• صفحه اصلی
  • Reducing Energy Consumption in Sensor-Based Internet of Things Networks Based on Multi-Objective Optimization Algorithms

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990908250976 بازدید : 2534 صفحه: 180 - 190

10.52547/jist.15639.10.39.180

20.1001.1.23221437.2022.10.39.1.5

نوع مقاله: پژوهشی