• Home
 • احسان  درستکار

  List of Articles احسان  درستکار


 • Article

  1 - فرانظریه پردازی گردشگری منطقه ای: گزارش فراتحلیل
  Social Studies in Tourism , Issue 20 , Year , Autumn_Winter 2022
  چکیده در رشته برنامه ریزی منطقه ای و حوزه گردشگری با در نظر گرفتن سرعت بالای انتشار مقالات علمی و عدم توانایی بررسی تمام این مقالات توسط محقّقان، تحلیل مطالعات انجام شده در این حوزه امری ضروری است و از آنجا که در کشور ایران به تازگی فراتحلیل مورد توجّه محقّقان قرار گرف More
  چکیده در رشته برنامه ریزی منطقه ای و حوزه گردشگری با در نظر گرفتن سرعت بالای انتشار مقالات علمی و عدم توانایی بررسی تمام این مقالات توسط محقّقان، تحلیل مطالعات انجام شده در این حوزه امری ضروری است و از آنجا که در کشور ایران به تازگی فراتحلیل مورد توجّه محقّقان قرار گرفته است، این گونه به نظر می رسد که در آینده نزدیک فراتحلیل در رشته شهرسازی گرایش برنامه ریزی منطقه ای نیز بخش قابل توجهی از مطالعات را به خود اختصاص دهد. مطالعه حاضر به بررسی کیفیت گزارش مطالعات فراتحلیل در مجلات خارجی و داخلی با موضوع گردشگری منطقه ای براساس بیانیه پریزما می پردازد. در این مطالعه، کلیه مجلات خارجی و داخلی (فارسی و انگلیسی) که در حوزه برنامه ریزی منطقه ای با موضوع گردشگری منطقه ای در یک دهه گذشته توسط پایگاه های اطلاعات مگیران، پایگاه جهاد دانشگاهی، گوگل اسکالر و ایرانداک نمایه شده اند، با استفاده از کلید واژگان فراتحلیل، متاآنالیز و گردشگری مورد جستجو قرار گرفته اند. از 38 مقاله یافت شده، پس از اعمال معیارهای ورود به مطالعه، تعداد 13 مقاله باقی مانده که با استفاده از بیانیه پریزما مورد بررسی قرار گرفت و داده ها با استفاده از آمار توصیفی تحلیل شد. میزان انطباق کلّی کیفیت مقالات فراتحلیل مورد بررسی در این مطالعه، براساس معیارهای بیانیه پریزما خوب برآورد شد. بیشترین کمبودهای کیفیت در بخش روش پژوهش مقاله نویسی به میزان 38 بوده است. در این مطالعه به ارزیابی گزارش مطالعات فراتحلیل گردشگری منطقه ای پرداخته شد و کیفیت این مطالعات در سطح متوسط بوده است. Manuscript profile