• صفحه اصلی
  • کنترل سه محوره وضعیت یک میکرو ماهواره با عملگرهای مغناطیسی به روش مقاوم(سنتز µ)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202005061696 بازدید : 9853 صفحه: 9 - 18

نوع مقاله: پژوهشی