• صفحه اصلی
  • ارائه چارچوبی برای داده گان ملی با تمرکز بر توسعه حاکمیت داده

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2021010913612 بازدید : 479 صفحه: 57 - 84

نوع مقاله: پژوهشی