• صفحه اصلی
  • ارائه مدل ارزش آفرینی در اکوسیستم کارآفرینی فناوری اطلاعات و ارتباطات

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2021030815803 بازدید : 509 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی