیدند و بر اساس کدهای به دست آمده، مدل کارآفرینی سازمانی در صنعت نساجی ایران ارائه شد. نتایج این مطالعه نمایانگر نقش شگرف عوامل ساختاری و محیطی موجود در صنایع نساجی و نیز استراتژی و مؤلفه‏های کارآفرینی سازمانی بر صنایع نساجی بود. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    43 - موانع کارآفرینی رشته های کشاورزی در آموزش دانشگاهی
    سولماز   دری امیر مظفر امینی سدهی سودابه  سرایی
    هدف این پژوهش که یک تحقیق توصیفی با رویکرد کیفی است، شناسایی موانع کارآفرینی رشته¬های کشاورزی در آموزش دانشگاهی استان اصفهان می¬باشد. جامعه آماری کارآفرینان دانش¬آموخته از رشته¬های مختلف کشاورزی می¬باشند که برابر با 40 نفر برآورد گردید و کل اعضا، مورد بررسی قرار گرفتند. أکثر
    هدف این پژوهش که یک تحقیق توصیفی با رویکرد کیفی است، شناسایی موانع کارآفرینی رشته¬های کشاورزی در آموزش دانشگاهی استان اصفهان می¬باشد. جامعه آماری کارآفرینان دانش¬آموخته از رشته¬های مختلف کشاورزی می¬باشند که برابر با 40 نفر برآورد گردید و کل اعضا، مورد بررسی قرار گرفتند. داده¬های لازم از طریق مصاحبه¬ی نیمه¬ساختاریافته اکتشافی محقق¬ساخته گردآوری شد. با استفاده از راهبرد تحلیل محتوا 26 مقوله استخراج گردید. مقوله¬ها در قالب پرسشنامه در اختیار جامعه آماری قرار گرفتند و درجه اهمیت آنها بر اساس طیف لیکرت پرسیده شد. به¬منظور تلخیص متغیرها از تکنیک تحلیل¬عاملی اکتشافی با نرم¬افزار SPSS نسخه 19 استفاده شد. مقدار KMO، 829/0 و مقدار آزمون بارتلت 763/3328 به-دست آمد که در سطح 99 درصد معنی¬دار بود. نتایج تحلیل¬عاملی نشان داد، تبیین کل واریانس توسط 5 عامل استخراج شده از گویه های مورد بررسی، 221/69 درصد است. در این پژوهش، موانع انگیزشی و نگرشی، موانع ساختاری، موانع آموزشی، موانع اقتصادی و محیطی و موانع شخصیتی به ترتیب با تبیین 110/17 درصد، 066/17 درصد، 362/14 درصد، 465/11 درصد و 218/9 درصد از واریانس کل، به عنوان مهمترین موانع کارآفرینی کشاورزی در آموزش دانشگاهی شناسایی شدند. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    44 - تبیین قابلیت های کارآفرینی در مناطق روستایی (مطالعه موردی منطقه سبلان)
    فرزانه عقبایی علیرضا استعلاجی پرویز کردوانی
    چکیده پژوهش حاضر با هدف تبیین قابلیت های کارآفرینی در منطقه روستایی سبلان نگارش یافته و در این راستا، به مطالعه ابعاد و شاخصه های توسعه پایدار مناطق روستایی، کارآفرینی و اصول و روش های آن در روستاهای منطقه پرداخته و در نهایت، با توجه به قابلیت های ایجاد اشتغال و کارآفر أکثر
    چکیده پژوهش حاضر با هدف تبیین قابلیت های کارآفرینی در منطقه روستایی سبلان نگارش یافته و در این راستا، به مطالعه ابعاد و شاخصه های توسعه پایدار مناطق روستایی، کارآفرینی و اصول و روش های آن در روستاهای منطقه پرداخته و در نهایت، با توجه به قابلیت های ایجاد اشتغال و کارآفرینی موجود در منطقه سبلان، راهکارهای بهینه به منظور کارآفرینی در این منطقه، توسعه اقتصادی و توسعه پایدار آن را ارائه می دهد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و به لحاظ روش انجام از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. در گردآوری داده ها از دو روش کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است. در نهایت، داده های خام با استفاده از آزمون های آماری تحلیل واریانس یک طرفه، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون تک متغیره در نرم افزار spss22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مناطق روستایی سبلان از قابلیت های کارآفرینی متعددی برخوردارند که عبارت است از قابلیت های گردشگری در زمینه اکوتوریسم، توریسم مذهبی و توریسم ورزشی؛ قابلیت جغرافیای پزشکی در زمینه کشت گیاهان دارویی، عسل درمانی و آب درمانی؛ منابع معدنی از قبیل کانی های فلزی، غیر فلزی و مصالح ساختمانی. واژگان کلیدی: کارآفرینی، توسعه پایدار، مناطق روستایی تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    45 - تفاوت پیش نیازهای جنسیتی توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: بخش پاپی شهرستان خرم آباد)
    زهرا حجازی زاده علی  منظم اسماعیل پور مهرشاد طولابی نژاد
    توسعه کارافرینی ضمن ایجاد اشتغال و ایجاد درآمد، می¬تواند کاهش بيكاري روستاییان را به دنبال داشته باشد. با این حال تقریبا در اکثر کشورهای جهان عوامل و پیش¬نیازهای موثر بر فعالیت¬های کارآفرینی بین مردان و زنان به خصوص در مناطق روستایی متفاوت است. لذا در این تحقیق به بررسی أکثر
    توسعه کارافرینی ضمن ایجاد اشتغال و ایجاد درآمد، می¬تواند کاهش بيكاري روستاییان را به دنبال داشته باشد. با این حال تقریبا در اکثر کشورهای جهان عوامل و پیش¬نیازهای موثر بر فعالیت¬های کارآفرینی بین مردان و زنان به خصوص در مناطق روستایی متفاوت است. لذا در این تحقیق به بررسی پیش¬نیازهای جنسیتی موثر بر توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی پرداخته شد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده¬ها و اطلاعات پرسش¬نامه و مصاحبه بوده است. جامعه آماری زنان و مردان روستایی بخش پاپی شهرستان خرم¬آباد می¬باشد (8775N=). با استفاده از فرمول کوکران 330 نمونه (172 مرد و 158 زن) انتخاب شد. برای رسیدن به سوالات پژوهش، از آزمون¬های تحلیل واریانس، آزمون¬های تعقیبی (Post-Hoc) و مدل رگرسیون لجستیک باینری (روش LM- نیوتن- مارکارد- رافسون) استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت قابل‌توجهی بین عوامل و پیش¬نیازهای موثر بر توسعه کارآفرینی زنان و مردان روستایی وجود دارد. پیش¬نیازهای توسعه کارآفرینی از نظر مردان روستایی (علاوه بر عامل اقتصادی که بین زنان و مردان مهم¬ترین پیش-نیاز توسعه کارآفرینی بوده) تحت تأثیر عوامل زیرساختی و ساختاری- نهادی می¬باشد؛ در حالی که‌ عوامل خانوادگی و اجتماعی- فرهنگی مهم¬ترین پیش¬نیازهای توسعه کارآفرینی زنان روستایی بوده است. با توجه به نتایج و برای توسعه کارآفرینی و به ویژه در مناطق روستایی لازم است به عامل جنسیت کارآفرینان توجه ویژه¬ای داشت و برای رفع موانع کارآفرینی با توجه به جنسیت کارآفرینان استراتژی و الگوی متناسب اتخاذ گردد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    46 - تحلیل نقش میانجیگری سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی در تاثیرگذاری مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی مورد مطالعه
    پیمان اکبری کامران نظری
    هدف از این تحقیق تأثیرگذاری نقش مدیریت منابع انسانی، سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمـانی می‏باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه هستند. لذا این پژوهش توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است. جهت جمع‏آوری داده‏ها، از پرسشنامه استان أکثر
    هدف از این تحقیق تأثیرگذاری نقش مدیریت منابع انسانی، سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمـانی می‏باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه هستند. لذا این پژوهش توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است. جهت جمع‏آوری داده‏ها، از پرسشنامه استاندارد، استفاده شد. جهت بررسی روایی پرسشنامه‏ها از روایی محتوایی (تایید پرسشنامه‏ها توسط جمعی از اساتید دانشگاهی) و از روایی همگرا (ميانگين واریانس‏های خروجی (AVE)) استفاده شد که خود گویای این واقعیت است که پرسشنامه‏ها از روایی مناسبی برخوردار هستند. پایایی پرسشنامه‏ها نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه‏ها به ترتیب (86/0، 80/0، 87/0 و 70/0) بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون فرضـــیات توسط نرم‏افـزار SMART-PLS (ورژن2) و با استفاده از آماره آزمون t و ضرایب مسیر (β)، نشان داد که نشان داد که مدیریت منابع انسانی بر سرمایه فکری تأثیر قوی، مستقیم و معنادار اما بر کارآفرینی سازمانی و عملکرد سازمانی به ترتیب تأثیری قوی و متوسط، مستقیم، غیرمستقیم و معنادار دارد؛ در ادامه نتایج حاکی از آن است که سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی تأثیر متوسط، مستقیم و معنادار اما بر عملکرد سازمانی تأثیری ضعیف، مستقیم، غیرمستقیم و معنادار دارد، در نهایت کارآفرینی سازمانی بر عملکرد سازمانی تأثیر ضعیف، مستقیم و معنادار دارد؛ در نتیجه نقش میانجی‏گری سرمایـه فکــری و کارآفرینـی سازمـانی در رابطه مدیریت منابع انسانی بر عملکـرد سازمـانی مورد حمایت قرار گرفت. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    47 - تاثیر اکوسیستم کارآفرینی بر فعالیت کارآفرینانه؛ تحلیلی بر مبنای داده¬های GEM
    حسین  ترابی مسعود  خیراندیش محسن محمدی خیاره
    محققان زیادی اهمیت اکوسیستم کارآفرینی در بهبود فعالیت‌های کارآفرینانه را گوشزد کرده‌اند؛ باوجوداین، مطالعاتی که به‌صورت کمی به تحلیل ارتباط متقابل بین اکوسیستم کارآفرینی و تأثیر آن بر افزایش فعالیت‌های کارآفرینانه در مراحل مختلف کارآفرینی پرداخته باشند بسیار محدود است. أکثر
    محققان زیادی اهمیت اکوسیستم کارآفرینی در بهبود فعالیت‌های کارآفرینانه را گوشزد کرده‌اند؛ باوجوداین، مطالعاتی که به‌صورت کمی به تحلیل ارتباط متقابل بین اکوسیستم کارآفرینی و تأثیر آن بر افزایش فعالیت‌های کارآفرینانه در مراحل مختلف کارآفرینی پرداخته باشند بسیار محدود است. لذا، هدف مطالعه حاضر، پر کردن شکاف موجود در ادبیات کارآفرینی و نیز بررسی تأثیر این دو متغیر در مراحل مختلف توسعه‌یافتگی کشورها است. در این راستا، با استفاده از داده‌های 107 کشور عضو دیده‌بان جهانی کارآفرینی (GEM) برای سال¬های 2017- 2008 و از طریق الگوی اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم¬یافته (GMM)، رابطه بین اجزاء اکوسیستم کارآفرینانه و میزان فعالیت های کارآفرینانه انجام شده است. نتایج این مقاله نشان داد كه تأثیر محیط مالی بر مراحل کارآفرینی در کشورهای منبع محور منفی و معنادار بوده است. بااین‌حال، تأثیر آموزش کارآفرینی در سطوح پایه، پویایی بازار داخلی، منزلت اجتماعی کارآفرینان (فرهنگ کارآفرینی) و رشد تولید ناخالص داخلی بر روند رشد کارآفرینی در کشورهای منبع محور تأثیر مثبت و معنادار داشته است. همچنین نتایج بیانگر آن است که عوامل اکوسیستم مانند سیاست ها و برنامه‌های دولت، مالیات و بروکراسی، آموزش کارآفرینی در سطح پایه و دانشگاهی، انتقال تحقیق‌وتوسعه، زیرساخت‌ها، پویایی بازار و محیط کسب‌وکار مناسب بر روند ترویج و رشد فعالیت‌های کارآفرینانه در مراحل مختلف کارآفرینی در کشورهای کارایی و نوآوری محور تأثیر مثبت و معنادار داشته است. درمجموع نتایج این مطالعه نشان می دهد که در یک اکوسیستم کارآفرینانه با ویژگی موانع ورود به بازار کم، سیاست‌های حمایتی دولت‌ها برای کارآفرینان، تحصیلات پایه‌ای و دانشگاهی در زمینه کارآفرینی، زیرساخت‌های بازرگانی و قانونی توسعه یافته، وجود فرهنگ هنجاری حمایت¬کننده کارآفرینی و محیط کسب‌وکار مناسب، فعالیت‌های کارآفرینانه افزایش می‌یابد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    48 - تحلیل و مقایسه نیت کارآفرینانه دانشجویان دانشکده کشاورزی بوعلی سینا و پیام نور استان همدان
    صفی اله  صفایی نسیم ایزدی مریم  موسیوند
    پژوهش حاضر با هدف بررسي نیت کارآفرینانه در بين دانشجويان رشته¬هاي كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه پیام¬نور همدان و در چارچوب كلي پژوهش¬هاي پيمايشي به انجام رسيده است. نمونه آماري اين تحقيق را تعداد 370 نفر از دانشجويان دختر و پسر رشته¬هاي كشاورزي در مقطع تحصيلي كار أکثر
    پژوهش حاضر با هدف بررسي نیت کارآفرینانه در بين دانشجويان رشته¬هاي كشاورزي دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه پیام¬نور همدان و در چارچوب كلي پژوهش¬هاي پيمايشي به انجام رسيده است. نمونه آماري اين تحقيق را تعداد 370 نفر از دانشجويان دختر و پسر رشته¬هاي كشاورزي در مقطع تحصيلي كارشناسي دانشکده کشاورزي تشكيل دادند. براي جمع¬آوري اطلاعات، از ابزار پرسشنامه و براي انتخاب نمونه از روش نمونه¬گیري تصادفي ساده استفاده شد. ضريب آلفاي كرونباخ به منظور تشخيص پايايي پرسشنامه براي نیت کارآفريني دانشجويان 85/0 محاسبه گرديد که ضريب اعتبار مناسبي مي¬باشد. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات، از دو روش آمار توصيفي و تحليلي استفاده شد. نتايج به دست آمده نشان داد كه در مجموع دانشجويان مورد مطالعه از روحيه و نیت كارآفريني بالايي برخوردارند البته نیت کارآفرینی در دانشجویان پسر بیشتر می¬باشد. بعلاوه نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نیز نشان داد بین متغیرهای جنسیت، وضعیت اشتغال دانشجویان، ریسک¬پذیری و موانع اقتصادی میزان درآمد و میزان علاقه با نیت کارآفرینی آن¬ها رابطه مثبت و معنی¬داری دیده می¬شود و نیز اختلاف معناداری از نظر نیت کارافرینانه بین دانشگاه¬های مورد مطالعه وجود داشت. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    49 - اثربخشی کارآفرینی روستایی در گسترش پیوندهای روستایی–شهری مطالعه موردی: روستاهای ناحیة دالاهو (استان کرمانشاه)
    عباس سعیدی بهرام فتحی
    کارآفرینی روستایی می¬تواند به تعامل بیشتر بین مراکز روستایی و شهری و از طریق گسترش جریانهای روستایی- شهری (از جمله جریان افراد، کالا، سرمایه، اطلاعات و فناوری)، به روابط دوسویه و نهایتا، به پیوندهای روستایی- شهری منتهی گردد. این روند، در گذر زمان، به نوبة خود، به پویا أکثر
    کارآفرینی روستایی می¬تواند به تعامل بیشتر بین مراکز روستایی و شهری و از طریق گسترش جریانهای روستایی- شهری (از جمله جریان افراد، کالا، سرمایه، اطلاعات و فناوری)، به روابط دوسویه و نهایتا، به پیوندهای روستایی- شهری منتهی گردد. این روند، در گذر زمان، به نوبة خود، به پویایی فضاهای روستایی و ایجاد فرصتهای بیشتر برای فعالیتهای کسب و کار و بهبود شرایط اجتماعی- اقتصادی سکونتگاههای روستایی می¬انجامد. مقالة حاضر با بررسی امکان گسترش کارآفرینی روستایی در روستاهای ناحیة دالاهو (استان کرمانشاه)، می¬کوشد نشان دهد، گسترش این فعالیتها و روابط مرتبط با آن می¬تواند نه تنها به گسترش تعامل بیشتر و پیوستگی روستاها با کانونهای شهری بیانجامد، بلکه زمینة رونق و توسعة سکونتگاههای روستایی را در هماهنگی با کانونهای شهری فراهم آورد. جامعة آماری این پژوهش 139 سکونتگاه روستایی پراکنده در سطح ناحیه است که به شیوه توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، برای گردآوری داده¬ها و اطلاعات لازم، از روشهای کتابخانه¬ای و میدانی، با بهره¬گیری از شیوه¬های پرسشگری و مصاحبه استفاده شده است. شاخصهای مورد استفاده برای سنجش کارآفرینی روستایی و نقش آن در توسعه پایدار محلی، از جمله عبارت بوده¬اند از دامنة افزایش اشتغال، افزایش سطح درآمد، امکان دسترسی به خدمات، تلاش برای حفاظت از محیط. تحلیل داده¬های گردآوری شده با بهره¬گیری از روشهای آمار توصیفی و استفاده از نرم¬افزارهای Spss و Excel و همچنین از آزمون T و آزمون همبستگی پیرسون به انجام رسیده است. نتایج این تحقیق نشان می¬دهد که ناحیه دالاهو، با وجود برخورداری از برخی توانهای محیطی و قابلیتهای اجتماعی- اقتصادی، به¬سبب پراکنش افراطی سکونتگاههای روستایی و فاصله زیاد آنها از مرکز ناحیه¬ای، همچنین عدم دسترسی آسان به بازارهای مبادله کالایی و سازوکارهای خاص حاکم بر این بازارها، فعالیت کارآفرینان روستایی نتوانسته آنچنان که باید و شاید، با رونق و گسترش همراه باشد و به درستی به پیوستگی روستایی- شهری و توسعه پایدار نسبی در سطح ناحیه بیانجامد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    50 - پژوهشگاه صنعت نفت، شصت سال تجربه و دانش در مسیر اثربخشی به صنعت نفت
    جعفر توفیقی احمد روزبهانی علی  خان آقا
    پژوهشگاه صنعت نفت با بیش از 60 سال سابقه، قدیمی‌ترین و بزرگترین موسسه پژوهش و فناوری کاربردی در ایران است. این پژوهشگاه یکی از چندین موسسه پژوهش و فناوری دولتی در ایران است که زیرمجموعه‌ وزارت نفت قرار داشته و فعالیت‌های آن بر صنعت نفت و گاز تمرکز دارد. این نوشتار مرور أکثر
    پژوهشگاه صنعت نفت با بیش از 60 سال سابقه، قدیمی‌ترین و بزرگترین موسسه پژوهش و فناوری کاربردی در ایران است. این پژوهشگاه یکی از چندین موسسه پژوهش و فناوری دولتی در ایران است که زیرمجموعه‌ وزارت نفت قرار داشته و فعالیت‌های آن بر صنعت نفت و گاز تمرکز دارد. این نوشتار مرور مختصریست بر دستاوردهای عمده و قابل توجه پژوهشگاه در 42 ماه اخیر که در پیشرفت صنعت نفت و گاز ایران تاثیرگذار بوده‌اند. پس از معرفی مختصر پژوهشگاه، برخی دستاوردهای عمده در 3 بخش "اکتشاف و تولید"، "صنایع پایین دستی" و "انرژی و محیط زیست" ارائه شده اند. سپس مقاله با تشریح سایر اقدامات پژوهشگاه مانند تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه و نیز مسئولیت‌های اجتماعی ادامه می‌یابد. هدف نهایی این نوشتار نمایش اثرگذاری سرمایه‌گذاری از محل منابع عمومی برروی تحقیق و توسعه و تاثیر آن بر صنعت نفت و گاز کشور است؛ که منجر به خلق مقادیر قابل توجه ارزش افزوده و نیز خودکفایی کشور در برخی محصولات راهبردی شده است. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    51 - ارائه مدل ارزش آفرینی در اکوسیستم کارآفرینی فناوری اطلاعات و ارتباطات
    محسن پازری منیژه حقیقی نسب جمشید عدالتیان شهریاری
    فرایند کارآفرینی همواره با عدم قطعیت و ریسک پذیری همراه بوده است بنحویکه میتوان گفت خطرپذیری این فرایند بخشی پذیرفته شده از آن تلقی می شود. بکارگیری دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش این عدم قطعیت بسیار موثر است . هدف از این پژوهش ارائه مدل ارزش آفرینی در حوزه ف أکثر
    فرایند کارآفرینی همواره با عدم قطعیت و ریسک پذیری همراه بوده است بنحویکه میتوان گفت خطرپذیری این فرایند بخشی پذیرفته شده از آن تلقی می شود. بکارگیری دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش این عدم قطعیت بسیار موثر است . هدف از این پژوهش ارائه مدل ارزش آفرینی در حوزه فاوا است بنحویکه فعالیت های اساسی ارزش آفرینی در اکوسیستم فاوا و بازیگران مرتبط با هر فعالیت تعیین گردد. براى اين منظور با بهره¬گيرى از ادبیات موضوع و تحلیل فراترکیب ، دو مولفه اکوسیستم کارآفرینی (فعالیتها و بازیگران) شناسایی و سپس با استفاده نظرسنجی خبرگان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیتهای اصلی برگزیده شد. بر اساس نتايج اين تحليل یک مدل مفهومی براى تبیین فعالیتهای کارآفرینی ICT محور مشتمل بر 12 فرضيه طراحى گرديد. در گام بعدی این مدل با استفاده از مدل-سازی معادلات ساختاری در جامعه آماری پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (پارک سجاد) مورد آزمون قرار گرفت که منجر به شناسایی 10 مسیر با بیشترین ضریب بارعاملی شد. سپس سازه¬هاى نهایی مدل با روش تحليل عاملى تاییدی شامل 11 مرحله و 48 فعالیت استخراج شد. در مرحله نهایی ارتباط بازیگران و فعالیتها باتوجه به تحلیل فراترکیب در قالب نمودار پای رسم شد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    52 - رابطه بین هوشمندی کسب و کار مدیران و کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: شعب منتخب بانک ملی شهر اصفهان)
    هادی تیموری نعیمه  محمدرضایی الهام  قاسمی مریم دژطاهریان
    بدون شک هوش کسب‌وکار رويکردي نوين در کسب‌وکار و معماری سازمان است که دسترسي سريع به داده ها و تحليل آن ها را بر اساس نياز هاي کاربران فراهم مي نمايد. از سوی دیگر کارآفرینی نقش بسيار کليدي در توسعه ي اقتصادي و پايداری همه جوامع دارد. به‌طوری‌که امروزه يکي از شاخص هاي توس أکثر
    بدون شک هوش کسب‌وکار رويکردي نوين در کسب‌وکار و معماری سازمان است که دسترسي سريع به داده ها و تحليل آن ها را بر اساس نياز هاي کاربران فراهم مي نمايد. از سوی دیگر کارآفرینی نقش بسيار کليدي در توسعه ي اقتصادي و پايداری همه جوامع دارد. به‌طوری‌که امروزه يکي از شاخص هاي توسعه در کشورهاي رو به رشد محسوب مي¬شود. هدف از این پژوهش تحلیل رابطه ی هوشمندی کسب‌وکار بر کارآفرینی سازمانی در شعب منتخب بانک ملی در شهر اصفهان است. جامعه ی آماری که به روش نمونه¬گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند، شامل200 نفر از کارشناسان و مدیران شعب بانک ملی می‌باشد که از این تعداد، داده‌های حاصل از پرسشنامه‌ی تکمیل شده توسط140 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شد. جهت تجزیه‌وتحلیل داد-های حاصل، از نرم‌افزارهای Amos و Spss استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از این واقعیت است که هوشمندی کسب‌وکار مدیران تأثیر بسزایی بر کارآفرینی سازمان دارد. طبق یافته های پژوهش، بانک ملی برای ادامه حیات خود و افزایش توان کارآفرینی سازمانی، باید هوشمندی کسب‌وکار خود را افزایش دهد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    53 - تبیین عوامل موثر بر استعداد کارآفرینانه ی دانشجویان با استفاده از روش -Fuzzy
    مریم راشکی زهرا همت
    پرورش استعدادهای کارآفرینانه‌ی دانشجویان در مؤسسات آموزش عالی یکی از اهداف دانشگاه‌ها در راستای ایجاد دانشگاه کارآفرین می‌باشد. هدف اصلی این پژوهش، تبیین عوامل مؤثر بر استعداد کارآفرینانه‌ی دانشجویان دانشگاه سیستان ‌و بلوچستان با تحليل سلسله مراتبيAHP – Fuzzy می‌باشد. أکثر
    پرورش استعدادهای کارآفرینانه‌ی دانشجویان در مؤسسات آموزش عالی یکی از اهداف دانشگاه‌ها در راستای ایجاد دانشگاه کارآفرین می‌باشد. هدف اصلی این پژوهش، تبیین عوامل مؤثر بر استعداد کارآفرینانه‌ی دانشجویان دانشگاه سیستان ‌و بلوچستان با تحليل سلسله مراتبيAHP – Fuzzy می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان کارآفرین مؤسسات آموزش عالی استان سیستان و بلوچستان می¬باشند. 20 نفر از دانشجویان کارآفرین و موفق در کسب و کار و خبره انتخاب و در نهایت 15 پرسشنامه تکمیل و توسط محقق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به نظر کارآفرینان و با استفاده از تکنیک دلفی14مؤلفه مؤثر بر استعداد کارآفرینانه شناسایی شدند و در پنج گروه دسته‌بندی گردید. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد از میان عوامل پنج‌گانه مؤثر بر استعداد کارآفرینانه از نظر خبرگان، استعداد خلاقیت بیشترین تأثیر را دارد و استعداد محدودکردن عدم‌قطعیت ذهنی و استعداد کشف و بهره برداری از فرصت‌ها در رتبه‌های بعدی قرار دارند. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    54 - تاثیر مهارت های سیاسی کارآفرینان بر عملکردهای شرکت های صنایع غذایی و آشامیدنی: نقش میانجی گرایش به کارآفرینی و رهبری اخلاقی
    مریم طهرانی یوسف وکیلی مصطفی  موسوی
    هدف این پژوهش تبیین نقش مهارت سیاسی کارآفرینان بر عملکرد شرکت های صنایع غذایی و آشامیدنی با تاکید بر نقش میانجی گرایش به کارآفرینی و رهبری اخلاقی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش 154 شرکت فعال د أکثر
    هدف این پژوهش تبیین نقش مهارت سیاسی کارآفرینان بر عملکرد شرکت های صنایع غذایی و آشامیدنی با تاکید بر نقش میانجی گرایش به کارآفرینی و رهبری اخلاقی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش 154 شرکت فعال در صنایع غذایی و آشامیدنی شهرک شمس آباد در استان تهران بود که در آن از سه پرسشنامه استاندارد مقیاس مهارت سیاسی کارآفرینان، مقیاس گرایش به کارآفرینی، مقیاس رهبری اخلاقی و مقیاس عملکرد شرکت استفاده شد. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی استفاده گردید. نتایج نشان داد مهارت سیاسی کارآفرینان تاثیر مثبت و معنی داری بر گرایش کارآفرینی و رهبری اخلاقی دارد و گرایش به کارآفرینی نیز تاثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد شرکت دارد. در این پژوهش تاثیر رهبری اخلاقی بر عملکرد شرکت معنی دار به دست نیامد. نتایج همچنین بیانگر نقش میانجی گرایش به کارآفرینی در رابطه بین مهارت سیاسی کارآفرینان و عملکرد شرکت می باشد، اما نقش میانجی رهبری اخلاقی در رابطه بین مهارت سیاسی کارآفرینان و عملکرد شرکت تایید نشد. بر این اساس با تقویت مهارت سیاسی کارآفرینان می توان گرایش به کارآفرینی آنها را ارتقاء داد و در نهایت به عملکرد بالاتر شرکت دست یافت تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    55 - طراحی مدل روابط مولفه های بازاریابی کارآفرینانه با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان سمنان)
    عظیم زارعی مریم همتی
    بازاریابی کارآفرینانه بعنوان رویکردی جدید در بازاریابی شرکت‌های کوچک و متوسط ظهور یافته که در خلق و تحویل ارزش، فرآیندهای اصلی بازاریابی را از طریق شیوه‌های کارآفرینانه، نوآورانه و فرصت محور تقویت می‌کند. هدف اصلی این مقاله ارائه مدلی جامع از ارتباطات درونی مولفه‌های با أکثر
    بازاریابی کارآفرینانه بعنوان رویکردی جدید در بازاریابی شرکت‌های کوچک و متوسط ظهور یافته که در خلق و تحویل ارزش، فرآیندهای اصلی بازاریابی را از طریق شیوه‌های کارآفرینانه، نوآورانه و فرصت محور تقویت می‌کند. هدف اصلی این مقاله ارائه مدلی جامع از ارتباطات درونی مولفه‌های بازاریابی کارآفرینانه در شرکت‌های دانش بنیان است. به این منظور، ابتدا با مرور ادبیات مولفه‌های بازاریابی کارآفرینانه شناسایی شدند و در مرحله بعد با استفاده از روش مدل¬سازی ساختاری تفسیری (ISM) روابط میان مولفه‌های بازاریابی کارآفرینانه تعیین و مورد تحلیل قرار گرفته است. این پژوهش بر مبنای هدف، کاربردی و بر مبنای گردآوری داده از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد. مدیران شرکت‌های دانش بنیان شهر سمنان و متخصصین دانشگاهی در حوزه مدیریت و بازاریابی جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دهند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند پنج نفر از مدیران شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری شهر سمنان و سه نفر از اساتید دانشگاهی بعنوان نمونه آماری مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه‌ای محقق ساخته استفاده شد. مدل یکپارچه بازاریابی کارآفرینانه ارائه شده در این پژوهش شامل هفت مولفه بوده که در سه سطح با یکدیگر در تعامل هستند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مولفه‌های بازاریابی کارآفرینانه در دو گروه متغیر‌های وابسته و پیوندی قرار گرفتند و هیچ مولفه ای در گروه مستقل و خودمختار قرار نگرفته است. مولفه خلق ارزش بیشترین تاثیرپذیری را داشته و مولفه‌های پیشرو بودن، تمرکز بر نوآوری، فرصت طلبی، مشتری گرایی و اهرمی کردن منابع دارای قدرت هدایت و وابستگی زیاد بوده و در بالاترین سطح الویت نسبت به سایر مولفه‌ها در مدل قرار گرفته اند. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    56 - بررسی تأثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت کارآفرینی دانشجویان مطالعه موردی دانشجویان پیام‌نور شهرستان بیجار
    مهران فولادی حمزه باغبانی
    بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر گرایش به کارآفرینی و مباحث مربوط به آن افزایش چشمگیری داشته است. از میان مسائل مطرح در کارآفرینی می‌توان به قصد کارآفرینی به عنوان مهمترین عامل پیش‌بینی کننده فعالیت‌های کارآفرینانه در جامعه اشاره کرد. قصد کارآفرینانه یکی از متغیرهای أکثر
    بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر گرایش به کارآفرینی و مباحث مربوط به آن افزایش چشمگیری داشته است. از میان مسائل مطرح در کارآفرینی می‌توان به قصد کارآفرینی به عنوان مهمترین عامل پیش‌بینی کننده فعالیت‌های کارآفرینانه در جامعه اشاره کرد. قصد کارآفرینانه یکی از متغیرهای مهم در پژوهش سالانه دیده‌بان جهانی کارآفرینی به حساب می‌آید. از این رو بررسی عوامل مؤثر بر قصد و تقویت آن می‌تواند منجر به افزایش میزان قصد کارآفرینی در جامعه شود. در میان این عوامل خودکارآمدی کارآفرینانه به عنوان یکی از عوامل مؤثر و مهم بیان می‌شود. خودکارآمدی دارای شش شاخص عمده است که با آنها سنجش می‌شود. در تحقیق پیش ‌رو، تنها دو متغیر امکان عینی (خودکارآمدی) و قصد کارآفرینانه از مدل لینان مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان دانشگاه پیام‌نور شهرستان بیجار تشکیل می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد هر شش شاخص تأثیر مثبت و معناداری در قصد کارآفرینی دارند. همچنین از میان شاخص‌ها مهارت شناخت فرصت‌های بازار و توسعه محصول جدید و مهارت شناسایی هدف اصلی سهم بیشتری در پیش‌بینی قصد کارآفرینی دارند. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    57 - بررسی رابطه بین هوش سازمانی و کارآفرینی در شرکت‌هاي تولیدی استان گیلان
    حمیدرضا عليپور شيرسوار عفت مرزبان مقدم
    هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش سازمانی و کارآفرینی شرکت‌هاي تولیدی استان گیلان است. كارآفريني، فراينــدي است كه منجر به ايجــاد رضايتمندي و يا تقاضاي جديد مي‌گردد که عبارت اسـت از فراينـد ايجـاد ارزش از راه تشكيل مجموعه منحصر به فردي از منابع به منظور بهره‌گيري از فر أکثر
    هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش سازمانی و کارآفرینی شرکت‌هاي تولیدی استان گیلان است. كارآفريني، فراينــدي است كه منجر به ايجــاد رضايتمندي و يا تقاضاي جديد مي‌گردد که عبارت اسـت از فراينـد ايجـاد ارزش از راه تشكيل مجموعه منحصر به فردي از منابع به منظور بهره‌گيري از فرصت‌ها. با توجه به اهمیت موضوع و اهداف پژوهش، تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی مي‌باشد. جامعه آماری پژوهش را مدیران شرکت‌هاي تولیدی استان گیلان تشکیل مي‌دهد که در سال 1391، از بين 207 مدیر شرکت‌هاي تولیدی، 119 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌هاي هوش سازمانی آلبرخت و کارآفرینی رابینزاستفاده شد، پس از تأیید سنجش روایی پرسشنامه‌ها از طریق روش محتوایی و پایایی، از طریق آلفای کرونباخ (87/0= α)، اطلاعات به دست آمده با انجام محاسبات آماری توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که بین تک‌تک مؤلفه‌هاي هوش سازمانی (بينش راهبردي، سرنوشت مشترك، تمايل به تغيير، جرأت و شهامت، اتحاد و توافق، كاربرد دانش و فشار عملكرد) با مؤلفه‌هاي کارآفرینی (خلاقیت، ریسک‌پذیری، استقلال طلبی، انگیزش، عزم و اراده، اعتقاد به مقدسات) رابطه معنا داری وجود دارد. به نظر مي‌رسد برای توسعه شرکت‌هاي تولیدی علاوه بر ارتقاء ابزارهای هوشمند تولیدی و توجه به فناوری باید سعی در ایجاد تعامل بین نیروی انسانی (به عنوان سرمایه‌هاي هوش سازمانی) و ابزار هوشمند شود. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    58 - بررسی عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی زنان
    آیت اله ممیز سیده عاطفه قاسمی سیده فاطمه قاسمی
    كارآفريني از محورهاي اصلي و اساسي رشد و توسعه است به طوري كه آن را موتور توسعه اقتصادي در هر كشور مي‌دانند. تجربه كشورهاي داراي رشد بالاي درآمد ملي نشان دهنده آن است که مديران اين كشورها به نقش و اهميت كارآفريني در پيشرفت و توسعه كشور پي برده‌اند. از آنجا كه بخش عظيمي ا أکثر
    كارآفريني از محورهاي اصلي و اساسي رشد و توسعه است به طوري كه آن را موتور توسعه اقتصادي در هر كشور مي‌دانند. تجربه كشورهاي داراي رشد بالاي درآمد ملي نشان دهنده آن است که مديران اين كشورها به نقش و اهميت كارآفريني در پيشرفت و توسعه كشور پي برده‌اند. از آنجا كه بخش عظيمي از جامعه را زنان تشكيل مي‌دهند، لذا كارآفريني اين قشر از جامعه از اهميت بخصوصي برخوردار است. به گونه‌ای که یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی و سنجش توسعه و پیشرفت هر کشور میزان مشارکت زنان در تولید است. آمارها نشان می‌دهد کمتر از 10 درصد از کارآفرینان در ایران زن هستند. تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی زنان می‌پردازد. ابزار تحقيق، پرسش‌نامه و مصاحبه مي‌باشد که براي حصول اطمينان از پايايي پرسش‌نامه مورد استفاده از آزمون الفاي كرونباخ بهره گرفته شده است و براي اطمينان از روايي يا اعتبار محتوايي پرسش‌نامه از روش نظرسنجي استادان و صاحب‌نظران امر استفاده شده است. در تحليل داده‌ها و ارائه يافته از آزمون آماری بهره گرفته شد. نتایج نشان می‌دهد با وجود احراز نقش دوگانه زنان شاغل، آنان نسبت به فعالیت‌های خود احساس مثبتی دارند. در پایان پیشنهادها و راهکارهایی به منظور توسعه و گسترش فعالیت‌های کارآفرینانه زنان مطرح می‌گردد که از مهمترین آنها فرهنگ‌سازی در تغییر نگرش جامعه نسبت به توانمندی زنان در فعالیت‌های اقتصادی است. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    59 - بررسي رشد کارآفريني در ايران در مقايسه با کشورهاي حوزه سند چشم انداز
    سعید کیان پور
    امروزه توسعه کارآفرینی به یکی از راهبردهاي مهم و اساسی اکثر کشورهای پیشرفته و نیز در حال توسعه تبدیل شده است. اما واقعیت این است که یکی از اقدامات اساسی برای توسعه کارآفرینی، ارزیابی آن است. ارزیابی کارآفرینی باید بر اساس شاخص‌ها و استاندارهای جهانی انجام گیرد که نه تنه أکثر
    امروزه توسعه کارآفرینی به یکی از راهبردهاي مهم و اساسی اکثر کشورهای پیشرفته و نیز در حال توسعه تبدیل شده است. اما واقعیت این است که یکی از اقدامات اساسی برای توسعه کارآفرینی، ارزیابی آن است. ارزیابی کارآفرینی باید بر اساس شاخص‌ها و استاندارهای جهانی انجام گیرد که نه تنها تصویر روشنی از وضعیت کارآفرینی در سطح ملی ارائه کند، بلکه امکان محک‌زنی و مقایسه با سایر کشورهای موفق در زمینه توسعه کارآفرینی را نیز فراهم سازد. اقتصاد کشورهاي عضو ديده‌بان جهاني، بيش از 95 درصد توليد ناخالص جهاني را تشکيل مي‌دهد. برنامه ديده‌بان جهاني کارآفريني بر اساس سه دسته شاخص‌هاي «ادراک‌ها و گرايش‌هاي کارآفرينانه»، «فعاليت‌هاي کارآفرينانه» و «اشتياق کارآفرينانه» ارزيابي مي‌شوند. مطابق برنامه، ايران با شاخص کارآفريني نوپا برابر با 11 درصد، در ميان 67 کشور، در رتبه سي‌ام قرار دارد. اين شاخص طي پنج سال گذشته تقريباً روند صعودي داشته و مقدار آن بيش از ساير کشورهاي خاورميانه بوده است. همچنين شاخص قصد کارآفرينانه در ايران 28/22 درصد است که کشورمان را در ميان 67 کشور عضو در جايگاه سي ‌و پنجم قرار مي‌دهد. شاخص کارآفريني فرصت‌گرا در ميان شاخص‌هاي فعاليت‌هاي کارآفرينانه، نسبت به سال‌هاي گذشته (67/5 درصد در سال 1390 و24/6 درصد در سال 1391) رشد يافته است. اين به معناي آن است که کارآفريني اجباري کاهش يافته است. بر اين ‌اساس شاخص درک فرصت‌هاي کارآفرينانه نيز از 32 درصد در سال 1390 به2/39 درصد در سال 1391 افزايش يافته است. سرانجام رتبه ايران در شاخص ترس از شکست در ميان 67 کشور در رتبه 39 قرار دارد که حاکي از تمايل کم خطرپذيري ايرانيان براي راه‌اندازي کسب و کار است. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    60 - چالش‌ها و پیشنهادها (راهکارها) در توسعه مفهومی کارآفرینی
    سید مهدی الوانی حسن بودلایی مونا قریب گرکانی
    حکایت‌های متقن و شواهد تجربی بسیاری از اهمیت کارآفرینی به عنوان یک حوزه مطالعاتی موجود است. کارآفرینان، توسط خلق فناوری‌هاي نوین و خدمات جدید، کیفیت زندگی را ارتقا داده‌اند، افزایش بهره‌وری، فراهم نمودن سرگرمی‌هاي بیشتر، بهبود وضعیت بهداشت و سلامتی و نیز ارتقاء ارتباطات أکثر
    حکایت‌های متقن و شواهد تجربی بسیاری از اهمیت کارآفرینی به عنوان یک حوزه مطالعاتی موجود است. کارآفرینان، توسط خلق فناوری‌هاي نوین و خدمات جدید، کیفیت زندگی را ارتقا داده‌اند، افزایش بهره‌وری، فراهم نمودن سرگرمی‌هاي بیشتر، بهبود وضعیت بهداشت و سلامتی و نیز ارتقاء ارتباطات از آن جمله‌اند. دانشی که تحت عنوان علم کارآفرینی شناخته شده است قدری دشواریاب است و گاه همین فایده‌مندی آن را مشکوک می‌سازد. از جمله رایج‌ترین طعنه‌هایی که ارزش تفکر انتقادی یا فلسفی در باب کارآفرینی را مورد تردید قرار داده است، دعوای بی فایدگی آن در قیاس با دشواری درک آن بوده است. در واقع به رغم گذشت بیش از سه دهه از شکل‌گیری رشته علمی کارآفرینی، کماکان چالش‌هایی بر سر راه مشروعیت و مقبولیت آن به عنوان حوزه‌ای مجزا در جستارگری علمی و دانشگاهی قرار دارد. از جمله چنین چالش‌هایی می‌توان به 1) چالش تعریف پدیده کارآفرینی، 2) تعیین قلمرو موضوعی و پژوهشی آن، 3) ماهیت علمی کارآفرینی: تک ساحتی و یا میان رشته‌ای بودن و 4) مجادلات مربوط به روش‌شناسی، به عنوان عمده‌ترین چالش‌های رشته علمی کارآفرینی در دهه‌هاي اخیر اشاره نمود. اکنون بعد از چند دهه از تولد حوزه کارآفرینی، ضرورت مواجهه و دیدار دوباره با چالش‌هاي موجد عدم مقبولیت کارآفرینی ضروری به نظر می‌رسد. در مقاله حاضر به مروری بر چالش‌های موجود این رشته نوظهور علمی، عمده تلاش‌های پاسخگویی به آن و وضعیت آینده آن خواهیم پرداخت. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    61 - جايگاه شركت‌هاي زايشي دانشگاهي در توسعه كارآفريني در دانشگاه‌ها
    عاطفه ذوالفقاری سید رضا حجازی آرتا فرهودی
    در اين مقاله به بررسي جايگاه شركت‌هاي زايشي دانشگاهي در توسعه كارآفريني در دانشگاه‌ها خواهيم پرداخت. روند رو به افزايش توجه به كارآفريني در ايران و نقش پررنگ شركت‌هاي زايشي در انتقال دانش و فن‌آ‌وري، اهميت روز افزون شركت‌هاي زايشي را نمودار مي‌كند. توجه به تشكيل و رشد ش أکثر
    در اين مقاله به بررسي جايگاه شركت‌هاي زايشي دانشگاهي در توسعه كارآفريني در دانشگاه‌ها خواهيم پرداخت. روند رو به افزايش توجه به كارآفريني در ايران و نقش پررنگ شركت‌هاي زايشي در انتقال دانش و فن‌آ‌وري، اهميت روز افزون شركت‌هاي زايشي را نمودار مي‌كند. توجه به تشكيل و رشد شركت‌هاي زايشي در آينده توسعه صنعتي و افزايش درآمدزايي دانشگاه‌ها در ايران موضوع مهمي است. اين مقاله يك مطالعه كيفي است كه با مطالعه اسناد، بانك‌هاي اطلاعاتي و مقالات كارآفريني و انتقال تكنولوژي و مقالات شركت‌هاي زايشي شكل گرفته است و بر اساس يافته‌هاي حاصل از مصاحبه عميق با خبرگان دانشگاهي و مؤسسان شركت‌هاي زايشي داخلي انسجام يافته‌است. بر اساس اطلاعات جمع‌آوري شده شكل‌گيري مناسب هسته‌هاي كارآفريني در دانشگاه‌ها و موسسات تحقيقاتي پايه‌هاي موفقيت شركت‌هاي زايشي را تحكيم خواهد كرد. كارآفرينان مؤسس اين شركت‌ها با تشكيل شرايط سازماني مناسب در شركت باعث رشد مناسب و افزايش ميزان درآمد و استخدام در شركت‌هاي زايشي خواهند‌بود كه اين خود باعث افزايش توجه به كارآفريني در دانشگاه‌ها خواهد شد. اين مقاله به بررسي تحولات عظيمي كه در نظام‌هاي دانشگاهي براي توسعه فرهنگ و آموزش كارآفريني در دانشگاه‌ها وفعاليت‌هاي آموزشي و پژوهش انجام شده‌است خواهد‌پرداخت و تبيين مي‌كند كه توجه به تعامل با صنعت از راه شركت‌هاي زايشي بسيار حياتي است. در نهايت اين تعامل و كنش متقابل محيط‌هاي دانشگاهي و پژوهشي كشور با بنگاه‌هاي اقتصادي و سازمان‌هاي صنعتي، چنانچه سازمان‌يافته و با مكانيزم‌هاي اثربخش همچون ايجاد شركت‌هاي زايشي همراه باشد، حاصلي جز اشتغال‌زايي و بهره‌وري بيشتر از منابع به‌دنبال نخواهدداشت. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    62 - مراكز رشد كارآفرينان شهری ؛ طرحي‌نو در توسعه اقتصاد شهري
    مهدی کنعانی
    وجود بيش از 800 هزار نفر بيكار و جوياي كار در شهر تهران و افزايش نرخ بيكاري در استان تهران و به¬ وي‍ژه در ميان تحصيل¬كرده¬هاي شهري معضلات اجتماعي و آسيب‌هاي فراواني را سبب شده است. اين روند منحصر به كلانشهر تهران نيست و بسياري از كلانشهرهاي كشور با آن دست به گريبان هستن أکثر
    وجود بيش از 800 هزار نفر بيكار و جوياي كار در شهر تهران و افزايش نرخ بيكاري در استان تهران و به¬ وي‍ژه در ميان تحصيل¬كرده¬هاي شهري معضلات اجتماعي و آسيب‌هاي فراواني را سبب شده است. اين روند منحصر به كلانشهر تهران نيست و بسياري از كلانشهرهاي كشور با آن دست به گريبان هستند. حتي بسياري از شهرهاي دنيا نيز به نوعي با اين مساله دست به گريبان هستند. از آنسو شهرداري‌ها نيز پتانسيل‌هاي بيشماري براي توسعه كسب و كار و حمايت از كارآفريني دارند كه از جمله آنها مي¬توان به امكان برقراري تعاملاتي كارآمد با بخش‌هاي دولتي خدمات رسان در حوزه شهر و محوريت و جهت¬دهي ارايه خدمات آنها به سمت كارآفريني، توان اطلاع رساني بالا و امكانات تبليغاتي گسترده، داشتن دفاتر اداري در تمام مناطق، نواحي و محلات شهر، امكان دسترسي به آمار و اطلاعات مختلف مرتبط با شهروندان و آشنايي با روحيات زندگي و كسب و كار شهروندان در مناطق مختلف و فرصت‌ها و تهديدهاي تجاري و شغلي موجود در هر ناحيه، دسترسي به بازارچه¬هاي مختلف و زمينها و املاك بلاتكليف، و ... اشاره كرد. سياستگذاري توسعه کارآفريني و حمايت از کارآفرينان در سطوح کشوري و حوزه¬هاي صنعتي پیشینه¬ای چند صد ساله دارد؛ اما کمتر از یک دهه است که مدیران شهری و شهرداری‌های شهرها و مناطق کمتر توسعه¬یافته در گوشه و کنار جهان به مدد حمایت‌هایی سازمان یافته از کارآفرینان شهری توانسته¬اند "طرحی نو" در جامعه شهری خود دراندازند و از فاصله خود با شهرها و مناطق توسعه¬یافته بکاهند. مراکز رشد کارآفرینان شهری یکی از این ایده¬ها است و مقاله حاضر طرح اولیه راه¬اندازی مراکز رشد کارآفرینان شهری را تبیین می¬کند. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    63 - مقدمه ای بررویکرد دانش محور در تبیین فرایند کارآفرینی
    سید جلال  موسوی بازرگانی
    در این مقاله تلاش شده است تا چارچوب کلی رویکرد جدیدی تحت عنوان رویکرد دانش محور در شناخت کارآفرینان ارائه گردد. این چارچوب شامل سه عنصر ساختار دانشی، فرایندها و سبک فکری و عوامل پیش زمینه ای است. با در دست داشتن چنان چارچوبی امکان طراحی هر گونه ابزار و برنامه های مساعدت أکثر
    در این مقاله تلاش شده است تا چارچوب کلی رویکرد جدیدی تحت عنوان رویکرد دانش محور در شناخت کارآفرینان ارائه گردد. این چارچوب شامل سه عنصر ساختار دانشی، فرایندها و سبک فکری و عوامل پیش زمینه ای است. با در دست داشتن چنان چارچوبی امکان طراحی هر گونه ابزار و برنامه های مساعدت فکری به کارآفرینان میسر خواهد بود. به عنوان مثال طراحی محتوا و فرایند دوره های آموزش کارآفرینی را میتوان با هدف بهبود و ارتقای ساختار دانشی مخاطبین در حوزه تشخیص و عمل روی فرصتها بنا نهاد. بعلاوه ارزیابی برنامه های آموزش کارآفرینی را می‌توان بر مبنای میزان تغییر و بهبود در چنان ساختار دانشی و یا بهبود در استفاده توامان از مکانیزمهای دو گانه پردازشی و نیز تاثیر گذاری بر روی عوامل پیش زمینه ای انجام داد. مقاله فقط با هدف ارائه چارچوب کلی بحث نوشته شده است و نگارنده امیدوار است در مقالات آتی هر یک از حوزه ها را بطور مفصلتری مورد بررسی قرار دهد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    64 - هنجارهای علم کارآفرینانی و تاثیرات آن در بینش متقابل دانشگاه و صنعت
    هنری ایکوویتز فیروزه اسبقی خانقاه
    امروزه دانشگاهها دستخوش يك ”انقلاب دوم“ هستند و ميخواهند تحولات اقتصادي و اجتماعي را جزء رسالت خود قرار دهند. در انقلاب اول، پژوهش در كنار آموزش به عنوان يك فعاليت دانشگاهي معرفي شد، اما يك دانشگاه كارآفرين، توسعه اقتصادي را به عنوان يكي ديگر از فعاليتهاي دانشگاهي خود م أکثر
    امروزه دانشگاهها دستخوش يك ”انقلاب دوم“ هستند و ميخواهند تحولات اقتصادي و اجتماعي را جزء رسالت خود قرار دهند. در انقلاب اول، پژوهش در كنار آموزش به عنوان يك فعاليت دانشگاهي معرفي شد، اما يك دانشگاه كارآفرين، توسعه اقتصادي را به عنوان يكي ديگر از فعاليتهاي دانشگاهي خود ميشناسد. نگاه به مقوله دانش به عنوان سرمايه، مسائل متعددي به دنبال دارد كه در اين مقاله مورد بحث قرار ميگيرند. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    65 - بررسی عوامل مؤثر بر رشد و موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان
    مهديه  تاري محمود مرادی مصطفی ابراهیم پور ازبری
    امروزه با توجه به رشد و توسعه پژوهش‌های آکادمیک در حوزه فناوري‌هاي برتر، شرکت‌های کوچک و متوسط نقش بسزایی در تحریک و تشویق کارآفرینی و رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند، بنابراین پاسخ به این سؤال ضروری است که چه عواملی سبب رشد و موفقیت این شرکت‌ها خواهند شد. هدف أکثر
    امروزه با توجه به رشد و توسعه پژوهش‌های آکادمیک در حوزه فناوري‌هاي برتر، شرکت‌های کوچک و متوسط نقش بسزایی در تحریک و تشویق کارآفرینی و رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند، بنابراین پاسخ به این سؤال ضروری است که چه عواملی سبب رشد و موفقیت این شرکت‌ها خواهند شد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر رشد و موفقیت این شرکت‌ها با استفاده از یک مطالعه کیفی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش تحلیلی است. بدین منظور مصاحبه نیمه ساختاریافته با استفاده از روش کیفی تحلیل تم صورت گرفته است. خبرگان مورد مصاحبه در تحقیق حاضر 20 نفر از مدیران عامل شرکت‌های موفق و برتر دانشگاهی و دانش‌بنیان مستقر در شهرک علم و تحقیقات اصفهان (شیخ‌بهایی) در 3سال اخیر هستند. مرور ادبیات، پژوهش‌های انجام گرفته و نتایج مصاحبه‌ها نشان‌دهنده 3تم اصلی است که عوامل مؤثر بر رشد و موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان را در 3 سطح فردی، سازمانی و محیطی طبقه‌بندی می‌کند. براساس نتایج بررسی به نظر می‌رسد دولت و شرایط محیطی نقش مهم‌تری در ایجاد زمینه‌ای مناسب برای رشد و موفقیت این شرکت‌ها ایفا می‌کنند و با توجه به مصاحبه‌های صورت گرفته، از دید خبرگان این عامل نقش اصلی در موفقیت و دوام شرکت‌های زایشی و دانش‌بنیان دارد. در پایان مقاله براساس یافته‌ها، ضمن اشاره به برخی کاستی‌های موجود در زمینه فعالیت این شرکت‌ها و اهم تأکیدات خبرگان امر، برخی ملاحظات لازم جهت تقویت عوامل مؤثر نیز ارائه شده است. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    66 - شناسایی شاخص‌های ارزیابی عملکرد کارآفرینی سازمانی
    سعيد صفري رضا عباسي مژگان سلطاني علي‌آباد
    امروزه کارآفرینی سازمانی به‌عنوان یکی از ابزارهای پیشرفت اقتصادی کشورها به‌ویژه کشورهای در حال ‌توسعه قلمداد می‌شود و این باور وجود دارد که نیل به درجات متعالی آن موجب اثرگذاری مستقیم بر عملکرد سازمان می‌شود. تا جایی‌که بسیاری از سازمان‌ها، کارآفرینی سازمانی را به‌عنوان أکثر
    امروزه کارآفرینی سازمانی به‌عنوان یکی از ابزارهای پیشرفت اقتصادی کشورها به‌ویژه کشورهای در حال ‌توسعه قلمداد می‌شود و این باور وجود دارد که نیل به درجات متعالی آن موجب اثرگذاری مستقیم بر عملکرد سازمان می‌شود. تا جایی‌که بسیاری از سازمان‌ها، کارآفرینی سازمانی را به‌عنوان یکی از رویکردهای راهبردی خود برای دستیابی به عملکرد بالا و موفقیت‌های چشم‌گیر، انتخاب می‌کنند. اما انتخاب این رویکرد، زمانی برای سازمان اثربخش خواهد بود که بتوان نتایج آن را ارزیابی کرده و با مدیریت صحیح، هدف‌های سازمانی را تأمین نماید. بنابراین در اختیار داشتن شاخص‌های مناسبی که بتوان به‌وسیله آن‌ها، وضعیت کارآفرینی سازمانی را در سازمان‌ها ارزیابی نمود از اهمیت بالایی برخوردار است. بر این اساس، پژوهش حاضر درصدد است تا شاخص‌های مناسب ارزیابی عملکرد کارآفرینی سازمانی را شناسایی نماید. به این منظور ابتدا با بررسی ادبیات و پیشینه موضوع، شاخص‌های ارزیابی عملکرد کارآفرینی سازمانی استخراج‌شده و با الگوگیری از چارچوب مدل تعالی سازمانی EFQM در 9 معیار، دسته‌بندی شدند. سپس شاخص‌های استخراج‌شده پالایش‌شده و پس از حذف شاخص‌های تکراری، 63 شاخص باقی‌ مانده در قالب پرسشنامه‌ای در اختیار خبرگان قرارگرفته و در نهایت با تحلیل داده‌های به‌دست آمده، شاخص‌های مناسب و مهم ارزیابی عملکرد کارآفرینی سازمانی شناسایی شدند. نتایج پژوهش، 29 شاخص در 9 دسته معیار رهبری، راهبرد، کارکنان، شراکت‌ها و منابع، فرآیندها، محصولات و خدمات، نتایج مشتریان، نتایج کارکنان، نتایج جامعه و نتایج کلیدی را به‌عنوان شاخص‌های مناسب ارزیابی عملکرد کارآفرینی سازمانی ارائه نموده است. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    67 - طراحی مدل مفهومی صلاحیت¬های کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاه کارآفرین
    مهتاب  پورآتشی مرتضی پرهیزکار
    امروزه، کارآفرینی و مباحث مرتبط با آن از اهمیت خاصی در آموزش عالی برخوردار شده است و انتظار می¬رود که بعد از گذشت چند سال آموزش دانشگاهی، دانش¬آموختگان دارای تفاوت معنی¬داری با افرادی باشند که امکان بهره¬مندی از تجارب یادگیری دانشگاهی را نداشته¬اند. از آنجا که برای سوق أکثر
    امروزه، کارآفرینی و مباحث مرتبط با آن از اهمیت خاصی در آموزش عالی برخوردار شده است و انتظار می¬رود که بعد از گذشت چند سال آموزش دانشگاهی، دانش¬آموختگان دارای تفاوت معنی¬داری با افرادی باشند که امکان بهره¬مندی از تجارب یادگیری دانشگاهی را نداشته¬اند. از آنجا که برای سوق دادن افراد به سوی کارآفرینی، ایجاد و توسعه صلاحیت¬های کارآفرینی ضروری است؛ به منظور موفقیت دانشگاه¬ها در پرورش دانش آموختگانی شایسته، لازم است تا صلاحیت¬های دانش¬آموختگان دانشگاه¬های کارآفرین مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد. با توجه به آنچه ذکر شد، هدف مقاله حاضر که به صورت مروری و اسنادی نگاشته شده، طراحی مدل مفهومی صلاحیت¬های کارآفرینی دانش¬آموختگان دانشگاه کارآفرین می¬باشد. صلاحیت¬های کارآفرینی را می¬توان براساس موارد زیر مورد مطالعه قرار داد: مولفه¬های تشکیل دهنده صلاحیت کارآفرینی، پیش بین¬های صلاحیت کارآفرینی، و برآمدهای صلاحیت کارآفرینی. براساس نتایج حاصله، صلاحیت¬های کارآفرینی دانش آموختگان در شش گروه شامل صلاحیت فردی و شناختی، صلاحیت ارتباطی، صلاحیت رهبری و کار تیمی، صلاحیت ایجاد و مدیریت کسب و کار، صلاحیت اقتصادی و بازاریابی، و صلاحیت پژوهشی دسته بندی می¬شود. ماموریت¬ دانشگاه به عنوان پیش بین صلاحیت کارآفرینی در سه دسته: آموزشی، پژوهشی، و خدمات حمایتی در نظر گرفته شد و نیت کارآفرینی به عنوان برآمد صلاحیت¬های کارآفرینی مطرح شد. در نهایت و بر اساس مولفه¬های بیان شده، مدل مفهومی سنجش صلاحیت¬های دانش آموختگان دانشگاه کارآفرین، به همراه پیش بین¬ها و برآمد ارایه گردید. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    68 - تعیین رابطه بین مهارت‌های كارآفرينی و نوآوری‌های رادیکالی و افزایشی در صنایع كوچك و متوسط
    سید عبدالعلی ذوالانواری سید جعفر نظام دوست مهتاب عشقی عراقی
    كارآفرينان نقش و جايگاه خاصی در جریان پیشرفت و توسعه اقتصادي بسياري از دولت‌ها در كشورهاي توسعه‌یافته و يا در حال توسعه دارند. حضور كارآفرينان به‌عنوان يك راهبرد جدید در سازمان‌ها براي حصول نوآوري و استفاده از فرصت‌ها براي بهره‌مندی، رشد و بقاي سازمان اهميت خاصی دارد. ص أکثر
    كارآفرينان نقش و جايگاه خاصی در جریان پیشرفت و توسعه اقتصادي بسياري از دولت‌ها در كشورهاي توسعه‌یافته و يا در حال توسعه دارند. حضور كارآفرينان به‌عنوان يك راهبرد جدید در سازمان‌ها براي حصول نوآوري و استفاده از فرصت‌ها براي بهره‌مندی، رشد و بقاي سازمان اهميت خاصی دارد. صنایع كوچك و متوسط به كمك كارآفرينان و با بكارگيري نوآوري‌ها و ايده‌هاي جديد، تلاش‌ها را با توجه به نيازهاي روز بازار به محصول و يا خدمات تبديل كرده است. این تحقیق از نظر ماهیت از نوع تحقیقات کیفی، با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده‌ها، جزو تحقیقات توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق را 80 صنایع کوچک و متوسط استان مرکزی تشکیل دادند كه از اين تعداد براساس فرمول کوکران تعداد 66 صنایع کوچک و متوسط به‌عنوان جامعه نمونه انتخاب شده‌اند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، از پرسشنامه‌های استاندارد ابتکار و نوآوری شغلی مارتین پاچمن با ضریب آلفای کرونباخ 881/0 و مهارت‌هاي كارآفرينی اسمیت 896/0 استفاده گردیده است. براساس نتایج بدست آمده، رابطه معني‌داري بين مهارت‌هاي کارآفرینی و نوآوری‌های رادیکالی و افزایشی در نمونه مورد بررسی مشاهده گرديد همچنين به منظور رتبه‌بندي مؤلفه‌ها از آزمون ناپارامتريك فریدمن و همبستگی اسپیرمن استفاده شده است زيرا داده‌هايي كه جمع‌آوري شده است از نوع كيفي (اسمي و رتبه‌اي) مي‌باشد. نتايج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد كه رتبه مهارت‌هاي فرايندي و مدیریتی بالاتر از مهارت‌هاي شخصی کارآفرینی و فنی مي‌باشد و رتبه مهارت‌هاي فنی و ارتباطی بيشتر از مهارت‌هاي شخصی کارآفرینی است. مهارت‌های کارآفرینی، محیط خارجی و محیط داخلی بر نوآوری‌های رادیکالی و افزایشی مؤثر است. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    69 - بررسی ادبیات رفتار کارآفرینانه جنایی
    مجتبي ناهيد رقیه ایزدی
    کارآفرینان در اقتصاد نقش مهمی را بازی می‌کنند. با تشخیص فرصت‌ها و اقدام به بهره‌برداری آن‌ها، فرآیند تولید بازار و انجام احتیاجات اقتصادی و اجتماعی را به‌پیش می‌رانند. درحالی‌که کارآفرینی به‌طور معمول به‌عنوان چیزی مثبت و مطلوب تصویر شده است این مقاله به معرفی بخش‌های ت أکثر
    کارآفرینان در اقتصاد نقش مهمی را بازی می‌کنند. با تشخیص فرصت‌ها و اقدام به بهره‌برداری آن‌ها، فرآیند تولید بازار و انجام احتیاجات اقتصادی و اجتماعی را به‌پیش می‌رانند. درحالی‌که کارآفرینی به‌طور معمول به‌عنوان چیزی مثبت و مطلوب تصویر شده است این مقاله به معرفی بخش‌های تاریک و مبهم این مفهوم می پردازد. کارآفرینی جنایی در جرائم سازمان‌یافته مشاهده می‌شود بطوریکه کارآفرینان مجرم به‌منظور بهره‌برداری از فرصت‌های بازارهای غیرقانونی دست به سازمان‌دهی کسب‌وکار جنایی می‌زنند. با توجه به استراتژی و منابع در دسترس از فرصت‌های کارآفرینانه می‌توان به روش‌های مختلف بهره برد. از آنجایی که جرائم سازمان‌یافته به‌صورت منطقه‌ای و همچنین در سطح جهان در حال رشد است، لازم است سازمان‌های مجری قانون درک خود از کارآفرین استراتژیک جنایی را بالا ببرند. این مقاله سعی دارد مسائل کلیدی در کارآفرینی مجرمانه را کشف و شناسایی کند و همچنین به بررسی رفتار سازمانی و توسعه نهادهای غیرقانونی بپردازد. این مقاله مفهومی و ترویجی برای اولین بار در ایران، مفهوم کارآفرینی جنایی را ارائه می‌دهد. برای این منظور ابتدا به تعریف کارآفرینی و کارآفرینی جنایی پرداخته و سپس با ارائه جامع دیدگاه‌های نظری به توصیف جرائم سازمان‌یافته و سازمان‌های غیرقانونی می‌پردازد. پس از آن، کارآفرینان و جرم در قالب کارآفرینی غیرقانونی و در پایان استراتژی جرم ترکیب می‌شوند. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    70 - شناسایی بازیگران کلیدی در توسعه اکوسیستم نوآوری صنعت پایین‌دست پتروشیمی ایران
    اکبر محمدی مهدی صدقیانی میلاد یداللهی امیر البدوی
    امروزه با سرعت پیشرفت فناوری‌ها و توجه روزافزون به نوآوری بعنوان پیشران توسعه اقتصادی کشورها، توجه به طراحی و پروراندن اکوسیستم‌های نوآوری بیش از پیش رو به افزایش است. اکوسیستم‌های نوآوری معمولاً بصورت راهبردی و شبکه‌ای حول یک فناوری، بخش و یا صنعت خاص در راستای ایجاد ف أکثر
    امروزه با سرعت پیشرفت فناوری‌ها و توجه روزافزون به نوآوری بعنوان پیشران توسعه اقتصادی کشورها، توجه به طراحی و پروراندن اکوسیستم‌های نوآوری بیش از پیش رو به افزایش است. اکوسیستم‌های نوآوری معمولاً بصورت راهبردی و شبکه‌ای حول یک فناوری، بخش و یا صنعت خاص در راستای ایجاد فعالیت‌های کارآفرینی، توسعه و تکامل می‌یابند. یکی از مهم‌ترین اقدمات در مسیر طراحی اکوسیستم‌های نوآوری، جستجو، شناخت، انتخاب و استقرار بازیگران کلیدی اکوسیستم‌‌های نوآوری می‌باشد. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی با رویکرد کیفی است که با هدف شناسایی بازیگران کلیدی در طراحی اکوسیستم نوآوری صنعت پایین دست پتروشیمی به کمک مطالعه موردی چندگانه صورت گرفته است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که شش بازیگر اصلی نقش‌آفرین در توسعه اکوسیستم نوآوری صنعت پایین دست پتروشیمی شامل هماهنگ‌کننده و معمار طراحی، شتاب‌دهنده، تأمین‌کننده زیرساخت‌های انسانی و فیزیکی، سرمایه‌گذار خطرپذیر، کاربران رهبر و کارشناسان رهبر می‌باشد که به ترتیب هلدینگ توسعه کسب و کار نکو به‌عنوان هماهنگ‌کننده و معمار طراح، شرکت مدیریت صنعت نکو به‌عنوان شتاب‌دهنده، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، شرکت پژوهش و فناوری، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران و دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه‌‌های شریف، تهران و امیرکبیر به‌عنوان تأمین‌کننده زیرساخت‌های انسانی و فیزیکی، صندوق نوآوری و شکوفایی به‌عنوان سرمایه‌گذار خطرپذیر، شرکت‌های صاحب دموپلنت و روابط عمومی شرکت ملی پتروشیمی بعنوان کاربران رهبر و شرکت‌های دانش‌بنیان موفق به‌عنوان کارشناسان رهبر شناسایی شدند. مطالعات و نتیجه این پژوهش در کمک به شناخت الزامات و توانمندی‌های بازیگران در پرورش و توسعه اکوسیستم نوآوری صنعت پایین‌دست پتروشیمی برای مدیران و تصمیم‌گیران صنعت نفت و پتروشیمی کشور بسیار مؤثر خواهد بود. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    71 - مروری بر کارآفرینی فناورانه در حوزه فناوری نانو
    مرتضی رستگاران
    در جهان امروز افزایش پیچیدگی و رقابت به‌عنوان یکی از ویژگی‌های مهم مطرح می‌باشد. سازمان‌ها و شرکت‌های امروزی در محیطی پیچیده و در عین حال پویا در حال فعالیت هستند و با یکدیگر تعامل دارند. با توجه به رشد روزافزون فناوری و سرعت رشد فناوری می‌‌توان گفت شرکت‌ها برای باقی‌ما أکثر
    در جهان امروز افزایش پیچیدگی و رقابت به‌عنوان یکی از ویژگی‌های مهم مطرح می‌باشد. سازمان‌ها و شرکت‌های امروزی در محیطی پیچیده و در عین حال پویا در حال فعالیت هستند و با یکدیگر تعامل دارند. با توجه به رشد روزافزون فناوری و سرعت رشد فناوری می‌‌توان گفت شرکت‌ها برای باقی‌ماندن در عرصه رقابت مجبور به اتخاذ راهبرد‌های انطباق‌پذیر و نوآورانه هستند تا بتوانند پاسخگوی تغییرات سریع،‌ عدم اطمینان‌های محیطی و مهم‌ترین موضوع یعنی نیازهای مشتری و بازار باشند و بتوانند به این نیازها در زمان و مکان مناسب پاسخگو باشند. کارآفرینی فناورانه حوزه‌ای جدید، بین رشته‌ای و رو به رشد می‌باشد. در این تحقیق ابتدا نظریه‌های مرتبط با دو حوزه کارآفرینی و فناوری بررسی و تبیین‌شده و سپس حوزه کارآفرینی فناورانه به تفصیل بررسی شده است. همچنین مدلی از کارآفرینی فناورانه تحت عنوان مدل پرادون ارائه گردید. این مدل شامل هفت جز است: کارآفرین فناور، دانشگاه‌ها، شرکت‌ها، سرمایه، مشتریان و بازار، دولت و مشاوران. مدل کارآفرینی فناورانه می‌تواند محققین را در راستای تحقیقات آتی و همچنین دولت‌ها و مناطقی که قصد دارند به توسعه و ترویج کارآفرینی فناورانه بپردازند، یاری رساند. یکی از علومی که در جهان پیشرفت‌های شگرفی داشته است و بشر را در ساخت و تولیدات محصولات جدید یاری رسانده است فناوری نانو می‌باشد. در ادامه این مقاله اطلاعات مفیدی درخصوص فناوری نانو و شرکت‌های فناور این حوزه و را‌ه‌های تجاری‌سازی و مسیرهای ورود به بازار آن با ابزارها و سازوکارهای مرتبط از قبیل: شرکت‌های انشعابی1، لیسانس‌دهی2، مالکیت فکری3، فروش تجاری4 و توسعه داخلی برای متخصصین، کارآفرینان و علاقمندان به این حوزه بیان شده است. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    72 - بررسی عوامل تأثیرگذار بر آمادگی دانشگاه‌ها برای تبدیل‌شدن به دانشگاهی با ویژگی‌های کارآفرینانه (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)
    فرشته صادقی یعقوب مهارتی علیرضا خوراکیان
    امروزه، تجربه‌ موفقيت‌آميز بيشتر كشورهاي پيشرفته و نيز برخي از كشورهاي در حال توسعه در عبور از بحران‌هاي اقتصادي به‌واسطه توسعه كارآفريني در آن كشورها، موجب‌شده تا ساير كشورها نيز براي كارآفريني، كارآفرينان و شكل‌گيري کسب‌وکارهای نوآورانه اهميت خاصي قائل شوند. اين امر ب أکثر
    امروزه، تجربه‌ موفقيت‌آميز بيشتر كشورهاي پيشرفته و نيز برخي از كشورهاي در حال توسعه در عبور از بحران‌هاي اقتصادي به‌واسطه توسعه كارآفريني در آن كشورها، موجب‌شده تا ساير كشورها نيز براي كارآفريني، كارآفرينان و شكل‌گيري کسب‌وکارهای نوآورانه اهميت خاصي قائل شوند. اين امر بيش از هر چيز، حيطه آموزش را تحت تأثير قرار داده و منجر به این شده است که به‌تدریج، دانشگاه‌ها تغيير نقش داده و به‌سوی كارآفريني روي آورند. از این‌رو تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل تأثیرگذار بر آمادگی دانشگاه‌ها برای تبدیل‌شدن به دانشگاهی با ویژگی‌های کارآفرینانه انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق، مدیران دانشگاه فردوسی مشهد به تعداد 151 نفر می‌باشد. طبق جدول مورگان تعداد 114 نفر به‌طور تصادفی انتخاب شدند. پس از اطمینان از روایی و پایایی، این پرسشنامه به‌صورت حضوری بین اعضای جامعه توزیع گردید و در نهایت 120 پرسشنامه قابل استفاده برگشت داده شد. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات نیز به کمک روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار لیزرل صورت پذیرفت. نتایج نشان داد تمام عوامل مورد بررسی در این تحقیق یعنی ساختار کارآفرینانه، فرهنگ کارآفرینانه، راهبرد کارآفرینانه، مدیریت کارآفرینانه و ارتباط دانشگاه با صنعت، از عوامل تأثیرگذار بر آمادگی دانشگاه‌ها برای تبدیل‌شدن به دانشگاهی با ویژگی‌های کارآفرینانه هستند. علاوه بر این نشان داده شد که از بین عوامل مورد بررسی، عامل ساختار کارآفرینانه بالاترین میزان تأثیر را بر آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد برای تبدیل‌شدن به دانشگاهی با ویژگی‌های کارآفرینانه دارد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    73 - راهکارهای توسعه دانشگاه کارآفرین در حوزه علوم‌انسانی و اجتماعی براساس یک مطالعه چند موردی
    مهدی گودرزی فرزانه خالوئی
    يكي از مسائلی كه مجموعه علوم‌انسانی و اجتماعي ايران با آن روبروست، نحوه به‌کارگیری و تجاری‌سازی دانش در این حوزه و ایجاد کسب و کار است. ماحصل این موضوع، تهي‌شدن حوزه‌هاي كسب و كار از مزايا و ظرفيت‌هاي رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی، اتلاف سرمايه‌های كشور، بيكاري تعداد ز أکثر
    يكي از مسائلی كه مجموعه علوم‌انسانی و اجتماعي ايران با آن روبروست، نحوه به‌کارگیری و تجاری‌سازی دانش در این حوزه و ایجاد کسب و کار است. ماحصل این موضوع، تهي‌شدن حوزه‌هاي كسب و كار از مزايا و ظرفيت‌هاي رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی، اتلاف سرمايه‌های كشور، بيكاري تعداد زيادي از دانش‌آموختگان و عوارض ناشی از آن (نظیر مهاجرت و اشتغال در کسب و کارهاي غيرمرتبط) است. از این‌رو در اين مقاله تلاش شده با بررسي ادبيات موجود در زمینه کارآفرینی دانشگاهی، زیست‌بوم حامی کارآفرینی و مطالعه دو دانشگاه داخلی و خارجی، راهکارهایی در جهت توسعه کارآفرینی دانشگاهی در حوزه علوم انسانی و اجتماعي ارایه گردد. نتایج نشان می‌دهد که در دانشگاه‌های جامع، ابتدا دانشکده‌های فنی و مهندسی و سپس دانشکده‌های علوم اجتماعی، اقتصاد و مدیریت اقدام به کارآفرینی می‌کنند اما سایر دانشکده‌ها در قبال کارآفرینی مقاومت می‌کنند. بنابراین در یک دانشگاه علوم انسانی، تحریک تمام دانشکده‌ها به شیوه‌های نوآورانه برای کارآفرینی در کنار انجام وظایف علمی و پژوهشی باید به دقت صورت گیرد و ابتدا دانشکده‌هایی که محصولات و خدمات آنها به بازار نزدیک‌تر است وارد گود کارآفرینی شوند. در ضمن یک ساختار جهان شمول برای ایجاد زیست‌بوم کارآفرینی دانشگاهی وجود ندارد. بنابراین مسئولان دانشگاه‌های فعال در حوزه علوم انسانی باید فضایی را ایجاد کنند که در آن ضمن حفظ ارزش‌های سنتی آموزش و پژوهش، ظرفیت تجاری‌سازی ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در دانشگاه در مرکز توجه دانشجویان و کارکنان قرار گیرد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    74 - بررسی تعیین‌کننده‌بودن ابعاد ساختار سازمانی در آمادگی دانشگاه‌ها برای تبدیل‌شدن به دانشگاهی با ویژگی‌های کارآفرینانه (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)
    فرشته صادقی یعقوب مهارتی علیرضا خوراکیان
    امروزه، سازمان‌های دولتی از جمله دانشگاه‌ها برای کارآفرین‌شدن با مشکلاتی روبه رو هستند. ولی این سازمان‌ها دارای پتانسیل و توانی ویژه برای کارآفرینی هستند که در صورت فراهم‌نمودن زمینه‌های لازم به نتایجی بهینه در این زمینه می‌توان دست یافت. برای فراهم‌نمودن این زمینه‌ها، أکثر
    امروزه، سازمان‌های دولتی از جمله دانشگاه‌ها برای کارآفرین‌شدن با مشکلاتی روبه رو هستند. ولی این سازمان‌ها دارای پتانسیل و توانی ویژه برای کارآفرینی هستند که در صورت فراهم‌نمودن زمینه‌های لازم به نتایجی بهینه در این زمینه می‌توان دست یافت. برای فراهم‌نمودن این زمینه‌ها، تغییرات اساسی در ساختار این سازمان‌ها امری ضروری به نظر می‌رسد. از این‌رو تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر ابعاد ساختار سازمانی بر آمادگی دانشگاه‌ها برای تبدیل‌شدن به دانشگاهی با ویژگی‌های کارآفرینانه انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق، مدیران دانشگاه فردوسی مشهد به تعداد 151 نفر می‌باشد. طبق جدول مورگان تعداد 114 نفر به‌طور تصادفی انتخاب شدند. پس از اطمینان از روایی و پایایی، این پرسشنامه بصورت حضوری بین اعضای جامعه توزیع گردید و در نهایت 120 پرسشنامه قابل استفاده برگشت داده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز به کمک نرم‌افزار SPSS صورت پذیرفت. نتایج نشان داد از نظر مدیران دانشگاه فردوسی مشهد، ابعاد ساختار سازمانی یعنی رسمیت، پیچیدگی و تمرکز، از عوامل تعیین‌کننده آمادگی دانشگاه‌ها برای تبدیل‌شدن به دانشگاهی با ویژگی‌های کارآفرینانه هستند. علاوه بر این نشان داده شد که از بین ابعاد ساختار سازمانی، عامل رسمیت بالاترین میزان تأثیر را بر آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد برای تبدیل‌شدن به دانشگاهی با ویژگی‌های کارآفرینانه دارد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    75 - شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه مراکز رشد واحدهای فناور دانشگاه (مورد مطالعه: مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان)
    روزبه حبیبی زهرا اصغری کامران جعفری
    مراکز رشد یکی از ابزارهای رشد اقتصادی هستند که به منظور حمایت از کارآفرینان تحصیل‌کرده تأسیس می‌شوند و با ارائه امکانات و تسهیلات عمومی، زمینه پا گرفتن شرکت‌های جدید را فراهم می‌کنند. امروزه مراکز رشد نقش بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه اقتصادی و صنعتی کشورهای توسعه‌یافته أکثر
    مراکز رشد یکی از ابزارهای رشد اقتصادی هستند که به منظور حمایت از کارآفرینان تحصیل‌کرده تأسیس می‌شوند و با ارائه امکانات و تسهیلات عمومی، زمینه پا گرفتن شرکت‌های جدید را فراهم می‌کنند. امروزه مراکز رشد نقش بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه اقتصادی و صنعتی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه ایفا می‌کنند. شناسایی و بررسی عوامل مختلفی که بر توسعه کارآفرینی و مراکز رشد مؤثر هستند، می‌تواند در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان برای ارتقای فعالیت‌های کارآفرینانه کمکی مؤثر باشد. تحقیق حاضر در پی شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مراکز رشد بوده و در این راستا 36 عامل را شناسایی نموده و آن‌ها را در شش دسته مشخصات عمومی شرکت، ویژگی‌های نیروی انسانی، زیرساخت‌ها، بازار و رقابت، مسائل مالی و عوامل محیطی طبقه‌بندی کرده است. جامعه آماری پژوهش را 6 تن از کارشناسان مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان تشکیل می‌دهد. اولویت‌بندی 36 عامل با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه‌ای نشان‌دهنده آن است که پنج عامل مکانیزم‌های حمایتی (دولت و دانشگاه)، وجود تیم‌های مشاوره‌ای باتجربه، ساختار سازمانی شرکت‌های مستقر در مراکز رشد، زمینه فعالیت این شرکت‌ها و سن آن‌ها از بالاترین اولویت‌ها برخوردار هستند و به عبارت دیگر بیشترین تأثیر را بر توسعه مراکز رشد دارا هستند. البته با توجه به این که در اولویت‌بندی این عوامل از نظر خبرگان مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه گیلان بهره گرفته شده است، نمی‌توان به‌طور کامل آن را قابل تعمیم به سایر مراکز دانست. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    76 - بررسی تاثیر آموزش های دانشگاهی بر توسعه ی مهارت های کارآفرینی زنان
    منیره دیزجی مریم زینی
    هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش‌های دانشگاهی بر توسعه‌ی مهارت‌های کارآفرینی زنان می‌باشد. این پژوهش براساس ماهیت و روش گردآوری داده‌ها، یک پژوهش توصیفی- پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی می‌باشد. جامعه‌ی آماری پژوهش دانشجویان زن مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد أکثر
    هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش‌های دانشگاهی بر توسعه‌ی مهارت‌های کارآفرینی زنان می‌باشد. این پژوهش براساس ماهیت و روش گردآوری داده‌ها، یک پژوهش توصیفی- پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی می‌باشد. جامعه‌ی آماری پژوهش دانشجویان زن مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بوده است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به غیر از مطالعات کتابخانه‌ای، پرسشنامه‌ی محقق ساخته در طیف 5 گزینه‌ای لیکرت بود که روایی و پایایی آن تأیید شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 878/0 بدست آمده و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای spss و Lizrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که آموزش‌های دانشگاهی بر توسعه‌ی مهارت‌های کارآفرینی (مهارت‌های شخصی، مهارت‌های مدیریتی و مهارت‌های فنی) زنان تأثیر دارند. همچنین براساس نتایج به دست آمده از بار عاملی و تحلیل عاملی تأییدی از میان متغیرهای مربوط به مهارت‌های شخصی کارآفرینی، بیشترین بار عاملی مربوط به مهارت‌های پافشاری، مقاومت و پشتکار و کمترین بار عاملی مربوط به مهارت نوآوری بوده است. از طرفی دیگر در بین متغیرهای مربوط به مهارت‌های مدیریتی کارآفرینی، بیشترین بار عاملی مربوط به ایجاد و حفظ روابط انسانی و کمترین بار عاملی مربوط به مهارت مذاکره و از بین متغیرهای مربوط به مهارت‌های فنی کارآفرینی بیشترین بار عاملی مربوط به مهارت نظارت و ارزیابی محیط و کمترین بار عاملی مربوط به مهارت مربی‌گری بوده است. لذا توصیه می‌شود دانشگاه‌ها طراحی دوره‌هاي آموزشی کارآفرینی را در سرفصل و محتوای دروس گنجانده و با بکارگیری اساتید متخصص و برگزاری کارگاه‌ها به توسعه‌ی مهارت‌های کارآفرینی بویژه تقویت مؤلفه‌هایی که دارای بیشترین بار عاملی می‌باشند، بپردازند. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    77 - بررسی ارتباط بین کارآفرینی، رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی
    محسن محمدی خیاره نسرین رستمی
    کارآفرینی از عوامل اساسی رقابت‌ و نوآوری در بین بنگاه‌ها و همچنین در صحنه‌ی ملی و بین‌المللی اقتصاد به‌حساب می‌آید. برای اینکه بتوان محیطی مساعد برای ترویج و توسعه کارآفرینی فراهم ساخت، باید بین ارکان رقابت‌پذیری و کارآفرینی تعامل برقرار کرد و از شرایط متقارن و متناسب ر أکثر
    کارآفرینی از عوامل اساسی رقابت‌ و نوآوری در بین بنگاه‌ها و همچنین در صحنه‌ی ملی و بین‌المللی اقتصاد به‌حساب می‌آید. برای اینکه بتوان محیطی مساعد برای ترویج و توسعه کارآفرینی فراهم ساخت، باید بین ارکان رقابت‌پذیری و کارآفرینی تعامل برقرار کرد و از شرایط متقارن و متناسب رقابت‌پذیری با کارآفرینی، برای بهبود و اصلاح میزان تولید و اشتغال و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی استفاده کرد. از این‌رو، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثرات متقابل رقابت‌پذیری و کارآفرینی است که در نهایت این فرایند منجر به رشد اقتصادی می‌گردد. روش پژوهش مورد استفاده در این مقاله روش پژوهش بصورت تحلیل توصیفی است و از طریق جمع‌آوری منابع کتابخانه‌ای صورت گرفته است. این مقاله در چند بخش ساختاربندی شده است که در ابتدا مقدمه آورده شده و در ادامه به مفهوم رقابت‌پذیری و همچنین ارتباط سه مؤلفه‌ی رقابت‌پذیری، کارآفرینی و رشد اقتصادی پرداخته می‌شود. در انتها نیز پیشینه‌ی تجربی این مطالعه آورده شده است. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، رقابت‌پذیری به‌عنوان عامل مهمی در تشخیص شرایط توسعه و محدودیت‌های فعالیت‌های کارآفرینی قابل ‌درک است و در نهایت اثرات متقابل رقابت‌پذیری و کارآفرینی بر رشد اقتصادی مؤثر است. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    78 - مروری سیستماتیک بر عوامل اقتصادی مؤثر بر کارآفرینی
    امینه  زیوری محسن محمدی خیاره رضا مظهری
    در ادبیات موجود کارآفرینی، رویکردهای مختلفی درخصوص تعیین عوامل مؤثر بر فعالیت‌های کارآفرینانه وجود دارد که دلیل آن‌را می‌توان در رشته‌های مختلف علوم مورد بررسی قرار داد. به‌عنوان یک مطالعه بین رشته‌ای، کارآفرینی متشکل از جنبه‌های پژوهش‌های اقتصادی، تاریخی، روان‌شناسی، س أکثر
    در ادبیات موجود کارآفرینی، رویکردهای مختلفی درخصوص تعیین عوامل مؤثر بر فعالیت‌های کارآفرینانه وجود دارد که دلیل آن‌را می‌توان در رشته‌های مختلف علوم مورد بررسی قرار داد. به‌عنوان یک مطالعه بین رشته‌ای، کارآفرینی متشکل از جنبه‌های پژوهش‌های اقتصادی، تاریخی، روان‌شناسی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. همه‌ی این پژوهش‌ها از نقطه‌نظرها و جنبه‌های مختلفی بر کارآفرینی تمرکز می‌کنند. از آنجایی‌که کارآفرینی به‌عنوان ابزاری مناسب برای تحریک و رشد اقتصادی شناخته شده است، شناسایی عوامل تعیین‌کننده فعالیت کارآفرینی امکان می‌دهد تا سیاست‌های مناسب برای افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی در یک اقتصاد طراحی شود. به دلیل گستردگی عوامل تأثیرگذار بر فعالیت‌های کارآفرینانه، پژوهش‌های متعددی از جنبه‌های مختلفی عوامل مؤثر بر آن را مورد مطالعه قرار داده‌اند. هدف این پژوهش بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر کارآفرینی در سطح کلان است که با توجه به ادبیات موجود در این زمینه تأثیرگذاری بیشتری را نسبت به سایر عوامل دارد. در این پژوهش برای بررسی عوامل مؤثر بر فعالیت‌های کارآفرینانه از روش مرور نظام‌مند ادبیات استفاده شده است. در نهایت منابع گردآوری شده در دو دسته فاکتورهای سمت عرضه و سمت تقاضا دسته‌بندی گردید. نتایج نشان داد که عوامل مورد بررسی در طرف عرضه شامل توسعه اقتصادی، توسعه فناورانه، جهانی‌شدن، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی است و فاکتورهای طرف تقاضا شامل تحصیلات، رشد جمعیت، تراکم جمعیت، سطح درآمد، شکاف درآمدی، دسترسی به تأمین مالی، مالیات، قوانین انعطاف‌ناپذیر بازار کار، ساختار سیاسی، مهاجرت، نرخ بیکاری، ویژگی‌های نهادی و محیط اقتصاد کلان می‌باشد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    79 - بررسی نقش مراکز رشد دانشگاهی در توانمندی کارآفرینانه هسته‌ها و واحدهای فناور مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی
    سهیلا اکاتی بهاره ناصری مراد میرزاده
    مراکز رشد دانشگاهی از جمله مراکز مهم در جهت ارتقاي نوآوري، کارآفرینی و توسعه اقتصادي کشور می‌باشد که با حمایت‌هاي این مراکز، شرکت‌هاي وابسته به آن توسعه‌یافته و باعث جنب‌وجوش در چرخه اقتصادي کشور می‌گردند. امروزه این مراکز نقش بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه اقتصادی و صنعت أکثر
    مراکز رشد دانشگاهی از جمله مراکز مهم در جهت ارتقاي نوآوري، کارآفرینی و توسعه اقتصادي کشور می‌باشد که با حمایت‌هاي این مراکز، شرکت‌هاي وابسته به آن توسعه‌یافته و باعث جنب‌وجوش در چرخه اقتصادي کشور می‌گردند. امروزه این مراکز نقش بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه اقتصادی و صنعتی کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌ توسعه ایفا می‌کنند و در بسیاری کشورها توانسته است تأثیرات شگرفی در دستیابی به توسعه دانش‌محور و همچنین تقویت تعاملات دولت، دانشگاه و صنعت برجای گذارد. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر درصدد بررسی نقش مراکز رشد دانشگاهی در توانمندی کارآفرینانه هسته‌ها و واحدهای فناور مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان می‌باشد. جامعه آماري اين تحقيق شامل کلیه مدیران هسته‌ها و واحدهای فناور مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان بوده که از سال 1394 تاکنون در محل مراکز رشد استقرار پیدا کرده‌اند. پژوهش حاضر از نظر روش جمع‌آوری اطلاعات جزء تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی) و از نوع پیمایشی است و ازآنجاکه به بررسی توزیع ویژگی‌های جامعه آماری در یک مقطع زمانی می‌پردازد، تحقیق پیمایشی از نوع مقطعی است. در این تحقیق براي تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای تحلیل آماری SPSS 19 و LISREL 8/54 و از آزمون‌های تی تک نمونه‌ای، تحلیل عاملی، مدل ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد، مراکز رشد دانشگاهی بر میزان توانمندی کارآفرینانه هسته‌ها و واحدهای فناور مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان تأثیر مثبت و معناداری دارد. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    80 - شناسایی کیفی موانع فرهنگی کارآفرینی، ارزیابی ابعاد فرهنگی و شکست کارآفرینان
    رویا افراسیابی مریم حافظیان راضیه رضایی
    یکی از ابزارهای مهم رشد و توسعه کارآفرینی وجود فرهنگ حامی کارآفرینی است. فرهنگ کارآفرینانه قوی به معنی تحمل بیشتر شکست و منعکس‌کننده میزانی است که جامعه عقاید کارآفرینان و ابتکارات را حمایت می‌کند. از این‌رو در این تحقیق موانع فرهنگی کارآفرینی شناسایی شدند و در ادامه فر أکثر
    یکی از ابزارهای مهم رشد و توسعه کارآفرینی وجود فرهنگ حامی کارآفرینی است. فرهنگ کارآفرینانه قوی به معنی تحمل بیشتر شکست و منعکس‌کننده میزانی است که جامعه عقاید کارآفرینان و ابتکارات را حمایت می‌کند. از این‌رو در این تحقیق موانع فرهنگی کارآفرینی شناسایی شدند و در ادامه فرهنگ کارآفرینی و فرهنگ شکست در جامعه کارآفرینان مورد ارزیابی قرار گرفت. این مطالعه از نوع تحقیقات آمیخته کیفی و کمی انجام شد. جامعه آماری شامل کارآفرینان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان‌رضوی بودند که به دلیل پراکندگی جامعه از روش نمونه‌گیری هدفمند گلوله‌برفی تعیین گردید. این پژوهش با روش‌های کیفی و کمی، کارآفرینی را از ابعاد متفاوت فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت و در بخش کمی و یافتن مؤلفه‌های موانع فرهنگی پس از انجام مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با نخبگان و اساتید حوزه کارآفرینی، استخراج مؤلفه‌های موانع فرهنگی کارآفرینی و تشکیل دسته کیو و انجام تحلیل عاملی مؤلفه‌ها با استفاده از طیف مدرج کیو و نرم‌افزار انجام گردید که نتایج در بخش کیفی نشان داد کارآفرینان با موانع فرهنگی مانند نبود فرهنگ خلاقیت، نپذیرفتن شکست، نگرش منفی به ریسک، بی‌اعتقادی به توانمندی زنان، وجود فرهنگ مردسالاری در جامعه و سازمان‌ها روبرو هستند. همچنین نتایج در بخش کمی نشان داد میزان نپذیرفتن شکست در جامعه مطالعه شده بسیار است و کارآفرینان با دادن فرصت دوباره به افراد شکست‌خورده موافق هستند. فرهنگ جمع‌گرایی و دوری از عدم قطعیت یا به عبارتی ریسک‌گریزی، در بین جامعه کارآفرینان خراسان‌رضوی غالب است. در مجموع تحلیل نتایج کیفی و کمی نشان می‌دهد زیرسیستم فرهنگی در اکوسیستم کارآفرینی اوضاع خوبی ندارد و فرهنگ موجود حامی کارآفرینی نیست و حتی در بسیاری از مواقع از ظهور کارآفرینی جلوگیری می‌کند. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    81 - شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفرینی دانشگاهی با رویکرد تاپسیس فازی مردد
    علی  مروتی شریف آبادی الهام  مفتح زاده مهرداد کیانی
    امروزه دانشگاه به‌عنوان عاملی مهم در اقتصاد دانش‌محور و چرخه نوآوری ایفای نقش می‌نماید و می‌تواند به‌عنوان موتور محرک دانش بشری به‌شمار آید و رشد و تعالی جوامع را دنبال می‌کند. در این عرصه، دانشگاه کارآفرین نقش مهمی را هم به‌عنوان تولیدکننده و هم نهادی انتشاردهنده دانش أکثر
    امروزه دانشگاه به‌عنوان عاملی مهم در اقتصاد دانش‌محور و چرخه نوآوری ایفای نقش می‌نماید و می‌تواند به‌عنوان موتور محرک دانش بشری به‌شمار آید و رشد و تعالی جوامع را دنبال می‌کند. در این عرصه، دانشگاه کارآفرین نقش مهمی را هم به‌عنوان تولیدکننده و هم نهادی انتشاردهنده دانش ایفا می‌کند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفرینی دانشگاهی است. جهت‌گیری‌های این پژوهش، ترکیبی از تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای است. مبنای فلسفی این تحقیق اثبات‌گرایی و از نظر رویکرد، استقرایی است. راهبرد تحقیق نیز از نوع پیمایشی است و از نظر نوع روش، جزء تحقیقات کمّی به‌شمار می‌آید. جامعه آماری در برگیرنده تمامی اساتید و مدیران دانشگاه یزد می‌باشد که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، 10 نفر انتخاب شدند که در مرحله اولویت‌بندی هر یک از عوامل با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی مردد همکاری کردند. نتایج نشان از شناسایی 33 عامل در ابعاد آموزشی، پژوهشی، سازمانی، اقتصادی، بین سازمانی، فرهنگی و انسانی دارد که در این بین، عوامل حمایت مالی و معنوی دولت از فعالیت‌های کارآفرینی دانشگاه‌ها، میزان بودجه تخصیص داده شده دانشگاه برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، حمایت مدیران ارشد دانشگاه از افراد دارای ایده، جذب کمک‌های مالی از نهادهای مستقل، شرکت‌های بزرگ و منابع خارجی و توسعه ایده‌ها، طرح‌ها و مدل‌های کسب‌وکار به ترتیب مهم‌ترین عوامل مؤثر موفقیت کارآفرینی دانشگاهی محسوب می‌شود. تفاصيل المقالة
   • حرية الوصول المقاله

    82 - ارائه مدل خرید اینترنتی در حوزه کسب و کار های کوچک و متوسط آن