• Home
 • مهدیه سادات سعدآبادی

  List of Articles مهدیه سادات سعدآبادی


 • Article

  1 - مدلسازي آزمايشي سيستم‌هاي دوبعدي با ساختار ARMA
  Nashriyyah -i Muhandisi -i Barq va Muhandisi -i Kampyutar -i Iran , Issue 17 , Year , Spring 2009
  در اين مقاله، مدل‌سازي آزمايشي سيستم‌هاي دوبعدي گسسته با ساختار ARMA مورد بررسي قرار گرفته است. در اين راستا، مسئله تعيين مرتبه مدل در سيستم‌هاي دوبعدي و تخمين پارامترهاي مدل دوبعدي مطرح مي‌شود. در اين مقاله نشان داده شده است كه اطلاعات مرتبه بخش‌هاي AR و MA در مدل ARMA More
  در اين مقاله، مدل‌سازي آزمايشي سيستم‌هاي دوبعدي گسسته با ساختار ARMA مورد بررسي قرار گرفته است. در اين راستا، مسئله تعيين مرتبه مدل در سيستم‌هاي دوبعدي و تخمين پارامترهاي مدل دوبعدي مطرح مي‌شود. در اين مقاله نشان داده شده است كه اطلاعات مرتبه بخش‌هاي AR و MA در مدل ARMA دوبعدي، به‌طور ضمني در ماتريس همبستگی داده‌هاي خروجي، مخفي است. در الگوريتم تعيين مرتبه مطرح‌شده، مرتبه بخش‌هاي AR و MA در مدل ARMA دوبعدي به‌طور مستقل و قبل از تخمين پارامترهاي مدل تعيين مي‌شوند. مدل دوبعدي مورد استفاده، علّي، پايدار، تغييرناپذير با شيفت و با ناحيه پشتيباني ربع صفحه (QP) فرض مي‌شود. شبيه‌سازي‌هاي عددي، دقت بالا و عملکرد مطلوب روش مطرح‌شده را در مدل‌سازي سيستم‌هاي دوبعدي گسسته با ساختار ARMA دوبعدي نشان مي‌دهند. Manuscript profile