• صفحه اصلی
  • تبیین جایگاه رئیس‌جمهور در قانون اساسی از منظر کارآمدی نهادهای سیاسی در ج. ا. ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2021022815758 بازدید : 422 صفحه: 289 - 312

20.1001.1.20085796.1400.13.29.11.1

نوع مقاله: پژوهشی