• صفحه اصلی
  • استفاده از شبکه مولد متخاصم شرطی برای تولید داده با هدف بهبود کلاس¬بندی کاربران منتشرکننده اخبار جعلی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : A-10-2453-1 بازدید : 4330 صفحه: 136 - 159

20.1001.1.27170414.1400.13.47.9.5

نوع مقاله: پژوهشی