• صفحه اصلی
  • هم‌سنجی مؤلفه‌های دموکراسی با شاخص‌های حکمرانی خوب در پرتو حقوق بین‌الملل

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990928251308 بازدید : 1992 صفحه: 57 - 74

20.1001.1.20085796.1400.16.30.10.1

نوع مقاله: پژوهشی