• صفحه اصلی
  • مقدمه ای بررویکرد دانش محور در تبیین فرایند کارآفرینی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139306181230141893 بازدید : 2864 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی