• Home
 • علی داوری

  List of Articles علی داوری


 • Article

  1 - ارتباط گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازماني (مطالعه موردی: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
  Roshd -e- Fanavari , Issue 1 , Year 13 , Winter 2017
  در عصر حاضر سرعت‌ تغییرات‌ و دگرگونی‌ به حدی‌ است‌، که‌ هیچ‌ یک‌ از افراد بشر حتی‌ در یک‌قرن‌ گذشته‌ پیش‌ بینی‌ چنین‌ تغییراتی‌ را نمی‌کرد. ‌فرآیند کارآفرینی، فرآیندی‌ است‌ كه‌ طی‌ آن‌ در بطن‌ یك‌ جامعه‌ كهن، سامان‌ تازه‌ای‌ ایجاد می‌شود. یکی از دغدغه‌های مهمی که سازمان More
  در عصر حاضر سرعت‌ تغییرات‌ و دگرگونی‌ به حدی‌ است‌، که‌ هیچ‌ یک‌ از افراد بشر حتی‌ در یک‌قرن‌ گذشته‌ پیش‌ بینی‌ چنین‌ تغییراتی‌ را نمی‌کرد. ‌فرآیند کارآفرینی، فرآیندی‌ است‌ كه‌ طی‌ آن‌ در بطن‌ یك‌ جامعه‌ كهن، سامان‌ تازه‌ای‌ ایجاد می‌شود. یکی از دغدغه‌های مهمی که سازمان‌ها را مجاب نموده گرايش به سمت فعاليت های کارآفرينانه داشته باشند، بحث بقا و رشد می‌باشد. در نتیجه بايد اذعان داشت زمان آن فرا رسيده كه به بررسي روابط ميان رفتار كارآفرينانه و عملكرد پرداخته شود. از اين رو هدف این پژوهش بررسی رابطه میان گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سال 1394 می‌باشد. برای این منظور از روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی برای بررسی روابط میان متغیرها استفاده شده و جامعه آماری تحقیق برخی کارکنان برحسب سطوح مختلف مدیریتی و اعضای هیات علمی و كارشناسان که 110 نفر از 320 نفر كل کارکنان برآورد‌ گرديد. براي تحليل داده‌ها از همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره و براي تائید مدل از مدل معادلات ساختاري استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده وجود رابطه مثبتی میان گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی به طور مستقيم و نوآوری، پیشگامی، مخاطره‌پذيري و رقابت تهاجمي به عنوان ابعاد گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازماني به طور غیر مستقیم مي‌باشد، اما میان استقلال طلبي با عملکرد سازمانی رابطه معناداری یافت نشد؛ بنابراین توسعه نگرش و توجه به گرایش کارآفرینانه در سازمان می‌تواند در افزایش عملکرد سازمانی مؤثر واقع شود. Manuscript profile