• صفحه اصلی
  • ارائه مدل ارزش آفرینی در اکوسیستم کارآفرینی فناوری اطلاعات و ارتباطات

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2021030815803 بازدید : 3738 صفحه: 195 - 212

20.1001.1.27170414.1400.13.49.11.1

نوع مقاله: پژوهشی