• Home
 • اسداله شاه بهرامی

  List of Papers اسداله شاه بهرامی


 • Paper

  1 - بررسی عوامل موثر بر موفقیت تجارت الکترونیک B2C از دیدگاه مدیریتی
  شیلا مصممی محمود مرادی اسداله شاه بهرامی
  , Number 17 , Year 5 , SpringSummer 1393
  امروزه تجارت الکترونیک یکی از کانالهای فعال و مهم تجارت جهانی شده است چرا که سهولت و سرعت ارائه شده در این تجارت، رقیبی سر سخت برای تجارتهای سنتی است و نه تنها اشخاص و شرکتها بلکه دولتمردان نیز حضوری ناگزیر در این سیستم داشته اند. بر اساس پژوهشهای صورت گرفته در این مطال Full Text
  امروزه تجارت الکترونیک یکی از کانالهای فعال و مهم تجارت جهانی شده است چرا که سهولت و سرعت ارائه شده در این تجارت، رقیبی سر سخت برای تجارتهای سنتی است و نه تنها اشخاص و شرکتها بلکه دولتمردان نیز حضوری ناگزیر در این سیستم داشته اند. بر اساس پژوهشهای صورت گرفته در این مطالعه، موفقیت یک سیستم تجارت الکترونیک بنگاه- مصرف کننده ، متاثر از عوامل متفاوتی من جمله فاکتورهای فنی- تکنیکی، فاکتورهای روانشناختی- اجتماعی و نیز فاکتورهای مدیریتی بوده که در این مقاله به بررسی و تحلیل عوامل مدیریتی پرداخته شده است. جامعه ی آماری در این پژوهش، 344 نفر از دانشجویان دانشگاه گیلان بوده که رفتار خرید آنان با استفاده از پرسشنامه های دستی و آنلاین در بازه ی زمانی محدود، جمع آوری شده است که متعاقبا، در خصوص دانش استخراج شده از این پایگاه داده، بحث نموده و پیشنهادات خود را جهت مطالعات بیشتر در این زمینه ارائه خواهیم کرد. Paper Details

 • Paper

  2 - شناسایی و اولويت¬بندی پارامترهای تاثیرگذار بر سيستم مديريت امنيت اطلاعات (مطالعه موردی: شعب تامین¬اجتماعی استان گیلان)
  اسداله شاه بهرامی رامین رفیع زاده کاسانی حسین پوریوسفی درگاه
  Journal of Information and Communication Technology , Number 35 , Year , SpringSummer 2018
  اطلاعات و حفاظت از آن يكي از اركان مهم بقاي سازمان¬های امروزی است از اینرو دستاوردهای مطالعاتی¬¬¬سيستم مديريت امنيت اطلاعات ( ISMS )، حفاظت از اطلاعات را در سه مفهوم خاص محرمانه بودن اطلاعات، صحت وجامعیت اطلاعات و در دسترس بودن اطلاعات تعريف مي¬كند و بسياري از شكست¬هاي Full Text
  اطلاعات و حفاظت از آن يكي از اركان مهم بقاي سازمان¬های امروزی است از اینرو دستاوردهای مطالعاتی¬¬¬سيستم مديريت امنيت اطلاعات ( ISMS )، حفاظت از اطلاعات را در سه مفهوم خاص محرمانه بودن اطلاعات، صحت وجامعیت اطلاعات و در دسترس بودن اطلاعات تعريف مي¬كند و بسياري از شكست¬هاي پياده سازي ISMS را ريشه در مسائل سازماني و بي¬توجهي به وضعيت آمادگي سازمان قبل از پياده¬سازي آن می¬داند. لذا ارزیابی وضعيت و اولویت¬بندی مخاطرات امنيت اطلاعات و ایجاد ديد کلي و سلسله مراتبي از آن، در استقرار موفق سيستم امنيت اطلاعات حائز اهمیت است. اما به لحاظ ابعاد و آثار و علل متعدد مخاطرات امنیت و با توجه به تعدد شاخص¬ها و پارامترهای تاثیرگذار پیاده¬سازی ISMS، لزوم استفاده از مدل¬های تصمیم¬گیری چند شاخصه را در ارزیابی و رتبه¬بندی آنها مطرح می¬نماید. در اين پژوهش تلاش شده است عوامل موثر بر سيستم مديريت امنيت اطلاعات را به دو گروه عوامل نرم و سخت طبقه‌بندي نموده و به منظور رتبه¬بندی دقیق و تمرکز بيشتر علی¬الخصوص در شرایط عدم قطعیت که در ذات اخذ تصمیمات انسانی است، به روش تحليل سلسله مراتبي فازی(FAHP) اقدام گردید. بر این اساس و به کمک پرسشنامه به جهت کمی نمودن نتایج از نظرات خبرگان فن شامل خبرگان دانشگاهي، مديران و کارکنان بخش فناوري اطلاعات شعب تامين اجتماعي استان گيلان به¬عنوان مطالعه موردي اين پژوهش استفاده شده¬است. نتايج حاصل نشان مي¬دهد، عوامل نرم شامل عوامل مديريتي و فرهنگي/ اجتماعي نسبت به عوامل سخت شامل عوامل مالي و فني/ فناورانه درسيستم مديريت امنيت اطلاعات از اهميت بيشتري برخوردار بوده و عوامل مديريتي نسبت به ساير عوامل نرم و همچنین عوامل فني/ فناورانه نسبت به سایر عوامل سخت داراي بيشترين اهميت هستند. Paper Details