• Home
 • میراث فرهنگی
  • List of Articles میراث فرهنگی

   • Open Access Article

    1 - ٍٍٍEditor's Note
    Hossein Kalbasi Ashtari
    در تقویم رسمی کشور، روز اول شهریورماه هر سال ببهانة پاسداشت دانش پزشکی و جمعیت پزشکان، و در ارتباط با مقام بلند دانشمند بزرگ عالم اسلام، حکیم ابوعلی سینا، به نام «روز پزشک» نامگذاری شده است. در همین زمینه، برغم شهرت ابن‌سینا به طبیبی زبردست و صاحب دائرة‌المعارفی همچون ک More
    در تقویم رسمی کشور، روز اول شهریورماه هر سال ببهانة پاسداشت دانش پزشکی و جمعیت پزشکان، و در ارتباط با مقام بلند دانشمند بزرگ عالم اسلام، حکیم ابوعلی سینا، به نام «روز پزشک» نامگذاری شده است. در همین زمینه، برغم شهرت ابن‌سینا به طبیبی زبردست و صاحب دائرة‌المعارفی همچون کتاب قانون، بسیاری از مورخان و متتبعان در فلسفه و حتی افکار و فرهنگ عمومی کشورمان، نسبت به وجوه اصلی شخصیت این چهرة بزرگ علمی و فلسفی عالم بشریت، آگاهی چندانی ندارند. در میان ملل و اقوام جهان، سنت چنین بوده و هست که در معرفی و ترسیم چهره‌های کلیدی و اثرگذار خود، اهتمام خاص بعمل آورند و چه بسا در تعریف و تمجید و پاسداشت مقام آنان، به مبالغه و بزرگنمایی هم روی می‌آورند؛ چنانکه در ترسیم چهره‌های تاریخی کسانی همچون اسکندر مقدونی، ناپلئون بناپارت، آبراهام لینکلن و امثال آنها، از داستان‌پردازی و تخیلات هم بهره گرفته میشود. اما دریغ است که در سرزمین علم و عالم‌پرور ایران، با آن سابقة درخشان علمی، فرهنگی و تاریخی که حتی ستایش انبوهی از مستشرقان و ایران‌شناسان را برانگیخته است، نه‌تنها در معرفی و معارفه شایستة، میراث علمی و معنوی آن، تلاش جدی صورت نمیگیرد، بلکه گاه در نشان دادن جایگاه واقعی آن چهره و واقعیتهای تاریخی مربوط به میراث علمی‌مان، کاهلی و خطا نیز راه می‌یابد. در مقام و مرتبة علمی ابن‌سینا، بویژه در عرصة دانش پزشکی هیچ تردیدی نیست، اما قبل از این وجهه و صبغة مشهور و متداول، باید مقام و نقش ابن‌سینا در عرصة وجه عقلانی و صورت درخشان خرد ایرانی و اسلامی، مورد التفات و تأمل صاحبان و جویندگان علم قرار گیرد. دربارة اندیشه‌های فلسفی و ابواب مختلف حکمت سینوی، نوشته‌های فراوانی از قدیم و جدید در اختیار ماست؛ همچنین شروح و تعلیقات و تقریرهایی که از شفا و اشارات و نجات و دانشنامه علائی و تعلیقات و مباحثات و مانند اینها صورت گرفته، کمّاً و کیفاً قابل توجه و بعضاً درخشان است، لیکن دربارة خاستگاهها و مبادی نظری و نوآوریهای فلسفی و حکمی شیخ، بویژه دیدگاههای سنجشگران، او با لحاظ فلسفة مشائی و سنت ارسطویی، همچنان ناگفته‌های بسیاری وجود دارد. بلحاظ دسته‌بندیهای مسالک و مشارب فلسفی، قرار دادن ابن‌سینا در ذیل یا امتداد مکتب فلسفی مشاء، به اعتباری درست و به اعتباراتی نادرست است. به اعتبار اخذ و اقتباس بسیار فارابی و ابن‌سینا از عناصر فلسفه ارسطو و اتباع او و تصدیق برخی مبانی و روشها و نتایج این مشرب فلسفی، اندراج وی ذیل فیلسوفان مشاء درست است، اما در فاصله گرفتن آنها از فضای مسلک مشائی و نقدهای بسیاری که بر دیدگاههای هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی، معادشناختی و علم‌النفس این سنت فلسفی وارد ساخته، هنوز پژوهش جامع و کاملی صورت نگرفته است. بگفتة خود ابن‌سینا، «حکمت مشرقی» وی مشتمل بر مبانی کاملاً متفاوت از سنت مشائی است و بنا بر گزارش ابوعبید جوزجانی، شاگرد او، تنها در کتاب الانصاف شیخ‌الرئیس، صدها ایراد بر دعاوی مشائی مطرح و گردآوری شده بود. همین عدم التفات جامع به فلسفة سینوی است که اسباب خطای بسیاری از خاورشناسان و مورخان فلسفة اسلامی را فراهم ساخته است: غفلت یا نادیده انگاشتن عناصر غیرمشائی حکمت سینوی از یکسو و عدم التفات به پیوستگی و استمرار تاریخی حیات فلسفة اسلامی، از سوی دیگر. قرار دادن متفکر و فیلسوف در گفتمان فلسفی عصر او و لحاظ تفکر تاریخی بمنظور یافتن مبادی و مبانی و پرسشهای محوری وی، امری بایسته است که اختصاص به ابن‌سینا ندارد. این رهیافت در سنت تاریخ‌نگاری فلسفة غرب پیشینة نسبتاً زیادی دارد و ازاینرو مورخان فلسفه عموماً، نسبتها و پیوستگیهای فکری و فرهنگی را از نظر دور نمیدارند. اکنون بازخوانی مختصات تاریخی و جغرافیايی عصر ابن‌سینا و پرسشها و چالشهایی که بویژه در نسبت با فلسفة شایع با آنها مواجه بوده است، احتمالاً راه را برای درک و معرفی دقیق صورت عقلانیت سینوی هموار میکند؛ عقلانیتی که پیش‌فرض آن به‌اندازة تمایز وجود از ماهیت و امکان از وجوب، اهمیت داشته و یقیناً نتایج و دستاوردهایی متفاوت از فلسفة مشاء و اتباع آن دربرخواهد داشت. بهمین اندازه دربارة تأثیر نگاه و رهیافت غیرمشائی ابن‌سینا در ادوار بعدی و حتی نقش وی در تاریخ فلسفة غرب نیز نیاز به بازخوانی احساس میشود؛ از آن جمله است چرايی اقبال تفکر اواخر قرون وسطی و دورة جدید به شیوة تفکر ابن‌رشد و ابن‌رشدیان و دور شدن از تفکر ابن‌سینا و بطور خاص، فاصلة وی از سنت مشائی و مکتب ارسطو. Manuscript profile
   • Open Access Article

    2 - Investigating the Role of Interpretation in Politics-Cultural Heritage Interaction in Terms of Developing Islamic Republic of Iran’s Cultural Tourism
    Mohammad reza salehi pour akbar pourfaraj Seyed Mojtaba Mahmodzadeh ahmad golmohammadi
    The development of cultural tourism depends on the interaction of a wide variety of factors. On the other hand, considering the fact that the process of cultural tourism is influenced by Politics and that cultural heritage is regarded as a constructive source for cultur More
    The development of cultural tourism depends on the interaction of a wide variety of factors. On the other hand, considering the fact that the process of cultural tourism is influenced by Politics and that cultural heritage is regarded as a constructive source for cultural tourism, it could be argued that the success of cultural tourism is contingent upon the interaction of Politics and cultural heritage, between which interpretation can act as an intervening factor to establish such an interaction, playing different roles in this regard. This study, therefore, sought to investigate the functions of interpretation as a factor that establish an interaction between politics and cultural heritage and identify the status of such functions in this regard to help the IRI’s cultural tourism benefit from them. To this end, such potential functions were identified by reviewing the related literature and analyzing the qualified experts’ opinions as follows: recalling the spatial identity of historical sites, learning from the ancestors’ works and history, altering the politicians' attitudes towards cultural heritage, strengthening national identity, preserving the historical sites’ structure and spirit, bringing the stakeholders of historical sites closer to each other, fighting against racism and ethnocentrism, correcting historical misunderstandings, converging different cultures, and developing mutual understanding between politicians and the public. Moreover, the surveying phase of the study identified the aggregate opinions of experts concerning the priority of the aforementioned functions using the fuzzy Delphi method. The study’s results revealed that recalling the spatial identity of historical sites, strengthening national identity, and preserving the historical sites’ structure and spirit were those potential functions of interpretation in the interaction between politics and cultural tourism in which the experts had the highest consensus. Manuscript profile
   • Open Access Article

    3 - Identifying and Prioritizing the Factors involved in Social Contribution of the Host Communities in Preserving UNESCO's World Heritage Sites: A Case Study of Yazd City
    Ali Asghar Shalbafian Fatemeh Khazaei Maryam Abdoli Negar Rajabi
    The UNESCO registry of communities' cultural heritage as the World Heritage Sites prepares the ground for further development of tourism industry, requiring local communities' contribution to the success of preservation programs. Given that Yazd province includes a hist More
    The UNESCO registry of communities' cultural heritage as the World Heritage Sites prepares the ground for further development of tourism industry, requiring local communities' contribution to the success of preservation programs. Given that Yazd province includes a historic city with several gardens and aqueducts that have been registered in the UNESCO World Heritage list, it demands the identification of influential factors involved in achieving maximum social contribution and improving the process of destination's strategic management. Therefore, this study sought to investigate the influential factors involved in enhancing the social contribution of the local community in preserving the world heritage sites existing in Yazd province. The study is applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of data collection. The study's statistical population comprised all tourism professionals and staff who were active in Yazd during winter 2019, out of which 155 individuals were selected as the sample size via stratified random sampling. After measuring the validity and reliability of the instruments, the collected data were analyzed via LISREL software and structural equation modeling. The results suggested that perception, interest, the locals' knowledge and their awareness of the contribution process, and the opportunities and awards offered by managers for contributing to preserving the world heritage sites had significant direct effects on all levels of contribution (forced, induced, & voluntary), with voluntary contribution affected the most in comparison with other levels. Manuscript profile