• صفحه اصلی
  • بررسی نقش بیمه مسئولیت اجتماعی و حرفه‌ای حسابرسان بر ریسک شهرت اخلاقی و کیفیت حسابرسی با استفاده از رویکرد دلفی و معادلات ساختاری

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13981226236092 بازدید : 2288 صفحه: 195 - 212

20.1001.1.23833279.1399.10.39.10.2

نوع مقاله: پژوهشی