• صفحه اصلی
  • بررسی زمین‌ساخت فعال گسل‌های تلخاب و توزلوگل و نقش آنها در شکل‌گیری تالاب میقان، اراک

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 9810069 بازدید : 2777 صفحه: 1 - 10

20.1001.1.17357128.1400.15.58.7.1

نوع مقاله: پژوهشی