• صفحه اصلی
  • مقایسه پادشاهی بوران ساسانی در شاهنامه و منابع تاریخی (در بررسی انتقادی یک بیت چالش برانگیز)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2021021715709 بازدید : 902 صفحه: 47 - 76

نوع مقاله: پژوهشی