• صفحه اصلی
  • بررسی ایجاد شبکه‌ای ‌بین شرکتهای دانش‌محور به کمک مدل منشور

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139306091045441834 بازدید : 4317 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی