• صفحه اصلی
  • شرم و پیشگیری از جرم از منظر دانش جرم‌شناسی و اخلاق اسلامی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13991219272549 بازدید : 1767 صفحه: 125 - 146

20.1001.1.23833279.1400.11.43.6.3

نوع مقاله: پژوهشی