• صفحه اصلی
  • Reallocation of Virtual Machines to Cloud Data Centers to Reduce Service Level Agreement Violation and Energy Consumption Using the FMT Method

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13981015204510 بازدید : 4815 صفحه: 316 - 325

10.7508/jist.2019.04.007

نوع مقاله: پژوهشی