• صفحه اصلی
  • بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین¬المللی و امکان توجیه آن بر اساس تقاص در فقه و حقوق ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 3 بازدید : 1117 صفحه: 53 - 74

نوع مقاله: پژوهشی