• صفحه اصلی
  • Nonlinear Regression Model Based on Fractional Bee Colony Algorithm for Loan Time Series

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2021042516015 بازدید : 3228 صفحه: 141 - 150

10.52547/jist.16015.10.38.141

20.1001.1.23221437.2022.10.38.6.8

نوع مقاله: پژوهشی