• صفحه اصلی
  • ارائه مدل ارزش آفرینی در اکوسیستم کارآفرینی فناوری اطلاعات و ارتباطات

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2021030815803 بازدید : 6149 صفحه: 195 - 212

20.1001.1.27170411.1400.13.49.1.6

نوع مقاله: پژوهشی