• صفحه اصلی
  • An Agent Based Model for Developing Air Traffic Management Software

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990903250896 بازدید : 1107 صفحه: 28 - 36

10.52547/jist.15635.10.37.28

20.1001.1.23221437.2022.10.37.3.3

نوع مقاله: پژوهشی