• Home
 • نسیم ظفر قلیزاده

  List of Articles نسیم ظفر قلیزاده


 • Article

  1 - بررسي ساختار عاملي و ويژگي هاي روانسنجي مقياس استعداد روابط فرازناشويي در زنان
  Journal of Psychology , Issue 97 , Year , Spring 2021
  هدف پژوهش حاضر تعيين ساختار عاملي و ويژگي هاي روانسنجي مقياس استعداد روابط فرازناشويي در زنان بود. اين تحقيق با استفاده از روش تحقيق آميخته در دو بخش کيفي و کمّي انجام شد. در بخش کيفي مصاحبه هاي تخصصي با گروه هفت نفره اي از صاحب نظران در زمينه خانواده و زوج درماني با اس More
  هدف پژوهش حاضر تعيين ساختار عاملي و ويژگي هاي روانسنجي مقياس استعداد روابط فرازناشويي در زنان بود. اين تحقيق با استفاده از روش تحقيق آميخته در دو بخش کيفي و کمّي انجام شد. در بخش کيفي مصاحبه هاي تخصصي با گروه هفت نفره اي از صاحب نظران در زمينه خانواده و زوج درماني با استفاده از مصاحبه ساختار يافته و نيمه ساختار يافته انجام شد که منجر به استخراج شاخص هاي اولية مفهومي شد. روش پژوهش در بخش کمّي، توصيفي- همبستگي بود. جامعة آماري پژوهش شامل کلية زنان متأهل ساکن شهر اروميه در سال 1396 بود که به صورت اوليه 1000 نفر از اين زنان با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس به عنوان نمونه انتخاب و 859 پرسشنامه معتبر تشخيص داده شدند. ابزار پژوهش شامل مقياس استعداد روابط فرازناشويي (EAPS) و خرسندي زناشويي (MHS) بود. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش تحليل عاملي اکتشافي و تأييدي استفاده شد. بر اساس تحليل عاملي اکتشافي پنج عامل مشخصات خانوادگي، رسانه اي، سبک رفتار جنسي، شخصيتي و شناختي استخراج شد. در مجموع عامل هاي استخراج گرديده، توانستند 51/56 درصد از واريانس کل آزمون را تبيين کنند. براي بررسي روايي پرسش نامه از روايي محتوا، روايي سازه و تحليل عاملي تأييدي استفاده شد. شاخص هاي برازش مدل در تحليل عاملي تأييدي روايي اين مقياس را مورد تأييد قرار داد. اعتبار آن از طريق ضريب آلفاي کرونباخ برابر با 0/88به دست آمد. بر اساس يافته ها، مقياس استعداد روابط فرازناشويي ابزاري روا و معتبر است و ميتوان از اين ابزار در موقعيتهاي باليني و پژوهشي استفاده کرد. Manuscript profile